Voltijds ambt in het tenure track stelsel in het vakgebied Zweedse taalkunde en taalbeheersing

Uiterste inschrijvingsdatum
Dec 15, 2017 23:59
Vakgroep/directie/dienst
LW06 - Vakgroep Taalkunde
Bezetting
100%
Vacature type
Zelfstandig academisch personeel

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto "Durf Denken" waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent. In het kader van haar verdere wetenschappelijke uitbouw plant de UGent de aanwerving van

 • Een voltijds ambt in het Tenure Track stelsel
 • Vakgebied Zweedse Taalkunde en Taalbeheersing
 • Vakgroep Taalkunde
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

 OPDRACHT

Academisch onderwijs

U doceert een aantal opleidingsonderdelen in het domein van de Zweedse Taalkunde en Taalbeheersing.

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt onderzoek uit in het domein van de Zweedse Taalkunde.

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de afdeling Scandinavistiek en de vakgroep Taalkunde.

PROFIEL

Kennis/ervaring

 • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in de Zweedse Taalkunde zoals blijkt uit publicaties in kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review;
 • U bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te begeleiden en hiervoor de nodige fondsen te verzamelen;
 • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten; 

Strekken tot aanbeveling:

 • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald;
 • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau
 • Onderwijsprofessionalisering

Vaardigheden/attitudes

 • U bent kwaliteitsgericht;
 • U hebt zin voor initiatief;
 • U hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Zweeds;
 • U beschikt over goede organisatorische, interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden;
 • U kunt goed in teamverband werken.

Toelatingsvoorwaarden

U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift in de Taalkunde of Zweedse Taalvaardigheid. Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) - diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC;

U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op 1 oktober 2018.

AANSTELLINGSINFORMATIE

We bieden u een aanstelling in tijdelijk dienstverband in een Tenure Trackstelsel voor een termijn van vijf jaar. Bij gunstige beoordeling door het universiteitsbestuur wordt het mandaat omgezet in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.

Indien u reeds een betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, kan u onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs.

De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 oktober 2018.

ONS AANBOD

De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques, … Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen kan u vinden op onze website.

 UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden, een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld), ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Meer info vindt u op :

www.ugent.be/en/living en  www.ugent.be/en/staff

GENDER EN DIVERSITEIT

De Universiteit Gent voert een gelijke kansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom.

SELECTIEPROCEDURE

Na de uiterste inschrijvingsdatum worden alle ingekomen kandidaturen overgemaakt aan de facultaire beoordelingscommissie die voor deze vacature werd samengesteld. Deze commissie zal de kandidaturen in eerste instantie beoordelen op dossier. De commissie toetst hierbij alle elementen van het sollicitatiedossier af aan de voor de functie vereiste expertise op het vlak van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Op basis van deze afweging wordt een ‘shortlist’ van relevante kandidaten opgemaakt die voor verdere selectie (interview, eventueel presentatie of proefles) zullen worden uitgenodigd. Hierna maakt de beoordelingscommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en legt deze ter advies voor aan de faculteitsraad. Het advies van de faculteitsraad zal aan het Universiteitsbestuur voor goedkeuring worden voorgedragen.

Kandidaten wordt gevraagd hun 5 academische verwezenlijkingen met de meeste impact verder toe te lichten. Zo kan de kandidaat naast wetenschappelijke publicaties, ook verdiensten voorleggen als kennisoverdracht door wetenschapsvulgarisatie, maatschappelijke valorisatie, public awareness, seminaries of presentaties op conferenties. Deze competenties worden meegewogen in de beoordeling van de kandidaten.

De beoordeling van de gevraagde internationale mobiliteit is breed en gebeurt mede vanuit genderperspectief waarbij naast lange verblijven in het buitenland ook andere vormen van internationalisering worden in rekening gebracht.  

Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output. 

SOLLICITEREN

Sollicitaties dienen uiterlijk 15 december 2017 om 23u59 (CET) per e-mail verzonden te worden aan

solliciterenzap@ugent.be.

Als bijlage moeten volgende documenten aanwezig zijn:

 • sollicitatiebrief
 • het sollicitatieformulier voor ZAP (het sollicitatieformulier kan u hier vinden)
 • afschriften van het PhD diploma
 • een tekst (max. 1500 woorden) waarin u uw visie op onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening m.b.t. het te begeven ambt uiteenzet

Gelieve alle documenten samengevoegd als één pdf-bijlage te versturen en het referentienummer 20170901 Zweedse taalkunde en taalbeheersing te vermelden in het onderwerp van uw email.

Let op: Applicaties na de deadline worden niet aanvaard.

MEER INFORMATIE

Nadere informatie betreffende deze vacatures kan verkregen worden bij de faculteit Letteren & Wijsbegeerte, vakgroep Taalkunde met Prof. Geert Jacobs (geert.jacobs@ugent.be, +32 09/264 35 29).