Medewerkers

Mederwerkers binnen de onderzoeksgroep Relatie- en Gezinsstudies (Family Lab).

 

Prof. dr. Ann Buysse Marieke Van Schoors Isabelle Deryckere
Prof. dr. Lesley Verhofstadt Mojca Filipic Sterle Inse Van Melkebeke
Prof. dr. Alexis Dewaele Thibaut Demeyere Krista Vanderstraeten
dr. Sabine Hellemans Charlotte Pylyser
dr. Joke Vandamme Juri Krivzov
dr. Céline Hinnekens Liza Notaerts

 

 ZAP-leden

Prof. dr. Ann Buysse

 Prof. dr. Ann BuysseOmschrijving

Ann Buysse is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent waar ze binnen de vakgroep Experimenteel Klinische en Gezondheidspsychologie hoofd is van de onderzoeksgroep Gezinspsychologie (Family Lab).

Ze is mede-inrichter en opleider van de permanente vorming Bemiddeling (UGent).

Als onderzoekster heeft ze een ruime expertise met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, interdisciplinair onderzoek en fundamenteel uitkomst-/procesonderzoek en methodisch onderzoek op het gebied van de gezinspsychologie. Recent was ze hoofdpromotor van 2 interdisciplinaire, interuniversitaire onderzoeksprojecten naar scheiding in Vlaanderen (i.e., IPOS) en seksuele gezondheid in Vlaanderen (i.e., Sexpert). Momenteel is ze mede-promotor van een GOA-onderzoeksproject naar sociaal en genetisch ouderschap (i.e., Parenthood Research team) en mede-promotor van een interdisciplinair, interuniversitair onderzoeksproject naar processen binnen nieuw samengstelde gezinnen (FittiF).

 

Academische bibliografie

Contact

  Prof. dr. Lesley VerhofstadtProf. dr. Lesley Verhofstadt

  Omschrijving

  Lesley Verhofstadt superviseert en verricht onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling van (a) een wetenschappelijk begrip van relatie- en gezinsproblemen, en (b) preventieve en therapeutische interventies voor koppels en gezinnen. Zij heeft daarvoor over de jaren heen onderzoeksprogramma’s uitgebouwd rond de volgende onderwerpen:

  1. Gedragsmatige, affectieve, en cognitieve processen onderliggend aan relatieontevredenheid in koppels. Meer specifiek:

  • Psychologische behoefefrustratie en emotieregulatie
  • Deficieten in empathische accuraatheid
  • Deficieten in dyadische coping en sociale steunprocessen
  • Conflicthantering

  2. Stress & coping in gezinnen 

  Dit onderzoek is gericht op het beantwoorden van de vraag waarom de stress die gepaard gaat met significante levensgebeurtenissen sommige gezinnen dichter bij elkaar brengt en andere gezinnen kapot maakt. We doen onderzoek binnen gezinnen die geconfronteerd worden met:

  • Kinderkanker
  • Buitenlandse tewerkstelling
  • Detentie

  Als lid van de redactie van tijdschriften voor clinici (Systeemtherapie, Tijdschrift voor Klinische Psychologie) draagt ze in belangrijke mate bij tot het vertalen van resultaten uit fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk.

  Ze is al jaren vertegenwoordiger van de sector Onderzoek & Onderwijs in de Belgische Psychologencommissie en ze is bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling . Ze doceert de vakken Relatie- en Gezinsstudies, Relatie- en Gezinstherapie, en Klinisch Psychologische Vaardigheden. Verder is ze als staflid en trainer verbonden aan de Permanente Vorming Partnerrelatie-, Gezins-, en Systeempsychotherapie aan de Universiteit Gent.

   

  Academische bibliografie

  Contact

   Prof. dr. Alexis DewaeleProf. dr. Alexis Dewaele

   Omschrijving

   Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de studie van seksuele minderheden (homomannen, lesbiennes en biseksuele mannen en vrouwen), onderzoeksmethoden, en evidence-based praktijk en beleid.

   Als coördinator van PSYNC, het UGent consortium in het veld van de klinische psychologie, heb ik bijzondere aandacht voor de samenwerking met diverse groepen van stakeholders (beleid, onderzoek, praktijkwerkers, sociale organisaties,…) en voor alles wat te maken heeft met valorisatie (vertaling van onderzoeksresultaten naar concrete producten evenals wetenschapscommunicatie).

   Recente studies:

   • De actieve elementen in succesvolle co-creatietrajecten en samenwerken met diverse stakeholders (overheid, burgers, academie en bedrijven)
   • Burgerbetrokkenheid en maatschappelijke impact
   • De relatie tussen sociale netwerksamenstelling, seksuele identiteiten en gedrag
   • Minderheidsstress en (mentale) gezondheid
   • Het vergelijken van online en offline survey onderzoeksmethoden
   • De relatie tussen zichtbaarheidsmanagement als een coping strategie bij holebi’s en het ervaren van stress
   • Kenmerken van de seksuele start bij homo- en biseksuele jongens en mannen 

    

   Huidige onderzoeksactiviteiten zijn een onderdeel van verschillende grootschalige projecten (ACCOMPLISSHMentALLY; Single Case Archive en Elke Relatie Telt).

    

   Academische bibliografie

   Contact

   AAP/WP-leden 

   dr. Sabine Hellemans

   Dr. Sabine Hellemans

   Omschrijving

   Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de thema’s partnergeweld en alternatieve conflictoplossingsstrategieën.

   1.  Mijn doctoraatsonderzoek maakte deel uit van een grootschalig bevolkingsonderzoek naar de seksuele gezondheid in Vlaanderen (i.e., Sexpert). Daarin onderzocht ik het voorkomen van partnergeweld bij Vlaamse heteroseksuele personen, Vlaamse holebi’s en Vlaamse personen van Turkse origine. Daarnaast ging ik het effect van geweld doorheen de levensloop na op slachtoffers’ fysieke, mentale, seksuele gezondheid en op hun relationeel welzijn.
   2. Mijn huidig onderzoek spitst zich toe op bemiddeling op school. Conflicten zijn inherent aan menselijke relaties en doen zich overal voor. Ook op school komen regelmatig kleine en grote problemen en conflicten voor. In dit onderzoek willen wij de vertrouwdheid met en de mentaliteit ten aanzien van alternatieve conflictoplossing in de onderwijsomgeving veranderen. Als mensen vertrouwd zijn met de verschillende manieren waarop zij met conflict kunnen omgaan, dan kunnen zij een weloverwogen keuze maken over wat de best passende weg is naar een oplossing. Dit onderzoek maakt deel uit van een multidisciplinair project over transities in families (i.e., FittiF).

   Naast mijn job als onderzoeker ben ik halftijds als klinisch psychologe verbonden aan het Centrum voor Medische Genetica Gent (UZ Gent) en volg ik een opleiding partnerrelatie-, gezins-, en systeempsychotherapie (UGent).

    

   Academische bibliografie

   Contact

   dr. Joke Vandamme

   Joke Vandamme

   Omschrijving

   Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar het systemisch-psychologisch onderzoek naar reproductieve gezondheid. Mijn huidig onderzoek focust zich op koppels die geconfronteerd worden met een onverwachte reproductieve situatie. Het doel van het project is nagaan hoe koppels op vlak van beslissings- en copingprocessen omgaan met die situatie. Drie steekproeven worden bevraagd:

   • Vrouwen/koppels die geconfronteerd worden met een onbedoelde zwangerschap en een abortus wensen
   • Koppels die geconfronteerd worden met een onbedoelde zwangerschap en van plan zijn om de zwangerschap uit te dragen
   • Koppels die met vruchtbaarheidsproblemen kampen en een IVF-behandeling plannen

   Ik maak hiervoor gebruik van prospectieve studie-designs (bijvoorbeeld dagboekstudie) en koppeldata.

   Gedurende de periode 2011-2013 was ik lid van het multidisciplinaire Sexpert-team (i.e., Sexpert). Voordien werkte ik aan een studie rond de meerwaarde van counseling sessies in de Vlaamse abortuscentra.

    

   Academische bibliografie

   Contact

   dr. Céline Hinnekens

   Céline Hinnekens

   Omschrijving

   Mijn onderzoeksinteresse richt zich op het concept ‘Empathische Accuraatheid’, of hoe goed partners elkaars gedachten en gevoelens kunnen inschatten tijdens interacties en welk effect dit heeft op hun relatie. Enkele van mijn onderzoeksvragen situeren zich rond:

   • een gebrekkige mate van empathische accuraatheid bij (on)tevreden koppels
   • de rol van motivatie binnen empathische (in)accuraatheid
   • bedreiging voor het zelfbeeld en bedreiging voor de relatie als motivatoren om minder empathisch accuraat te zijn

   Mijn onderzoek bestaat uit een combinatie van vragenlijsten, video-opnames van conflict-interacties tussen partners en de onderzoeksparadigma's van empathische accuraatheid.

    

   Academische bibliografie

   Contact

   Marieke Van Schoors

   Marieke Van Schoors

   Omschrijving

   Mijn onderzoek focust op de impact van kinderkanker op alle gezinsleden en het gezin als geheel. In het bijzonder doe ik onderzoek naar:

   • Korte en lange termijn effecten van kinderkanker op gezinnen en alle individuele gezinsleden
   • Factoren die helpend kunnen zijn in het omgaan met de diagnose
   • De beleving van ouders en siblings betreffende de diagnose, de behandeling en de gevolgen voor het gezinsleven

   Om volledig te kunnen bevatten hoe kinderkanker een invloed heeft op een gezin, maken we gebruik van een multi-method (vragenlijsten & interviews) en multi- informant (alle gezinsleden worden bevraagd) benadering.

    

   Academische bibliografie

   Contact

   Mojca Filipic Sterle

   Mojca Filipic Sterle

   Omschrijving

   Mijn onderzoek richt zich op aanpassingsprocessen binnen ex-pat families die naar België verhuizen omwille van hun werk. Concreet onderzoek ik:

   • de mate van individuele/familiale crisis als gevolg van het verhuizen
   • de ontwikkeling van het aantal familiale stressoren, hulpbronnen en de perceptie van deze stressoren over de tijd
   • hoe deze variabelen interageren en het niveau van aanpassing voorspellen
   • welke specifieke elementen nuttig zijn in voor de psychologische hulpverlening voor ex-pat gezinnen

   Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen:

   • een grote random steekproef van gezinnen
   • een kleinere steekproef van klinisch gestresseerde ex-pat personen/gezinnen

   Academische bibliografie

   Contact

   Thibaut Demeyere

   Thibaut Demyere

   Omschrijving

   Mijn onderzoek gaat over alternatieve conflictoplossingsstrategieën. Meer specifiek bestudeer ik:

   • Welke invloeden een trajectbemiddelingsprogramma heeft op de gevoelens van controle, autonomie en zelfdeterminatie van familieleden in het maken van de beslissing voor het traject waarmee ze hun familieconflict zullen oplossen.
   • Welke effecten verschillende conflictoplossingstrajecten (procederen, bemiddeling, minnelijke schikking, onderhandelen…) hebben op de relatiekwaliteit en de levenskwaliteit van familieleden die hun familieconflict oplossen aan de hand van deze verschillende trajecten.
   • In welke mate een bemiddelingsprogramma op scholen een invloed heeft op de attitudes van leerlingen, leerkrachten en ouders omtrent alternatieve conflictoplossing.

   Mijn huidige onderzoek maakt deel uit van een grootschalig multidisciplinair project omtrent familietransities in Vlaanderen (i.e. Families in transitie, transitie in Families; FittiF).

    

   Academische bibliografie

   Contact

   Charlotte Pylyser

   Charlotte Pylyser

   Omschrijving

   Mijn onderzoeksinteresse betreft de diversiteit aan gezinsvormen in onze maatschappij en hoe deze gezinnen een nieuw gezinsverhaal opbouwen. Meer specifiek richt mijn doctoraat zich op nieuw samengestelde gezinnen en probeer ik aan de hand van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zicht te krijgen op volgende onderzoeksvragen:

   • Welke gezinsprocessen zijn belangrijk bij het vormen van een nieuw gezin?
   • Hoe ervaren vaders in nieuw samengestelde gezinnen hun rol als ouder en partner?
   • Hoe spelen gezinsprocessen zoals mattering en beïnvloeding zich af tussen de verschillende leden binnen een nieuw samengesteld gezin?

    

   Academische bibliografie

    Contact

   Juri Krivzov

   Juri Krivzov

   Omschrijving

   Momenteel werk ik op het Single Case Archive-project. 

   Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar somatoforme stoornissen, psychoanalytische en psychodynamische psychotherapie. Ik ben ook geïnteresseerd in de relatie tussen het 'Embodied Cognition perspective' en psychopathologie. Op methodologisch vlak ben ik voornamelijk geïnteresseerd in kwalitatief onderzoek en gevallenstudies.     

   Voor mijn onderzoeksbezigheden was ik werkzaam als klinisch psycholoog en psychosomatisch pijn-consultant aan de Theodor Fliedner Krankanhaus te Ratingen in Duitsland. Mijn masterscriptie maakte ik tijdens mijn studies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en onderzocht de triggers van symptomen in gastrische psychosomatische stoornissen.   

    

   Academische bibliografie

   Contact

   Liza NotaertsLiza Notaerts

   Omschrijving

   Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de Science-Practicioner Gap, Evidence-Based Practice, alsook (de methodologie van) Single Case Onderzoek.

   Op dit moment maak ik deel uit van het Single Case Archive Network, waar ik werk aan het verder uitbreiden van, alsook het verder ontwikkelen van de initiële Single Case Database. 

   Voordien werkte ik mee aan een onderzoek rond alternatieve conflictoplossingsstrategieën en bemiddeling in schoolcontext. Conflicten zijn inherent aan menselijke relaties en doen zich overal voor, ook op school. Wij willen de vertrouwdheid met en de mentaliteit ten aanzien van alternatieve conflictoplossing in de onderwijsomgeving veranderen. Als mensen vertrouwd zijn met de verschillende manieren waarop zij met een conflict kunnen omgaan, dan kunnen zij een weloverwogen keuze maken over wat de best passende weg is naar een oplossing. Dit onderzoek maakt deel uit van een multidisciplinair project over transities in families in Vlaanderen (d.i. Families in transition, transition in Families; FittiF).


   Naast mijn job als onderzoeker, werk ik ook deeltijd als klinisch psycholoog in een zelfstandige praktijk.

    

   Academische bibliografie

   Contact

    Praktijkassistenten

    Isabelle Deryckere

    Isabelle Deryckere

    Omschrijving

    Ik ben klinisch psycholoog met specialisatie in systemische therapie (Interactie Academie, Antwerpen) en in gestalttherapie (Instituut voor communicatie, Kortrijk). Naast mijn baan als praktijkassistent in de Masteropleiding Psychologie, werk ik met koppels en gezinnen in een psychotherapeutisch centrum (PTC Rustenburg ) en als zelfstandig psychotherapeut.

    Mijn vroegere werkervaringen situeerden zich in verschillende klinische settings: psychiatrie, revalidatie, (geestelijk) gehandicapten, internering, cardiale revalidatie, slachtofferhulp en onderwijs.

     

    Contact

    Inse Van Melkebeke

    Inse Van Melkebeke

    Omschrijving

    Als klinisch psycholoog-klinisch seksuoloog ben ik geboeid door de psychologische en seksuele ontwikkeling van kinderen en volwassenen, in het bijzonder door de hechtingsstijlen en het effect op (seksuele) relaties. Daarnaast ben ik ook bezig met thema's die gerelateerd zijn aan geestelijke en seksuele gezondheid, seksuele identiteit en oriëntatie, seksuele problemen, geweld en trauma.

    Naast mijn opdracht als praktijkassistent combineer ik het werken als psychotherapeut-seksuoloog op een groepspraktijk met werken met daders van seksueel geweld in een forensisch team in Gent. Tevens ben ik supervisor in de opleiding tot klinisch seksuoloog.

     

    Contact

    Krista Vanderstraeten

    Krista Vanderstraeten

    Omschrijving

    Enkele jaren nadat ik afstudeerde als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent, specialiseerde ik me verder in de systemische therapie aan de Interactie Academie in Antwerpen.

    Ik werk het meest met cliënten met alcoholol gerelateerde problemen.

    Momenteel ben ik werkzaam binnen drie domeinen:

    • als praktijkassistent aan de Universiteit Gent
    • als psychotherapeut in de groepspraktijk Spreek-kuur
    • als psychotherapeut in PTC Rustenburg, waar ik werk met patiënten met een dubbeldiagnose.

    Contact