Masterproef

Reglementen, richtlijnen en formulieren

Psychologie

Pedagogische Wetenschappen

 • Masterproef reglement (lees dit eerst!)
 • Beoordelingsformulier bij de Masterproef, in Word (NL/EN) en pdf (NL/EN)
 • Beoordelingsformulier bij de verdediging, in Word (NL/EN) en pdf (NL/EN)

Sociaal Werk

 • Masterproef reglement (lees dit eerst!)
 • Beoordelingsformulier bij de Masterproef, in Word (NL/EN) en pdf (NL/EN)
 • Beoordelingsformulier bij de verdediging, in Word (NL/EN) en pdf (NL/EN)

Educatieve master

 • Educatieve master-na-bachelor

Hier geldt het masterproefreglement van de domeinfaculteit.

 • Educatieve master-na-master in de gedragswetenschappen

Hier geldt het masterproefreglement van de andere masteropleidingen van de faculteit (zie hierboven), met andere woorden:

- Voor de afstudeerrichting Psychologie geldt deze van de Psychologie

- Voor de afstudeerrichting Pedagogische Wetenschappen geldt deze van de Pedagogische Wetenschappen.

 • Verkorte educatieve masteropleidingen

De leidraad en de beoordelingsdocumenten van de verkorte educatieve masterproef van 9 studiepunten staan op Ufora (H002244)

Registreren van je masterproef in OASIS

Masterproef I / Onderzoeksseminarie: naam van de promotor registreren

 • Registreer uiterlijk op 22 april 2020 de naam van je promotor (niet van de eventuele copromotor of begeleider) in Oasis
 • Registreer GEEN titel, taal of onderwerp.

Masterproef (II): definitieve titel, taal en promotor registreren

De faculteitsraad heeft op 22 april 2020 volgende maatregelen goedgekeurd met betrekking tot het opladen van de noodzakelijke informatie in Oasis:

 • Master in de psychologie, in de pedagogische wetenschappen, in het sociaal werk.
 • Educatieve master in de gedragswetenschappen (master na bachelor, dus niet de verkorte!)

Studenten moeten ten laatste op 22 april 2020 een (voorlopige) titel, taal, promotor en eventueel copromotor opladen. Het is evenwel mogelijk om de titel later nog te wijziging, en wel volgens onderstaande deadlines:

Beoogde indiendatum masterproef

Aanpassing titel mogelijk tot

Goedkeuring faculteitsraad

19 mei 2020

6 mei 2020

20 mei 2020

15 juni 2020

1 juni 2020

10 juni 2020

11 augustus 2020

22 juni 2020

1 juli 2020

 

Het wijzigen van de titel gebeurt met toestemming van de promotor. Het volstaat om een mail te sturen met je studentennummer, de nieuwe titel en de toelating van de promotor naar masterproef.pp@ugent.be

 • VERKORTE educatieve masteropleidingen

Studenten moeten ten laatste op 23 april 2020 een (voorlopige) titel, taal, promotor, eventueel copromotor, en commissaris opladen. Het is evenwel mogelijk om de titel later nog te wijziging, en wel volgens onderstaande deadlines:

Beoogde indiendatum masterproef

Aanpassing titel mogelijk tot

Goedkeuring faculteitsraad

8 of 15 juni 2020

1 juni 2020

10 juni 2020

11 augustus 2020

22 juni 2020

1 juli 2020

 

Het wijzigen van de titel gebeurt met toestemming van de promotor. Het volstaat om een mail te sturen met je studentennummer, de nieuwe titel en de toelating van de promotor naar masterproef.pp@ugent.be

Je masterproef indienen

  Paper voor Masterproef I / Onderzoeksseminarie

  De paper voor Masterproef I / Onderzoekseminarie wordt enkel digitaal opgeladen op Minerva (cursussite HX00001A). Er wordt geen papieren versie meer ingediend. Druk na het opladen in Minerva een bewijs van opladen af, en hou dat bij als bewijsstuk. Gebruik bij voorkeur een huisstijl sjabloon voor je titelpagina.

  • Indiendatum:

  - Opleiding psychologie: ten laatste op 19 mei 2020 of ten laatste op 15 juni 2020 (eerste kans) of ten laatste op 11 augustus 2020 (tweede kans).

  - Opleiding pedagogische wetenschappen: zoals met de promotor afgesproken.

  Masterproef II

  1. Elektronische versie maken

  De elektronische versie van je masterproef is in pdf, Foxit PhantomPDF op Athena kan je desgewenst gebruiken om verschillende pdf's (titelblad, eigenlijke masterproef, eventuele bijlagen…) tot één pdf samen te voegen in functie van het opladen via Ufora.

  Die bevat altijd:

  • Titelpagina gemaakt met de juiste sjablonen.
  • Corona Verklaring Vooraf (of Corona preambule) vóór het abstract / de samenvatting. Deze verklaring bevat:
   • Een beschrijving van het onderzoek zoals oorspronkelijk gepland
   • Een concrete beschrijving van de stappen die omwille van de coronacrisis niet doorlopen konden worden
   • Een beschrijving van de manier waarop de student dit ondervangen heeft (bijv. afgewerkt op basis van het reeds voorhanden zijnde materiaal, bijv. een kleiner sample, bijv. andere vormen van dataverzameling,…)
   • De verklaring: 'Deze preambule werd in overleg tussen de student en de promotor opgesteld en door beide goedgekeurd'.
  In een Engelstalige masterproef wordt ook een preambule toegevoegd, met als titel 'Preamble concerning COVID-19'. Deze preambule wordt eveneens in het Nederlands opgenomen in de Nederlandstalige samenvatting.

  Ook masterproeven die niet geleden hebben onder de coronamaatregelen bevat deze preambule. Die kan zich beperken tot de mededeling dat er geen implicaties waren voor de uitwerking van de betrokken masterproef.

  • Abstract of samenvatting van de masterproef (max 1 pag.). Er moet geen afzonderlijke samenvatting opgeladen worden zoals gevraagd in het reglement pedagogische wetenschappen. De samenvatting zit in de masterproef zelf.
  • Samenvatting in het Nederlands indien het om een anderstalige masterproef gaat

  2. Online bevraging over de begeleiding bij de masterproef invullen

  3. Opladen masterproef in Minerva (niet Ufora)

  Laad de masterproef op in Minerva (dus NIET Ufora), via de cursussite 'Masterproef HX00001A’. Download na het opladen een bewijs en hou dat bij.
  Studenten uit de opleiding Psychologie vullen ook nog een formulier Proces masterproef  in, en laten dit elektronisch ondertekenen door de promotor (bijvoorbeeld met met een mail voor akkoord van de promotor). Dit geheel wordt eveneens opgeladen op Minerva.

  4. Deadlines opladen

  Deadlines voor het opladen van de elektronische versie van de noodzakelijke documenten en het invullen van de bevraging over de begeleiding:

  Opleiding

  1e examenperiode

  2e examenperiode

  Master psychologie

  Master pedagogische wetenschappen

  Master sociaal werk

  Educatieve manaba in de gedragswetenschappen

  19 mei of 15 juni 2020

  11 augustus 2020

  VERKORTE educatieve master

  8 of 15 juni 2020

  11 augustus 2020

  Ethiek

   

  Het onderzoek dat in een masterproef wordt gerapporteerd beantwoordt aan de deontologische regels inzake wetenschappelijk onderzoek, zoals beschreven in het Algemeen Ethisch Protocol van de faculteit.

  Plagiaat

  Geassocieerde masterproeven

  • Een geassocieerde masterproef betekent dat twee of meer studenten voor hun masterproef nauw rond hetzelfde thema samenwerken. Geassocieerde masterproeven zijn aan strikte voorschriften gebonden. Raadpleeg het masterproefreglement van jouw opleiding.

  Een masterproef in een andere taal

  • De faculteitsraad (beslissing 21/3/2012) geeft generiek de toelating om masterproef I en II in het Engels te schrijven. De student moet dit niet melden of aanvragen, maar wel aangeven in oasis.
  • Indien een andere taal dan het Nederlands of het Engels gewenst wordt, moet een gemotiveerde aanvraag gericht worden tot de faculteitsraad, behalve in de verkorte educatieve master. Daar kunnen ook andere talen gekozen worden zonder hiervoor een gemotiveerde aanvraag te moeten doen.
  • Bij een masterproef in een andere taal dan het Nederlands, is een Nederlandstalige samenvatting verplicht (art. 59 van het OER).
  • Een student in een Nederlandstalige opleiding kan nooit verplicht kan worden de masterproef in het Engels te maken. Studenten die de indruk hebben dat ze verplicht worden, dienen contact te nemen met de ombudspersoon.

  Onderzoeksgerelateerde contracten

  Van studenten die starten met de masterproef of met een onderzoeksproject wordt verwacht dat zij de 'éénzijdige verklaring' ondertekenen. Deze verklaring regelt de afspraken op het vlak van eigendoms- en auteursrecht met betrekking tot het onderzoek dat bijvoorbeeld in het kader van de masterproef wordt uitgevoerd. Print deze verklaring af in 2-voud, onderteken het en bezorg 1 exemplaar aan je promotor en 1 exemplaar aan de FDO.

  Doe dat bij voorkeur elektronisch, door het ondertekende exemplaar te scannen en te mailen naar je promotor EN naar je opleiding: psychologie.pp@ugent.be, pedawet.pp@ugent.be, sociaalwerk.pp@ugent.be of .

  Dat moet gebeuren voor de start van het onderzoek.
  Voor de masterproef is dat op het moment dat de student een onderwerp toegewezen kreeg, en uiterlijk op 21 maart van dat jaar.
  Wie niet van onderwerp en/of promotor verandert, hoeft dit geen twee keer in te dienen als de masterproef over twee of meerdere academiejaren gespreid wordt.

  Verdediging

  • In de opleidingen pedagogische wetenschappen en sociaal werk is een verdediging verplicht. Die vindt doorgaans plaats tegen het einde van de ondervragingsperiode (respectievelijk eind januari, eind juni of begin juli, en eind augustus).
  • De verdedigingen in juni-juli zullen online doorgaan. Zodra die ingeroosterd is, wordt de student verwittigd. Inroostering gebeurt na 19 mei en nog eens na 15 juni. De promotor contacteert op voorhand de student om het precieze platform voor de online verdediging af te spreken. 

  Feedback over je masterproef

  • De feedbackformulieren bij je Masterproef kun je raadplegen via de masterproef applicatie van de FDO. Voor de verkorte educatieve master is dat via de Uforasite van de verkorte educatieve masterproef.
  • Uiteraard kan je ook altijd feedback vragen bij je promotor en/of je begeleider.

  Scriptieprijzen

  Contact

  Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
  Bart Vandecasteele
  masterproef.PP@UGent.be, tel. 09 264 6360

  Gerelateerde inhoud