Gesuperviseerde professionele praktijk (GPP)

Duur van de gesuperviseerde professionele praktijk

 • De GPP bedraagt minstens 1680 uren;

 • ze kan deeltijds uitgevoerd worden, doch minstens met een minimum van 20% VTE;

 • ze kan gespreid worden over een periode van maximum 5 jaren (periode start pas wanneer de kandidaat de GPP start);

 • ze kan ook uitgespreid worden over meerdere stagediensten, doch minstens 840 uren moeten op 1 stagedienst voltooid worden. In dit geval moet er een coördinerend stagemeester aangeduid worden;

 • elke onderbreking van meer dan 15 weken moet worden ingehaald op het einde van de GPP; 

 • er is een specifieke regeling voor onderbreking wegens zwangerschap voorzien.


Inhoud van de gesuperviseerde professionele praktijk

 • Voldoende klinisch psychologische patiëntendossiers opmaken (documentatie van de psychologische diagnose en longitudinale opvolging);
 • zich bekwamen in min. 3 van de activiteiten die behoren tot de praktijk van de klinische psychologie (KP);
  1. preventieve interventies;

  2. screening en onderzoek;

  3. stellen van een psychodiagnose;

  4. begeleiding;

  5. behandeling van psychisch of psychosomatisch lijden;

 • OF zich bekwamen in min. 2 van de activiteiten die behoren tot de praktijk van de klinische orthopedagogiek (KO);
  1. preventieve interventies;

  2. stellen van een pedagogische diagnose (met aandacht voor contextuele factoren en het opsporen van problemen i.v.m. de opvoeding, het gedrag, de ontwikkeling of het leren van personen);

  3. begeleiding;

  4. behandeling;

 • jaarlijks: vertrouwelijk verslag om stagemeesters en stagediensten te evalueren (bijhouden tot 2 jaar na einde van stage);
 • einde van de GPP: voldoen aan competenties in competentieprofiel KP/KO (behalve zelfreflectie);
 • klinisch psycholoog/orthopedagoog dient kennis en kunde te onderhouden (o.m. door deelname aan intervisie en permanente vorming).


Voorwaarden stagemeester

 • 5 Jaar erkend als klinisch psycholoog/orthopedagoog + klinische psychologie/orthopedagogiek beoefend hebben; of de klinisch orthopedagoog/klinisch psycholoog die op datum van inwerkingtreding van dit besluit tenminste 5 jaar relevante beroepservaring kan aantonen, op voorwaarde dat de aanvraag tot erkenning als stagemeester uiterlijk op 1 juli 2021 wordt ingediend;
 • didactische, organisatorische en klinische eigenschappen + opleiding gevolgd voor supervisie en evaluatie van de kandidaten;
 • opleiding die de stagemeester aanbiedt is wetenschappelijke onderbouwd. Wetenschap en praktische toepassing zijn op elkaar afgestemd;
 • jaarlijks: permanente vorming blijven volgen georganiseerd door universiteit of wetenschappelijke vereniging;
 • klinische psychologie/orthopedagogiek blijven beoefenen binnen de stagedienst;
 • kan zich laten omringen door stageteam (kenbaar maken in erkenningsaanvraag);
 • is zelf of door hem/haar gemandateerde klinisch psycholoog/orthopedagoog zo veel mogelijk aanwezig op de stagedienst tijdens de activiteiten van de kandidaat klinisch psycholoog/orthopedagoog (+ telefonisch beschikbaar);
 • erkenning geldt enkel voor werkzaamheden uitgevoerd in de erkende stagedienst;
 • max. aantal kandidaten tegelijkertijd begeleid door dezelfde stagemeester = 4;
 • bij meerdere stagediensten: één van de erkende stagemeesters = coördinerend stagemeester;
 • stagecontract (bevat wederzijdse verplichtingen en afspraken over vergoeding);
 • kandidaat dient verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten;
 • zorgt ervoor dat kandidaat nodige vorming, voordrachten en werkgroepen kan bijwonen;
 • houdt toezicht en voorziet per voltijdse week min. 1u begeleidingscontact met kandidaat;
 • organiseert min. 10 keer per jaar groepsvergaderingen (multidisciplinair én interdisciplinair);
 • vertrouwt aan kandidaat slechts die verantwoordelijkheid toe die overeenstemt met de stand van zijn opleiding.


Stagediensten

Reguliere stagedienst

= zorgvoorziening of praktijk waar klinische psychologie/orthopedagogiek wordt aangeboden (groepspraktijk mag ook).

 • Activiteiten van de reguliere stagedienst zijn voldoende omvangrijk en divers;

 • biedt min. 1 van de activiteiten aan die behoren tot de praktijk van de klinische psychologie;

 • bestaat min. 3j en voorziet mogelijkheid tot multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking;

 • alle nuttige informatie wordt ter beschikking gesteld van de minister.


Niet-reguliere stagedienst

= bedoeld om kandidaten kennis te laten maken met brede spectrum van de klinische psychologie/orthopedagogiek.

 • Kandidaat specifieke vaardigheden bijbrengen die niet verworven kunnen worden binnen een reguliere stagedienst;
 • slechts max. 420u;
 • contract tussen de kandidaat, coördinerend stagemeester en stagemeester van de niet - reguliere stagedienst.


Buitenlandse stagedienst

 • Max. 420u in andere EU-lidstaat of lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een ander land waarmee de EU een associatieovereenkomst heeft afgesloten;
 • contract tussen kandidaat, coördinerend stagemeester en persoon of structuur verantwoordelijk voor de supervisie van de kandidaat.