De autonome uitoefening van het beroep

Voorwaarden

  • Gestart met de opleiding in 2017-2018 (of later);
  • beschikken over een erkenning als klinisch psycholoog, respectievelijk als klinisch orthopedagoog, te verkrijgen op basis van:
    1. een universitair diploma in het domein van de klinische psychologie, respectievelijk in het domein van de klinische orthopedagogiek, behaald na een voltijdse opleiding van minstens vijf jaar (300 ECTS-punten) – een stage in het domein van de klinische psychologie, respectievelijk de klinische orthopedagogiek inbegrepen-;
    2. een visum van de FOD Volksgezondheid, te verkrijgen op basis van het bovenstaande diploma;
  • het gevolgd hebben van de gesuperviseerde professionele praktijk in een erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester.


Meer info vind je op de website KULeuven - wettelijke erkenning.


Ook op de websites van de beroepsverenigingen vind je meer informatie terug:

  • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen: VVO
  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen: VVKP


Websites van de Federale OverheidsDienst:

Website Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaanderen)