Stage in de educatieve master

Er is een graduele opbouw van observeren naar het zelfstandig realiseren en begeleiden van onderwijsleeractiviteiten, van (relatief) eenvoudige naar meer complexe onderwijssituaties. Reflectie op het eigen handelen staat centraal in het stageconcept. De stage-ervaringen en stagereflecties worden besproken in intervisie- en supervisiemomenten op de universiteit. Daarnaast volg je verplicht een aantal seminaries, die betrekking hebben op taal- en specifieke communicatieve vaardigheden (o.m. strategieën i.v.m. omgaan met anderstalige ouders en leerlingen) en op vaardigheden m.b.t. het verlenen van dringende hulp en stemtechniek.

Invulling van de stage

Elke vakdidactiek voorziet in een eigen stage. Deze stage is gekoppeld aan de vakken waarvoor vereiste bekwaamheid verworven wordt door het volgen van deze vakdidactiek. De totale stage houdt in:

  • 18 lesuren observeren
  • 45 lesuren (40 lesuren in talen) zelfstandig onderwijsactiviteiten realiseren
  • deelname aan 9 verschillende mesoactiviteiten op schoolniveau (klassenraad, leerlingenraad, ..)

Deze totale stage wordt verdeeld over 3 stageplaatsen. 

Tijdens je stage doe je ervaring op in minimaal 2 verschillende onderwijsvormen (bijv. ASO en TSO). Daarnaast kan er, afhankelijk van de studierichting, ook stage gedaan worden in het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie, educatieve settings buiten het onderwijs (bijv. musea, VDAB, socio-culturele organisaties).

De concrete invulling en organisatie (bijv. periode) van de stage gebeurt in samenspraak met de vakdidacticus.

Je neemt ook deel aan de vakoverschrijdende seminaries rond taal, EHBO- en stemhygiëne. Meer concrete info daarover vind je op Ufora cursussite ‘vakoverschrijdende seminaries educatieve master’. 

Volg je de educatieve master en krijg je een interimopdracht gekoppeld aan één of meerdere gevolgde vakdidactieken aangeboden dan kan deze lesopdracht onder bepaalde voorwaarden een deel van je stage vervangen.

Stagedocumenten en stage-administratie

De Educatieve master gebruikt een elektronisch stage-administratiesysteem (STAR) waarin je enerzijds alle stageactiviteiten dient te registreren. In STAR vind je anderzijds ook informatie over alle mogelijke stagescholen en alle documenten/richtlijnen die je nodig hebt ter voorbereiding en in de loop van je stage

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
Anneleen Jachowicz
, tel. 09 264 6271