Leraar in opleiding (LIO)

Een Leraar-In-Opleiding (LIO) is iemand die voor de klas staat maar nog geen diploma van leraar op zak heeft. Een LIO kan de educatieve master via een LIO traject volgen en de praktijkcomponent uit de opleiding via de school van tewerkstelling realiseren.

Voor wie?

De volwaardige LIO-baan impliceert een onderwijsopdracht van minimaal 500 uren, wat neerkomt op twee derde van een fulltime opdracht of bij benadering 12 uur per lesweek in het secundair onderwijs.

De lesopdracht voldoet bovendien aan volgende voorwaarden:

 • De onderwijsopdracht moet gerelateerd zijn aan een niveau waar de leraar onderwijsbevoegdheid heeft. Concreet betekent dit dat de lesopdracht minstens 150u in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs omvat.   
 • De LIO heeft een minimale lesopdracht van 125u in vakken waarvoor hij/zij een vereiste bekwaamheid verwerft (gelinkt aan de opgenomen vakdidactiek(en)).
 • Binnen de lesopdracht van 125u geeft de LIO minstens 75u les in kernvakken aansluitend bij elke opgenomen vakdidactiek. Deze vakken werden vastgelegd per vakdidactiek. De lijst kan geraadpleegd worden in addendum. Indien de student meerdere vakdidactieken volgt waarbij kernvakken zijn vastgelegd, vervalt bijgevolg de ondergrens van 125u en stijgt deze naar minimaal 150u.
  • Bijv. een student neemt vakdidactiek cultuurwetenschappen (kernvak cultuurwetenschappen) en geschiedenis (kernvak geschiedenis) op. Voor een volwaardige LIO moet de lesopdracht van 500u minstens 75u lessen geschiedenis en 75u lessen cultuurwetenschappen bevatten én 150u in 2e-3e graad.
 • De LIO geef les aan een groep lerenden

Studenten met een opdracht van minimaal 500 uren die niet voldoet aan 1 of meerdere van bovenstaande gestelde voorwaarden, krijgen een beperkte extra preservice stage opgelegd.

Wat als je lesopdracht kleiner is dan 500u op jaarbasis?

 • LIO-studenten met een onderwijsopdracht tussen 200 en 500 uren krijgen extra preservice stage opgelegd afhankelijk van de grootte en invulling van hun lesopdracht. Deze preservice stage wordt inhoudelijk afgestemd op eventuele beperkingen (vb. onvoldoende lesuren in het eigen vakgebied, 1e graad, enz) van de eigen lesopdracht
 • Een kandidaat met een LIO-baan van minder dan 200 uren (dit komt overeen met een lesopdracht van minder dan 5 uur per lesweek) wordt niet toegelaten tot het portfoliotraject. Die studenten volgen de theoretische opleidingsonderdelen volgens het gewone leertraject. Voor de stage kunnen ze vermindering aanvragen van het aantal te geven lessen, a rato van de omvang en de inhoud van de lesopdracht. Een gepersonaliseerd traject kan op initiatief van de vakdidacticus uitgetekend worden.

Wat met een lesopdracht in het hoger onderwijs?

De UGent laat ook studenten die een lesopdracht hebben in een professionele bacheloropleiding toe tot een inservice stage mits de algemene vakken worden afgewerkt via het regulier traject. Er wordt altijd een bijkomende stage gedaan in de 2e-3e graad secundair onderwijs van 10u indien 1 vakdidactiek wordt gevolgd, 20u indien 2 vakdidactieken worden gevolgd, 21u (7u per gevolgde didactiek) indien 3 vakdidactieken worden gevolgd. Hierbij komen twee onderwijsvormen aan bod van zodra 2 vakdidactieken worden opgenomen. De observatiestage en meso-activiteiten blijft volledig behouden. Voor vakdidactiek kunnen in overleg LIO-faciliteiten worden toegekend.

Een leertraject op LIO maat

Spreiding

 • Het LIO-traject is een éénjarig traject. Studenten hebben echter de kans het portfoliotraject te spreiden over meerdere academiejaren om de werkdruk te verlichten. Let op bij spreiding moet je elk schooljaar opnieuw een lesopdracht hebben.
 • Bij de samenstelling van het geïndividualiseerd traject moet de student rekening houden met de geldende volgtijdelijkheidsregels nl. inschrijven voor stage is slechts mogelijk als ook vakdidactiek in het curriculum wordt opgenomen.
 • Contacteer de stagecoördinator voor de samenstelling van een meerjarig traject.

Inschrijven

Studenten die voldoen aan de voorwaarden om als LIO te starten dienen naast hun gewone inschrijving voor de educatieve master nog een aantal extra formaliteiten vervullen.

 • Denk je in aanmerking te komen voor een LIO-traject, contacteer altijd eerst de stagecoördinator.
 • In een intakegesprek met de stagecoördinator wordt - in overleg met de verantwoordelijke(n) van de vakdidactiek(en) - jouw leertraject uitgestippeld. Maak een afspraak met de stagecoördinator voor het intakegesprek van zodra je lesopdracht bekend is.
 • Vóór de eerste lesweek dient elke LIO zich aan te melden bij de verantwoordelijke(n) van zijn/haar vakdidactiek(en).
 • Er wordt een LIO-baanovereenkomst afgesloten tussen de Opleiding- student en de school waar de LIO als personeelslid tewerkgesteld is.
 • De inschrijvingstermijn voor het LIO-traject loopt uiterlijk tot en met 15 oktober. Afwijkingen van deze regels kunnen bij de stagecoördinator worden aangevraagd en zullen behandeld worden in overleg met de opleidingsvoorzitter, de secretaris van de opleidingscommissie en het betrokken vakdidactisch team.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
Anneleen Jachowicz
tel. 09 264 9444