Profiel van de educatieve master UGent

  illustratie EdumaVanaf academiejaar 2019-2020 vervangen de educatieve masteropleidingen de vroegere Specifieke Lerarenopleiding (decreet betreffende de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en de universiteiten – 2018). Voortaan verwerf je samen met je onderwijsbevoegdheid een volwaardig masterdiploma dat internationaal herkenbaar is.

  Het diploma van de educatieve master geeft officiële onderwijsbevoegdheid voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Leraren Latijn en Grieks hebben echter ook onderwijsbevoegdheid in de eerste graad. De leraren lichamelijke opvoeding hebben ook onderwijsbevoegdheid in het basisonderwijs (leermeester lichamelijke opvoeding). Je verwerft vereiste bekwaamheid voor de vakken gekoppeld aan de vakdidactieken die je opneemt in je curriculum.

  De UGent biedt dan ook de mogelijkheid om mits de nodige voorkennis als keuzevak binnen het opleidingsprogramma nog een extra vakdidactiek op te nemen met oog op het verwerven van bijkomende vereiste bekwaamheden.

  De opleidingsdoelstellingen en de inhouden van het programma zijn aangestuurd door de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs. De basiscompetenties omschrijven de kennis, vaardigheden en attitudes waarover je moet beschikken als beginnend leraar.

  Toch wordt binnen de educatieve master ook een basis gelegd voor een ruimere educatieve vorming met het oog op een onderwijsopdracht in het DKO, volwassenenonderwijs, hoger onderwijs (bachelorniveau), het functioneren in bedrijfsopleidingen en andere educatieve sectoren.

  Studieomvang

  De educatieve master na bachelor  heeft een studieomvang van 90 of 120 studiepunten waarin zowel een component leraarschap als een vakinhoudelijke component vervat zit. Wie in de bachelor de 15 studiepunten leraarschap (krachtige leeromgevingen, oriëntatiestage en initiatie vakdidactiek) nog niet opnam volgt gelijktijdig met de master deze 3 vakken in een voorbereidingsprogramma.

  Wie reeds een masterdiploma op zak heeft kan een verkort traject van de educatieve master (60 studiepunten) volgen met enkel de vakken uit de component leraarschap.

  De verkorte educatieve master valt onder de verantwoordelijkheid van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

  De component leraarschap kent een studieomvang van 60 studiepunten (SP) waarvan 30 SP theoretische component en 30 SP praktijkcomponent. Beide componenten zijn in alle opleidingsonderdelen vervat. De educatieve master bestaat uit een:

  • theoretisch luik (18 SP): algemene referentiekaders betreffende het pedagogisch en didactisch handelen van de leraar
  • vakdidactisch luik (12 SP): specifieke accenten van het didactisch handelen eigen aan het vakgebied
  • stage (15 SP)
  • educatieve masterproef (9 SP)
  • keuzeluik (6 SP).

   

  De verkorte educatieve master kan afgewerkt worden in één jaar. Er is evenwel voldoende flexibiliteit ingebouwd om de opleiding te combineren met werk of al te starten tijdens je masteropleiding.

  • De opleiding kan gespreid worden over meerdere jaren via een Geïndividualiseerd Traject (GIT).
  • Voor studenten met een bezoldigde onderwijsopdracht voorzien we een specifiek LIO-traject (Leraar In Opleiding).
  • Om de combinatie met een masteropleiding of werk vlotter te laten verlopen wordt de opleiding georganiseerd in een combinatie van dag- en avondonderwijs.
  • De opleiding komt in aanmerking voor het nieuwe Vlaamse opleidingsverlof

  Een academische opleiding

  De educatieve master combineert een academische basis met een professionele gerichtheid. Ze leidt m.a.w. op tot tot bekwame leerkrachten met een visie.

  Ruime stage in diverse educatieve contexten

  15 studiepunten van de 60 worden integraal ingevuld met stage in het werkveld.

  • Er wordt ervaring opgedaan in minimaal 2 verschillende onderwijsvormen (bijvoorbeeld ASO en TSO).
  • Indien meerdere vakdidactieken worden opgenomen, wordt de stage gespreid zodat aansluitend bij elke vakdidactiek een stage kan worden gedaan.
  • Naast observatiestages en lesstages neem je als stagiair ook deel aan een aantal activiteiten op schoolniveau (vakgroepvergadering, klassenraad,…). 
  • Er kan, afhankelijk van de afstudeerrichting, ook stage gedaan worden in het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie, educatieve settings buiten het onderwijs (vb. musea, VDAB, socio-culturele organisaties).

  Verschillende vakdidactieken aansluitend bij de academische voorkennis

  De UGent biedt 8 educatieve masters aan met in totaal 33 afstudeerrichtingen en met meer dan 35 vakdidactieken waarbinnen de student in kleine groepjes vakdidactisch wordt opgeleid. 

  Contact

  Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
  Anneleen Jachowicz
  , tel. 09 264 9444