Het portfoliotraject voor LIO-studenten

Voor de algemene opleidingsonderdelen in de lerarenopleiding heeft de Universiteit Gent een afzonderlijk leertraject op basis van een elektronisch portfolio uitgewerkt voor Leraren in Opleiding. De reguliere lessen en examens voor de algemene vakken worden in het portfoliotraject vervangen door zowel vakspecifieke als vakoverschrijdende opdrachten die een neerslag moeten krijgen in één integraal elektronisch portfolio. De theorie wordt hierbij op zelfstandige wijze verwerkt en gerelateerd aan de eigen onderwijspraktijk waardoor de praktijkervaringen van de leraren-in-opleiding beter benut worden.

  • Minerva fungeert als centraal kanaal, waarlangs alle contact tussen docenten en LIO-studenten en tussen LIO-studenten onderling, verloopt.
  • De LIO-student is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de vormgeving van het portfolio maar wordt daarin begeleid op verschillende manieren.
  • Er is voorzien in diverse verplichte begeleidingsmomenten en evaluatiegesprekken.
  • Een LIO-handleiding kan worden opgevraagd bij de stagecoördinator.

Begeleiding op school

Een student kan de Specifieke Lerarenopleiding pas aanvatten als LIO wanneer de school waar hij/zij is tewerkgesteld akkoord gaat om hem/haar als LIO te aanvaarden. De school gaat akkoord met een begeleidende rol in de inservicestage die in het kader van de Specifieke Lerarenopleiding binnen de school wordt vervuld.

Hiertoe wordt binnen de school een collega-leraar als (vak)mentor aangesteld. De (vak)mentor ondersteunt de LIO in het dagelijkse werk. De (vak)mentor komt minstens drie keer op klasbezoek, schrijft telkens een verslag en houdt daarna een feedbackgesprek. Deze klasbezoeken worden gespreid over het schooljaar. Op het einde van het traject stelt de mentor een eindevaluatie op van de praktijk.

Indien de student in twee verschillende scholen een LIO-baan vervult, wordt per school een mentor gezocht en krijgt de student op jaarbasis zes klasbezoeken.

Begeleiding door de opleiding

De opleiding voorziet een aantal verplichte bijeenkomsten gedurende het academiejaar.

In het begin van het traject worden begeleidingssessies gepland voor respectievelijk de opdrachten voor de Algemene Vakken en de Vakdidactiek. In de loop van de maand januari wordt op initiatief van de LIO een verplicht tussentijds evaluatiegesprek gepland met één van de lesgevers van de algemene vakken. Andere begeleidingsessies of seminaries worden georganiseerd om de voortgang van het portfolio te bespreken of om bepaalde thema's uit te diepen. Alle data worden bij de start van het academiejaar meegedeeld.

De stagebegeleider (= de praktijkassistent vakdidactiek) volgt de LIO op in de concrete onderwijspraktijk (bezoek aan de school, tussentijdse feedback, supervisie, ...)

Tussentijds kan de student voor concrete afspraken en inlichtingen over de opmaak, voortgang en inhoudelijke uitwerking van het portfolio steeds contact opnemen met de stagebegeleider voor de vakdidactiek, met een docent algemene vakken (deze wordt in de maand november toegewezen) en de stagecoördinator.

Begeleiding door collega LIO-studenten

Binnen Minerva wordt een permanent forum georganiseerd, waarop de studenten problemen kunnen posten. De bedoeling is dat de studenten bij medestudenten terecht kunnen om hulp. Daarnaast worden LIO's d.m.v. intervisiegesprekken in zekere zin ook begeleid door hun LIO-collega's.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
Stagecoördinator Anneleen Jachowicz
lerarenopleiding@UGent.be, tel. 09 264 9444