Stage in de SLO

Invulling van de stage

Elke SLO afstudeerrichting voorziet in een eigen stage. Deze is gekoppeld aan een vakdidactiek. De stage houdt in:

  • 24 lesuren observeren
  • 60 lesuren zelfstandig onderwijsactiviteiten realiseren
  • deelname aan 8 verschillende mesoactiviteiten op schoolniveau (klassenraad, leerlingenraad, ..)

Tijdens je stage doe je ervaring op in minimaal 2 verschillende onderwijsvormen (bijv. ASO en TSO). Daarnaast kan er, afhankelijk van de studierichting, ook stage gedaan worden in het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie, educatieve settings buiten het onderwijs (bijv. musea, VDAB, socio-culturele organisaties).

De concrete invulling en organisatie (bijv. periode) van de stage gebeurt in samenspraak met de vakdidacticus.
Je neemt ook deel aan de vakoverschrijdende seminaries rond taal, EHBO- en stemhygiëne. Meer concrete info daarover vind je op de infosite van de SLO op Minerva.

Volg je de lerarenopleiding en krijg je een interimopdracht aangeboden dan kan deze lesopdracht onder bepaalde voorwaarden een deel van je stage vervangen.

Stagedocumenten en stage-administratie

De lerarenopleiding gebruikt een elektronisch stage-administratiesysteem (STAR, www.STAR.ugent.be) waarin je alle aspecten van je stage dient te registreren. In STAR vind je ook informatie over mogelijke stagescholen en alle documenten/richtlijnen die je nodig hebt ter voorbereiding en in de loop van je stage.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
Anneleen Jachowicz
lerarenopleiding@UGent.be, tel. 09 264 9444

Gerelateerde inhoud