Doctoraatscommissie

De doctoraatscommissie geeft advies aan de faculteitsraad over aanvragen om te doctoreren, en eventuele latere wijzigingen; geeft advies aan de faculteit over aanvragen tot vrijstellingen in de doctoraatsopleiding; en formuleert – gevraagd of op eigen initiatief – voorstellen aan de faculteitsraad m.b.t. het facultair doctoraatsreglement.