Informatie over de stages in de afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid in het academiejaar 2018-2019

Wil u een student master bedrijfspsychologie binnen uw organisatie stage laten lopen?

Visie stage wanted.png

Stage zit in het DNA van de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie en de afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid.

door de stagemogelijkheden die de studenten krijgen ontstaat er een wederzijdse kennismaking die zowel voor de student (toekomstig bedrijfspsycholoog) en voor u als potentiële stagegever voordelen schept op het domein van kennisdeling en het inschatten van een eventueel toekomstig medewerker.

 

Bent u een stagegever?

Om als stagegever te kunnen fungeren moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

Vormelijke voorwaarden

 •  De stagegever moet een universitair psycholoog (=licentiaat of master in de psychologie) tewerkstellen die als stagebegeleider kan optreden en instaat voor de dagelijkse begeleiding, feedback en evaluatie.
  • Op advies van de opleidingscommissie Psychologie kan van deze diploma voorwaarde afgeweken worden. De student neemt daarover contact op met stagecoördinator .
 • voor een optimale en kwaliteitsvolle begeleiding tijdens de stage worden maximaal 2 stageplaatsen per stagebegeleider toegelaten
 • De stage is onbezoldigd.

Inhoudelijke voorwaarden

 • De stagegever moet aan de stagiair taken toevertrouwen die een progressieve introductie in de beroepsbezigheden van de bedrijfspsycholoog toelaten.
 • De student moet de mogelijkheid krijgen om mee te werken en de verantwoordelijkheid te krijgen over minimaal één project.
 • De stagebegeleider maakt binnen de 2 weken na de start van de stage tijd vrij voor een gesprek met de student over de taakomschrijving (= persoonlijke doelstellingen en projecten) van de stage. De student maakt daarvan een verslag op.

Tijdens de stage wordt van u verwacht:

 • dat u in overleg met andere medewerkers van uw bedrijf instaat voor de dagelijkse begeleiding en feedback
 • dat u binnen 2 weken na de start van de stage tijd vrij maak voor een startgesprek waarin u samen met de student de inhoud en het verdere verloop van de stage bespreekt

 • dat u de student de mogelijkheid biedt om tijdens de stage 1 dag per maand (terugkomdagen) naar de faculteit te komen voor reflectie
 • dat u minimum 1 tussentijdse evaluatie registreert
 • dat u minimum 1 eindevaluatie registreert
 • dat u bij een negatief evoluerende stage, zo vroeg mogelijk contact opneemt met de interne stageverantwoordelijke

Aanbieden van een stageplaats

Wenst u zich kandidaat te stellen als stagegever? Dat kan via de Get Recruited website

 • uw registratie wordt na controle opgenomen in het stage aanbod dat door de studenten master bedrijfspsychologie geraadpleegd kan worden

Stagebeurs Get Recruited

 

Heeft u vragen over het stageaanbod of de stagebeurs Get Recruited?

Neem contact op met:

 

Hoe zoeken studenten een stagegever? keuze.png

 • Studenten kiezen zelf een stagegever conform de voorwaarden.
 • Via een kennismakings---- of sollicitatiegesprek komen uw verwachtingen en die van de stagiair duidelijk in beeld.
 • In overleg wordt de inhoudelijke invulling van de stage besproken en geconcretiseerd in de vorm van doelstellingen en projecten (taakomschrijving).
  • de taakomschrijving moet ten laatste op 1 september (binnenlandse stage) door de student aan de vakgroep bezorgd worden
  • de deadline voor het indienen van de stageovereenkomst is 15 september
  • voor aanvang van de stage moet de student ook een risicoanalyse laten invullen en bezorgen aan het departement medisch toezicht.

Stagedoelstellingen en eindcompetenties

 Het leerproces van de stage is gericht op 5 doelstellingen die bijdragen tot de te bereiken eindcompetenties

De doelstellingen:

 1. Introductie tot de praktijk van de bedrijfspsycholoog / wetenschappelijk onderzoeker in de A&O.
 2. Leren uitvoeren van specifieke beroepstaken van bedrijfspsychologen / wetenschappelijke onderzoekers in de A&O, en beroepscompetenties ontwikkelen.
 3. Gradueel meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid opnemen bij het uitvoeren van de specifieke beroepstaken en projecten van bedrijfspsychologen / wetenschappelijke onderzoekers in de A&O.
 4. Theoretische leerinhouden uit de wetenschappelijke opleiding flexibel en kritisch integreren in de complexiteit van de bedrijfspsychologische praktijk en omgekeerd, vanuit een wetenschappelijke achtergrond de bedrijfspsychologische praktijk kritisch kunnen en durven evalueren.
 5. Kritische reflectie ontwikkelen over het persoonlijke functioneren en de eigen positie binnen het werkveld van de bedrijfspsycholoog / wetenschappelijk onderzoeker in de A&O.

De eindcompetenties:

 1. Inzicht opdoen in de praktijk van de bedrijfspsycholoog.
 2. Ontwikkelen van beroepscompetenties en uitvoeren van specifieke beroepstaken van bedrijfspsychologen.
 3. Samenwerken met collega's, opdrachtgevers, externen en personeel.
 4. Psychologiegerelateerde kennis en inzichten communiceren.
 5. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid opnemen bij het uitvoeren van de specifieke beroepstaken en projecten.
 6. Een beginsituatie inschatten en op basis daarvan een diagnose als werkhypothese stellen.
 7. Kiezen uit een veelheid aan interventiemethoden en -technieken.
 8. Diagnose- en interventiemethoden ontwerpen en ontwikkelen.
 9. Een interventieplan operationaliseren of uitvoeren.
 10. Een interventie evalueren met het oog op bijsturing en remediëring.
 11. De geijkte deontologische codes naleven.
 12. Theorie toepassen op de praktijk en omgekeerd.
 13. Kritisch reflecteren op eigen functioneren, ontwikkeling en positie binnen het werkveld
 14. Een visie ontwikkelen en beargumenteren.

Wie is de stagiair?

De stagiair is een student ingeschreven voor de masteropleiding bedrijfspsychologie en personeelsbeleid. Stage is een verplicht opleidingsonderdeel in de masteropleiding. Om tot het opleidingsonderdeel stage toegelaten te worden moet de student master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid een credit behaald  hebben voor onderstaande opleidingsonderdelen  :

 • Wetgeving en documentatie in verband met het beroep (vak in 3de bachelor)
 • Human resource management  (vak in 3de bachelor en schakel- en voorbereidingsprogramma)
 • Psychologische arbeidskenmerken  (vak in 3de bachelor en voorbereidingsprogramma)

Stageperiode

 • Tijdens het academiejaar 2018-2019 lopen de master studenten afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid een stage van 24 weken.

  • Duur: 24 aaneensluitende weken van 5 dagen (= 120 dagen)
start: maandag 24 september 2018 (aanvang academiejaar 2018-2019)
einde: vrijdag 8 maart 2019

 • De einddatum kan verlengd worden tot maximum vrijdag 22 maart 2019 (mogelijke inhaal periode vanwege ziekte)
 • Tijdens de stageperiode zijn er 6 terugkomdagen voorzien (1 per maand). De terugkomdagen tellen mee als stagedag.
 • Tijdens de stageperiode heeft de student recht op 4 vakantiedagen die in onderling overleg (student – stagegever) vrij in te plannen zijn (bijv. aansluitend tussen kerst en nieuw, op een ander moment, of versnipperd over de stageperiode).

 

Inhoudelijk stagemoment voor de stagegevers

Bent u in het academiejaar 2018-2019 een stagebegeleider (stagegever) voor één van onze studenten?

Op donderdag 20 september 2018 is er een inhoudelijk stagemoment voor de stagegevers waar u o.a. kennis maken met de interne stagebegeleiders van de vakgroep, u informatie ontvangt over het verdere verloop van de stage en u de stagehandleiding voor de stagegevers wordt overhandigd..

Begeleiding door de opleiding

 • De begeleiding vanuit de vakgroep is in handen van de interne stagebegeleiders.
 • De interne stagebegeleider is een praktijkassistent die de student inhoudelijk zal begeleiden doorheen het volledige stageproces.
 • De interne stagebegeleiders zijn tijdens de stage bereikbaar voor inhoudelijke vragen rond het verloop van de stage
 • De interne stagebegeleiders tijdens het academiejaar 2018-2019:

Waaruit bestaat de begeleiding?

Terugkomdagen
 • een maal per maand wordt er een intervisiebijeenkomsten georganiseerd op de zogenaamde ‘terugkomdagen’ die meetellen als reguliere stagedag.
 • tijdens de intervisiebijeenkomsten worden thema zoals professioneel gedrag, persoonlijke ontwikkeling, scientist-practitioner gap, ... behandeld
 • de data van de terugkomdagen worden door de interne stagebegeleiders op voorhand bepaald.
 • studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het voorleggen van deze terugkomdagen (6 in totaal) aan de stagegever.

 • er worden geen uitzonderingen (afwijkingen op afgesproken kalender) toegestaan; er zijn geen inhaalsessies voorzien (enkel vervangtaken).

 • wie ziek is dient een bewijs van de dokter voor te leggen.

 • de aanwezigheid van de student telt mee voor zijn of haar score professioneel gedrag.

 

 

 

Tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie

Via het beoordelingsformulier (Ned) the Placement Assessment form (Eng) registreert de stagegever minimum één tussentijdse- en één eindevaluatie.
 • Aan de stagebegeleider zal gevraagd worden om minimum één tussentijdse evaluatie te registeren. Dit is verplicht omdat men op die manier een beter krijgt op de evolutie van de stage.
 • Het is de bedoeling dat de stagebegeleider samen met de student de eindevaluatie minimum één week voor het einde van de stage bespreekt, vooraleer het online in te vullen en finaal door te sturen.
 • De eindevaluatie verschilt van de tussentijdse evaluatie doordat het een vastliggende eindbeoordeling betreft, terwijl de tussentijdse evaluatie vooral gericht is op het geven van suggesties en constructieve feedback om het functioneren van de stagiair te verbeteren.
 • Enkel de beoordeling van de competenties tijdens de eindevaluatie, wordt meegerekend in de eindbeoordeling.
Het evaluatieformulier bestaat uit 4 delen:
  1. Een eerste deel heeft betrekking op de persoonlijke leerdoelen
  2. Het tweede deel heeft betrekking op de projecten die de stagiair moet uitvoeren
  3. Het derde deel heeft betrekking op de competenties van de student
  4. Het vierde deel heeft betrekking op de persoonlijke ontwikkeling
 • Op basis van een bevraging bij de stage stakeholders (december 2015) en competentieliteratuur hebben we onderstaande 7 competentie categorieën onderscheiden:
  1. Daadkrachtig handelen: verantwoordelijkheid nemen, initiatief nemen, zelfstandig werken, proactief handelen
  2. Samenwerken: in team werken, omgaan met anderen, integer handelen
  3. Communiceren: luisteren, schriftelijke/mondelinge vaardigheden, argumentatie- en presentatievaardigheden
  4. Analyseren: informatie analyseren/evalueren, oordeelvorming, oplossingen bedenken, kritische ingesteldheid
  5. Plannen en organiseren: diagnose stellen, doelen stellen, plannen, organiseren
  6. Aanpassingsvermogen: omgaan met spanning, met feedback, adaptatievaardigheden
  7. Inzet en betrokkenheid: inzet tonen, organisatiebetrokkenheid, zelfontwikkeling

De eindbeoordeling

De uiteindelijke beoordeling van de stage (= score op 20) is op basis van:

 • de eindevaluatie van de stagegever: 14/20
  • zijn de persoonlijke leerdoelen behaald?
  • zijn de projecten kwalitatief uitgevoerd?
  • voldoet de stagiair aan de gevraagde competenties?
 • de beoordeling van de interne stageverantwoordelijke over uw stagepresentatie: 2/20
 • de score professioneel gedrag (= aanwezigheden / inbreng op de terugkomdagen en respecteren van deadlines): 4/20 

Overzicht waarde eindscores:

 • -10 = Niet geslaagd. Het niveau van de stage is onaanvaardbaar. Er zijn een aantal fundamentele tekortkomingen in inhoudelijke kennis en/of houding van de student.
 • 10-11 = Geslaagd op voldoende wijze. Het niveau is erg matig te noemen. Er zijn een aantal ernstige tekortkomingen in inhoudelijke kennis en/of houding van de student.
 • 12-13 = Het niveau voldoet aan de minimale vereisten. Een aantal kleinere tekortkomingen in inhoudelijke kennis en/of houding van de student kunnen opgemerkt worden.
 • 14-15 = Geslaagd met onderscheiding. Het niveau voldoet ruim aan de beoordelingscriteria. Er zijn geen noemenswaardige tekortkomingen.
 • 16-17 = Geslaagd met grote onderscheiding. Het niveau ligt aanzienlijk boven de verwachtingen en is bijna “professioneel” te noemen. Er zijn nauwelijks tekortkomingen.
 • 18-20 = Geslaagd met de grootste onderscheiding. Het niveau is uitzonderlijk hoog en is “professioneel” te noemen. Deze student is uitzonderlijk goed, heeft geen begeleiding nodig (gehad), en haalt hetzelfde niveau als onze professionele medewerkers. Er zijn geen tekortkomingen te melden.

Contact

Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie