Info over stages afstudeerrichting Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid (academiejaar 2019-2020)

Wil u een student master bedrijfspsychologie binnen uw organisatie stage laten lopen?

Visie stage wanted.png

Stage zit in het DNA van de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie en de afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid.

door de stagemogelijkheden die de studenten krijgen ontstaat er een wederzijdse kennismaking die zowel voor de student (toekomstig bedrijfspsycholoog) en voor u als potentiële stagegever voordelen schept op het domein van kennisdeling en het inschatten van een eventueel toekomstig medewerker.

Bent u een stagegever?

Om als stagegever te kunnen fungeren moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

Vormelijke voorwaarden

 •  De stagegever moet een universitair psycholoog (=licentiaat of master in de psychologie) tewerkstellen die als stagementor kan optreden en instaat voor de dagelijkse begeleiding, feedback en evaluatie.
  • Op advies van de opleidingscommissie Psychologie kan van deze diploma voorwaarde afgeweken worden. De student neemt daarover contact op met stagecoördinator .
 • voor een optimale en kwaliteitsvolle begeleiding tijdens de stage worden maximaal 2 stageplaatsen per stagementor toegelaten
 • De stage is onbezoldigd.

Inhoudelijke voorwaarden

 • De stagegever moet aan de stagiair taken toevertrouwen die een progressieve introductie in de beroepsbezigheden van de bedrijfspsycholoog toelaten.
 • De student moet de mogelijkheid krijgen om mee te werken en de verantwoordelijkheid te krijgen over minimaal één project.
 • Tijdens de stage wordt van u verwacht:
 • dat u een gedragscode onderschrijft (wordt u bezorgd door de stagiair bij aanvang van de stage)
 • dat u in overleg met andere medewerkers van uw bedrijf instaat voor de dagelijkse begeleiding en feedback
 • dat u de student de mogelijkheid biedt om tijdens de stage 1 dag per maand (terugkomdagen) naar de faculteit te komen voor reflectie

 • dat u minimum 1 tussentijdse evaluatie registreert
 • dat u minimum 1 eindevaluatie registreert
 • dat u bij een negatief evoluerende stage, zo vroeg mogelijk contact opneemt met de interne stageverantwoordelijke

Aanbieden van een stageplaats

Wenst u zich kandidaat te stellen als stagegever? Dat kan via de Get Recruited website

 • uw registratie wordt na controle opgenomen in het stage aanbod dat door de studenten master bedrijfspsychologie geraadpleegd kan worden
 • Let op: indien u vorig jaar (18 december 2018) heeft deelgenomen aan de Stagebeurs en of u een stageaanbod heeft geregistreerd op Get Recruited, dan kan u uw stageaanbod aanpassen of inschrijven voor de Stagebeurs door aan te melden.

Stagebeurs Get Recruited

Reeds een aantal jaar organiseert de vakgroep de Stagebeurs Get Recruited waarbij u via speeddates studenten kan ontmoeten

   • De volgende Stagebeurs is op dinsdag 17 december 2019 (voor stage in academiejaar 2020-2021)
31.10.2019: Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor de Stagebeurs Get Recruited omdat we het maximum aantal bedrijven bereikt hebben. 

 

Heeft u vragen over het stageaanbod of de stagebeurs Get Recruited?

Neem contact op met:

Hoe zoeken studenten een stagegever? keuze.png

 • Studenten kiezen zelf een stagegever conform de voorwaarden.
 • Via een kennismakings- of sollicitatiegesprek komen uw verwachtingen en die van de stagiair duidelijk in beeld.
 • In overleg wordt de inhoudelijke invulling van de stage besproken en geconcretiseerd in de vorm van doelstellingen en projecten (taakomschrijving).
  • de taakomschrijving moet ten laatste op 15 juni (binnenlandse stage) door de student aan de vakgroep bezorgd worden
  • de deadline voor het indienen van de stageovereenkomst is 1 juli
  • voor aanvang van de stage moet de student ook een risicoanalyse laten invullen en bezorgen aan het departement medisch toezicht.

Stagedoelstellingen en eindcompetenties

 Het leerproces van de stage is gericht op 5 doelstellingen die bijdragen tot de te bereiken eindcompetenties

De doelstellingen:

 1. Introductie tot de praktijk van de bedrijfspsycholoog / wetenschappelijk onderzoeker in de A&O.
 2. Leren uitvoeren van specifieke beroepstaken van bedrijfspsychologen / wetenschappelijke onderzoekers in de A&O, en beroepscompetenties ontwikkelen.
 3. Gradueel meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid opnemen bij het uitvoeren van de specifieke beroepstaken en projecten van bedrijfspsychologen / wetenschappelijke onderzoekers in de A&O.
 4. Theoretische leerinhouden uit de wetenschappelijke opleiding flexibel en kritisch integreren in de complexiteit van de bedrijfspsychologische praktijk en omgekeerd, vanuit een wetenschappelijke achtergrond de bedrijfspsychologische praktijk kritisch kunnen en durven evalueren.
 5. Kritische reflectie ontwikkelen over het persoonlijke functioneren en de eigen positie binnen het werkveld van de bedrijfspsycholoog / wetenschappelijk onderzoeker in de A&O.

De eindcompetenties:

 1. Inzicht opdoen in de praktijk van de bedrijfspsycholoog.
 2. Ontwikkelen van beroepscompetenties en uitvoeren van specifieke beroepstaken van bedrijfspsychologen.
 3. Samenwerken met collega's, opdrachtgevers, externen en personeel.
 4. Psychologiegerelateerde kennis en inzichten communiceren.
 5. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid opnemen bij het uitvoeren van de specifieke beroepstaken en projecten.
 6. Een beginsituatie inschatten en op basis daarvan een diagnose als werkhypothese stellen.
 7. Kiezen uit een veelheid aan interventiemethoden en -technieken.
 8. Diagnose- en interventiemethoden ontwerpen en ontwikkelen.
 9. Een interventieplan operationaliseren of uitvoeren.
 10. Een interventie evalueren met het oog op bijsturing en remediëring.
 11. De geijkte deontologische codes naleven.
 12. Theorie toepassen op de praktijk en omgekeerd.
 13. Kritisch reflecteren op eigen functioneren, ontwikkeling en positie binnen het werkveld
 14. Een visie ontwikkelen en beargumenteren.

Wie is de stagiair?

De stagiair is een student ingeschreven voor de masteropleiding bedrijfspsychologie en personeelsbeleid. Stage is een verplicht opleidingsonderdeel in de masteropleiding. Om tot het opleidingsonderdeel stage toegelaten te worden moet de student master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid een credit behaald  hebben voor onderstaande opleidingsonderdelen  :

 • Wetgeving en documentatie in verband met het beroep (vak in 3de bachelor)
 • Human resource management  (vak in 3de bachelor en schakel- en voorbereidingsprogramma)
 • Psychologische arbeidskenmerken  (vak in 3de bachelor en voorbereidingsprogramma)

Stageperiode

 • Tijdens het academiejaar 2019-2020 lopen de master studenten afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid een stage van 24 weken.

  • Duur: 24 aaneensluitende weken van 5 dagen (= 120 dagen)
start: maandag 23 september 2019 (aanvang academiejaar 2019-2020)
einde: vrijdag 6 maart 2020

 • De einddatum kan verlengd worden tot maximum vrijdag 20 maart 2020 (mogelijke inhaal periode vanwege ziekte)
 • Tijdens de stageperiode zijn er 8 terugkomdagen voorzien (1 per maand). De terugkomdagen tellen mee als stagedag.
 • Tijdens de stageperiode heeft de student recht op 4 vakantiedagen die in onderling overleg (student – stagegever) vrij in te plannen zijn (bijv. aansluitend tussen kerst en nieuw, op een ander moment, of versnipperd over de stageperiode).

 Stagehandleiding

Bent u in het academiejaar 2019-2020 een stagebegeleider (stagegever) voor één van onze studenten?

 Stagekalender 2019-2020

Omschrijving

Datum / deadline

Wie verantwoordelijk?

Start stageperiode buitenlandse stage

Maandag 2 september 2019

Student, stagegever en opleiding

Start stageperiode binnenlandse stage

Maandag 23 september 2019

Student, stagegever

en opleiding

Ondertekenen en indienen gedragscode

Op eerste intervisie

Student en stagegever

Maandelijkse terugkomdagen met intervisies

Verplichte aanwezigheid van student in het kader van score professioneel gedrag

7 terugkomdagen

Student en interne stagebegeleiders

Registratie van een tussentijdse evaluatie

In de 12de week stage

Deadline: vrijdag 13 december 2019

Stagegever en student

Einde stageperiode

Vrijdag 6 maart 2020

Student en stagegever

Opladen stageverslag via Ufora

Student: deadline score professioneel gedrag

Tot ten laatste 
vrijdag 1 3maart 2020

Student

2 mogelijke inhaalweken stage

wegens ziekte of overmacht

Tot ten laatste 
vrijdag 20 maart 2020

Student en stagegever

Registratie van één eindevaluatie

Tot ten laatste 
Deadline: vrijdag 20 maart 2020

Student en stagegever

Feedback over de eindscore

Na afspraak met de interne stagebegeleider op de officiële feedbackdag academiejaar 2019-2020

Student en interne stagebegeleiders

Begeleiding door de opleiding

 • De begeleiding vanuit de vakgroep is in handen van de stagebegeleiders.
 • De stagebegeleider is een praktijkassistent die de student inhoudelijk zal begeleiden doorheen het volledige stageproces.
 • De stagebegeleiders zijn tijdens de stage bereikbaar voor inhoudelijke vragen rond het verloop van de stage
 • De stagebegeleiders tijdens het academiejaar 2019-2020:

Waaruit bestaat de begeleiding?

Terugkomdagen
 • een maal per maand wordt er een intervisiebijeenkomsten georganiseerd op de zogenaamde ‘terugkomdagen’ die meetellen als reguliere stagedag.
 • tijdens de intervisiebijeenkomsten worden thema zoals professioneel gedrag, persoonlijke ontwikkeling, scientist-practitioner gap, ... behandeld.
 • de data van de terugkomdagen worden door de stagebegeleiders op voorhand bepaald.
 • studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het voorleggen van deze terugkomdagen (8 in totaal) aan de stagegever.

 • er worden geen uitzonderingen (afwijkingen op afgesproken kalender) toegestaan; er zijn geen inhaalsessies voorzien (enkel vervangtaken).

 • wie ziek is dient een bewijs van de dokter voor te leggen en dit te melden via www.absent.ugent.be.

 • de aanwezigheid van de student telt mee voor zijn of haar score professioneel gedrag.

Gedragscode

 • Het uitgangspunt van de stage is dat die een ‘win-win’ vormt voor de student en de stagegever.
 • In dat kader heeft u samen een stageovereenkomst afgesloten en een taakomschrijving opgemaakt.
 • Daarnaast vinden we het belangrijk dat er ook wederzijdse afspraken gemaakt worden. 
Daarom vragen we u om de gedragscode te ondertekenen en mee te geven aan uw student/stagiair, die het document oplaadt op Ufora tegen de eerste intervisiebijeenkomst.

Tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie (Interim evaluation and the final evaluation)

 • Via het beoordelingsformulier registreert de stagegever minimum één tussentijdse- en één eindevaluatie.
 • The internship provider registers at least one interim and one final evaluation via the assessment form.
  • Tussentijds (interim): deadline is vrijdag 13 december 2019 (In de 12de week stage)
  • Eindevaluatie (final): deadline is vrijdag 13 maart 2020
 • Aan de stagementor zal gevraagd worden om minimum één tussentijdse evaluatie te registeren. Dit is verplicht omdat men op die manier een beter krijgt op de evolutie van de stage. (The internship supervisor will be asked to register at least one interim evaluation. This is mandatory because in this way one gets better on the evolution of the internship).
 • Het is de bedoeling dat de stagebegeleider samen met de student de eindevaluatie minimum één week voor het einde van de stage bespreekt, vooraleer het online in te vullen en finaal door te sturen. (It is the intention that the internship supervisor discusses the final evaluation together with the student at least one week before the end of the internship, before filling it in online and sending it in finally).
 • De eindevaluatie verschilt van de tussentijdse evaluatie doordat het een vastliggende eindbeoordeling betreft, terwijl de tussentijdse evaluatie vooral gericht is op het geven van suggesties en constructieve feedback om het functioneren van de stagiair te verbeteren. (The final evaluation differs from the interim evaluation because it concerns a fixed final assessment, while the interim evaluation mainly focuses on giving suggestions and constructive feedback to improve the job of the trainee).
 • Enkel de beoordeling van de competentiestijdens de eindevaluatie, wordtmeegerekend in de eindbeoordeling. (Only the assessment of the competencies during the final evaluation is taken into account in the final assessment).
Het evaluatieformulier bestaat uit 4 delen:
  1. Een eerste deel heeft betrekking op de persoonlijke leerdoelen
  2. Het tweede deel heeft betrekking op de projecten die de stagiair moet uitvoeren
  3. Het derde deel heeft betrekking op de competenties van de student
  4. Het vierde deel heeft betrekking op de persoonlijke ontwikkeling
 • Op basis van een bevraging bij de stage stakeholders (december 2015) en competentieliteratuur hebben we onderstaande 7 competentie categorieën onderscheiden:
  1. Daadkrachtig handelen: verantwoordelijkheid nemen, initiatief nemen, zelfstandig werken, proactief handelen
  2. Samenwerken: in team werken, omgaan met anderen, integer handelen
  3. Communiceren: luisteren, schriftelijke/mondelinge vaardigheden, argumentatie- en presentatievaardigheden
  4. Analyseren: informatie analyseren/evalueren, oordeelvorming, oplossingen bedenken, kritische ingesteldheid
  5. Plannen en organiseren: diagnose stellen, doelen stellen, plannen, organiseren
  6. Aanpassingsvermogen: omgaan met spanning, met feedback, adaptatievaardigheden
  7. Inzet en betrokkenheid: inzet tonen, organisatiebetrokkenheid, zelfontwikkeling

De eindbeoordeling

De uiteindelijke beoordeling van de stage (= score op 20) is op basis van:

 • de eindevaluatie van de stagegever: 14/20 (70%)
  • zijn de persoonlijke leerdoelen behaald? (2/20)
  • zijn de projecten kwalitatief uitgevoerd? (6/20)
  • voldoet de stagiair aan de gevraagde competenties? (6/20)
 • de beoordeling van de stagebegleider Ugent over uw stageverslag: 3/20 (15%)
 • de beoordeling van de stagebegleider Ugent over de interviesies  (= aanwezigheden / inbreng en respecteren van deadlines): 3/20 (15%)

Overzicht waarde eindscores:

 • -10 = Niet geslaagd. Het niveau van de stage is onaanvaardbaar. Er zijn een aantal fundamentele tekortkomingen in inhoudelijke kennis en/of houding van de student.
 • 10-11 = Geslaagd op voldoende wijze. Het niveau is erg matig te noemen. Er zijn een aantal ernstige tekortkomingen in inhoudelijke kennis en/of houding van de student.
 • 12-13 = Het niveau voldoet aan de minimale vereisten. Een aantal kleinere tekortkomingen in inhoudelijke kennis en/of houding van de student kunnen opgemerkt worden.
 • 14-15 = Geslaagd met onderscheiding. Het niveau voldoet ruim aan de beoordelingscriteria. Er zijn geen noemenswaardige tekortkomingen.
 • 16-17 = Geslaagd met grote onderscheiding. Het niveau ligt aanzienlijk boven de verwachtingen en is bijna “professioneel” te noemen. Er zijn nauwelijks tekortkomingen.
 • 18-20 = Geslaagd met de grootste onderscheiding. Het niveau is uitzonderlijk hoog en is “professioneel” te noemen. Deze student is uitzonderlijk goed, heeft geen begeleiding nodig (gehad), en haalt hetzelfde niveau als onze professionele medewerkers. Er zijn geen tekortkomingen te melden.

Contact

Stageteam master Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid