Tijdens de stage

Verzekering  - ziekte

Voor iedere student die stage loopt heeft de Ugent een specifieke verzekering afgesloten. U bent verzekerd als u voldoet aan onderstaande 2 voorwaarden:

 1. U bent ingeschreven aan de Ugent voor het academiejaar waarin het opleidingsonderdeel stage en deontologie I of II op uw curriculum staat.
 2. Als u in het bezit bent van een door alle partijen ondertekende stageovereenkomst en u uw stagegegevens heeft geregistreerd.
Ziekte
 • moet direct worden gemeld aan de stagegever en de stagecoördinator
 • moet steeds worden ingehaald
 • moet altijd worden verantwoord met een doktersattest:
  • het attest wordt opladen in uw Zephyr portfolio


Stage en deontologie

Inzake de te volgen deontologie wordt verwezen naar de deontologische code beschreven voor Belgische Psychologen, zoals is voorgeschreven door de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).
De student is verplicht deze code grondig te lezen vooraleer de stage aanvangt.

De code omvat vier luiken:

 Naleven van de deontologische code behoort tot de te evalueren competenties. In het geval de student de code overtreedt, is de stagegever verplicht de universitaire stageverantwoordelijke te verwittigen, die dan een klacht aan de Universitaire Ethische Commissie kan voorleggen.


Begeleiding door de opleiding

De begeleiding vanuit de vakgroep is in handen van de interne stagebegeleiders van de vakgroep. De interne stagebegeleider is een praktijkassistent die u inhoudelijk zal begleiden doorheen het volledige stageproces.

Waaruit bestaat de begeleiding?

Startgesprek

Aan de student en de stagegever wordt gevraagd om binnen de 2 weken na de start van de stage een gesprek te voeren over de taakomschrijving van de stage. De student maakt daarvan een verslag op op basis van een sjabloon. Het verslag van het startgesprek moet door de student voor de deadline (telt mee voor score professioneel gedrag) opgeladen worden in Zephyr. U gebruikt daarvoor een sjabloon (Nederlands of Engels). 

 

Terugkomdagen

 • Een maal per maand wordt er een intervisiebijeenkomsten georganiseerd op de zogenaamde ‘terugkomdagen’ die meetellen als reguliere stagedag.

 • De terugkomdagen worden door de interne stagebegeleiders  op voorhand bepaald. 

 • Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het voorleggen van deze terugkomdagen (6 in totaal) aan de stagegever.

 • Er worden geen uitzonderingen (afwijkingen op afgesproken kalender) toegestaan; er zijn geen inhaalsessies voorzien (enkel vervangtaken).

 • Wie ziek is dient een bewijs van de dokter voor te leggen.

 • Uw aanwezigheid telt mee voor score professioneel gedrag.

 

Steeds beschikbaar

Buiten bovenstaande momenten, is de interne stageverantwoordelijke steeds beschikbaar voor de stagegever en de student.


Stagekalender academiejaar 2017-2018

Terugkomdagen

Week Omschrijving Datum Wie verantwoordelijk
AUGUSTUS 2017
indienen taakomschrijving buitenlandse stage
Deadline score professioneel gedrag
15/08/2017 student
SEPTEMBER 2017
indienen taakomschrijving binnenlandse stage
Deadline score professioneel gedrag

01/09/2017
student
indienen stageovereenkomst buitenlandse stage
Deadline score professioneel gedrag
01/09/2017 student
Start stageperiode buitenlandse stage 04/09/2017
indienen stageovereenkomst binnenlandse stage
Deadline score professioneel gedrag
15/09/2017 student
Week 1 25/09-29/09 Start stageperiode 25/09/2017
OKTOBER 2017
Week 2 02/10-06/10 Startgesprek student
Opladen verslag startgesprek in stageprofiel
Deadline score professioneel gedrag
06/10/2017
Week 3 09/10-13/10
Week 4 16/10-20/10

Week 5

23/10-27/10

NOVEMBER 2017

Week 6 30/10-03/11
Week 7 06/11-10/11 10/11/2017
Week 8 13/11-17/11
Week 9 20/11-24/11
Week 10 27/11-01/12

DECEMBER 2017

Week 11 04/12-08/12
Week 12 11/12-15/12
Week 13 18/12-22/12
Week 14 25/12-29/12

JANUARI 2018

Week 15 01/01-05/01
Week 16 08/01-12/01
Week 17 15/01-19/01 stageseminarie II (stage in oud programma) vr. 19.01.18 student
Week 18 22/01-26/01

FEBRUARI 2018

Week 19 29/01-02/02
Week 20 05/02-09/02
Week 21 12/02-16/02
Week 22 19/02-23/02

MAART 2018

Week 23 26/02-02/03
Week 24 05/03-09/03
Inhaalweek 1 12/03-17/03
Inhaalweek 2 19/03-23/03

maandag 19/03: opladen stagepresentatie

Deadline score professioneel gedrag

26/03-30/03 Stageseminaries o.l.v. de interne stagebegeleiders


Begeleiding door de stagegever

 • Met het oog op een continue feedback en begeleiding tijdens de stage, wordt van de stageverantwoordelijke van de stagegever verwacht dat hij/zij geregeld tijd uittrekt voor de begeleiding en de evaluatie.
 • Vanuit de opleiding wordt dit gestimuleerd via een verplichte tussentijds evaluatie. Bij een negatief evoluerende stage wordt van de stageverantwoordelijke van de stagegever of de stagiair gevraagd contact op te nemen met de interne stageverantwoordelijke, bij voorkeur zo vroeg mogelijk tijdens de stage, teneinde tijdige bijsturing te kunnen verzekeren.


Tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie

Via een email ontvangt de stagegever informatie over de evaluatie.

 • Het is de bedoeling dat de stageverantwoordelijke van de stagegever de tussentijdse- en eindevaluatie samen met de stagiair(e) bespreekt vooraleer het online in te vullen en finaal door te sturen.
 • De eindevaluatie verschilt van de tussentijdse evaluatie doordat het een vastliggende eindbeoordeling betreft, terwijl de tussentijdse evaluatie vooral gericht is op het geven van suggesties en constructieve feedback om het functioneren van de stagiair te verbeteren.
 • De eindbeoordeling van de stageverantwoordelijke zal de basis vormen van de uiteindelijke score. Aan de stageverantwoordelijke van de stagegever zal gevraagd worden om minimum één tussentijdse evaluatie te registeren. Dit is verplicht omdat men op die manier een beter zicht krijgt op de evolutie van de stage.
 • Het evaluatieformulier bestaat uit 3 delen:
  1. Een eerste deel heeft betrekking op de persoonlijke leerdoelen
  2. Het tweede deel heeft betrekking op de projecten die de stagiair moet uitvoeren.
  3. Het tweede deel heeft betrekking op de competenties van de student.