Opvattingen van ouders over de vrijetijdsbesteding van hun kinderen

Doctorand(us/a): Annelore Van Der Eecken
Omschrijving: Aan de opvattingen van ouders over de vrijetijdsbesteding van hun adolescente kinderen werd in onderzoek reeds weinig aandacht besteed. Meer onderzoek hieromtrent is echter nodig, daar eerder onderzoek aantoont dat ouders een belangrijke invloed uitoefenen op de leefwereld van hun kinderen en de vrijetijdsbesteding van hun kinderen beïnvloeden. Drie deelstudies worden gepland: een kwantitatief onderzoek naar de opvattingen van ouders over de vrijetijdsbesteding van hun adolescente kinderen en associaties met de woonomgeving, gebruik makend van de JOP-schoolmonitor 2013 en de Participatiesurvey 2014; een kwantitatief onderzoek naar associaties tussen de opvattingen van ouders en de feitelijke vrijetijdsbesteding van hun kinderen, gebruik makend van de JOP-schoolmonitor 2013; en een kwalitatief onderzoek naar de opvattingen van ouders en hoe deze beïnvloed worden door de woonomgeving, gebruik makend van semi-gestructureerde diepte-interviews met ouders van adolescente kinderen.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ilse Derluyn, Lieve Bradt (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek , Universiteit Gent )
Startdatum: augustus 2014