Professionals ondersteunen in het omgaan met meertaligheid in de voorschoolse opvoeding.

Doctorand(us/a): Brecht Peleman
Omschrijving: Hoewel meertaligheid de laatste decennia o.a. door deskundigen meer en meer gevaloriseerd wordt als een rijkdom en een opportuniteit, ontbreekt het veelal aan theorievorming en praktijk omtrent hoe met meertaligheid op een positieve manier kan worden omgegaan door professionals die met de jongste kinderen en hun ouders werken. Veel ouders die tot een taalminderheid behoren voelen zich ongerust over de meertalige opvoeding van hun kind en worden daarin niet altijd ondersteund. Voorschoolse voorzieningen hebben vaak de impliciete neiging om homogeniteit te bevorderen en diversiteit (inclusief meertaligheid) eerder te beschouwen als een te overwinnen probleem dan als een realiteit en een voorwaarde tot leren. Vanuit een sociaalpedagogisch perspectief onderzoekt dit doctoraatsproject de professionele ontwikkeling van kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten werkzaam in een context van meertaligheid en diversiteit.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Piet Van Avermaet (Taalkunde, Universiteit Gent)
Periode: september 2018 - september 2022