De integratie van voorzieningen voor gezinnen in relatie tot de bestrijding van (kinder)armoede

Doctorand(us/a): Dorien Van Haute
Omschrijving: De huidige gefragmenteerde en categoriaal georganiseerde hulpverlening staat in contrast met de multi-dimensionele problematiek die armoede is, waarbij netwerkvorming en de integratie van voorzieningen als oplossing naar voor geschoven wordt. In dit kwalitatief onderzoek bekijken we in drie gemeenten op het lokale beleidsniveau als op het niveau van het sociaal werk hoe vorm gegeven wordt aan deze lokale netwerken om de integratie van hulp- en dienstverlening te realiseren in de bestrijding van (kinder)armoede. Daaraan gekoppeld onderzoeken we of dit bijdraagt aan de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening vanuit het perspectief van gezinnen in armoede. Meer specifiek gaan we in dit onderzoek ook in op informatie-uitwisseling binnen een netwerk in het spanningsveld tussen het delen en beschermen van persoonlijke informatie van cliënten. Deze studie maakt deel uit van het INCh-project (Integrated Networks on Child poverty) in samenwerking met UA en ULg en wordt gesponsord door Belspo.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Griet Roets
Startdatum: juli 2014