Sociaal werk en armoede. Tussen recognitie en redistributie

Doctorand(us/a): Katrien Boone
Omschrijving: In de theorievorming wordt gesteld dat het nastreven van rechtvaardigheid in relatie tot de armoedeproblematiek zich ontwikkelt op de spanning tussen een 'politics of recognition' en een 'politics of redistribution' . Deze verhouden zich in een spanningsveld: een eenzijdige nadruk op recognitie draagt het gevaar in zich kwesties van structurele herverdeling te verwaarlozen en een te grote focus op herverdelingskwesties gaat voorbij aan de nood tot erkenning van en respect voor mensen in armoede. Deze spanning kan niet worden opgeheven in het sociaal werk, maar vraagt benaderingen die de perspectieven combineren. In dit onderzoek behandelen we de vraag hoe een pedagogiek van armoedebestrijding ontwikkeld kan worden op dit spanningsveld. We onderzoeken daarvoor de Verenigingen waar Armen het Woord Nemen, waar een analyse van de ingebrachte perspectieven op het armoedeprobleem, van de ontwikkelde praktijken en van het agogisch handelen van de werkers wordt gemaakt.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Griet Roets (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: januari 2013