Het maakbare kind. Een sociaal-pedagogische studie over vroegtijdige interventies in gezinnen met dove kinderen

Doctorand(us/a): Sigrid Bosteels
Omschrijving: Deze studie onderzoekt de legitimering van interventies in gezinnen met dove kinderen vanuit het beleidsperspectief en vanuit de beleefde ervaringen van de rechtstreeks betrokkenen. Doofheid wordt beschouwd als een gezondheidsprobleem waardoor interactie in het gezin, gelijkwaardige participatie in het onderwijs en in de samenleving onder druk komt te staan en waarbij medisch-technologische interventies als oplossing wordt voorgehouden. Actuele studies beperken zich meestal tot een gedecontextualiseerde visie op het zorg- en opvoedingstraject met een doof kind. Minder aandacht gaat naar de sociaal-historische visie op gezondheidszorg die hiermee bewerkstelligd wordt en die de verhoudingen kleurt tussen kinderen, ouders en professionelen. Op basis van archiefonderzoek en interviews met ouders en kinderen analyseren we de spanningsrelatie tussen de noodzaak om te interveniëren in de ontwikkeling van het kind en dominante maatschappelijke veronderstellingen over gezondheid en zorg.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Geert Van Hove (Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: mei 2010