Dataverzameling

Sedert academiejaar 2011-2012

SIMON werd en wordt ontwikkeld op basis van gegevens van tienduizenden studenten. De dataverzameling voor SIMON ging van start aan het begin van academiejaar '11-'12. Op dat moment werd de wiskundetest afgenomen bij instromende studenten. De achterliggende redenering luidde dat niet alle studenten leken te beschikken over de basisvaardigheden wiskunde die noodzakelijk zijn om het vak 'statistiek 1' met succes af te ronden. Na afloop van het academiejaar bleek dat de score op de test in significante mate bijdroeg tot de voorspelling van het resultaat op Statistiek 1. Meer nog, de test voorspelde tevens algemeen studiesucces in het eerste jaar.

Vanaf academiejaar '12-'13 werd het project 'online oriënteren' opgestart met als doel de wiskundetest uit te breiden tot een volwaardig oriënteringsinstrument, zonder afbreuk te doen aan de eenvoud ervan. Er werd gezocht naar andere factoren die mogelijks konden bijdragen aan de voorspelling van wie slaagt en wie niet.

Hiertoe werd de gespecialiseerde vakliteratuur doorploegd. Op basis van deze literatuur werden een aantal mogelijke voorspellende factoren weerhouden. Vragenlijsten en tests werden geselecteerd en een online testbatterij werd samengesteld. De testbatterij werd afgenomen bij studenten uit de eerste bachelor en schakelprogramma's binnen de FPPW. Resultaten werden gekoppeld aan achtergrondvariabelen en examenresultaten.

Testbatterij

Ondertussen werd de testbatterij jaarlijks herzien in functie van maximale accuraatheid. Deze meest recente batterij wordt schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

De SIMON testbatterij wordt jaarlijks herzien in functie van maximale accuraatheid. De figuur geeft de meest recente batterij schematisch weer.

Zoveel mogelijk opleidingen

Daarnaast is er ook grootschalige dataverzameling bij de associatiepartners van de UGent (Arteveldehogeschool, HoGent en Howest). Deze data zal zich in oktober 2016 vertalen in slaagkansen voor professionele bacheloropleidingen. Wij zijn vragende partij om zo veel mogelijk opleidingen op te nemen in SIMON. Daarom is het belangrijk om voortdurend data in te zamelen. Voor het luik 'interesses' bevragen we masterstudenten en studenten uit derde bachelor. Voor de berekening van slaagkansen bevragen we instromende studenten bij de start van het academiejaar. Op het einde van het jaar kunnen we deze resultaten koppelen aan slagen. Instellingen en opleidingen hoger onderwijs die wensen mee te werken aan SIMON kunnen contact opnemen met Lot Fonteyne.

Contact

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Lot Fonteyne
Lot.Fonteyne@UGent.be, tel. 09 264 9420

Gerelateerde inhoud