Voorwaarden vragenlijst

De Universiteit Gent hecht veel waarde aan uw recht op gegevensbescherming. Daarom hanteren wij een strikt privacybeleid waarvan u de details hieronder kan lezen. Meer bepaald verneem je:

 

We verwerken jouw persoonsgegevens

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die we aan jou kunnen linken of ons toelaat jou te identificeren. De informatie (antwoorden) die wij, onderzoekers van de UGent, van u verkrijgen op basis van de survey zullen wij linken aan het pseudoniem (uw unieke cijfercode) dat wij aan uw naam en andere gegevens hebben gekoppeld die wij reeds ontvingen van de Stad Gent om u te kunnen aanschrijven. Zodoende zullen wij in het bezit zijn van twee databases: één waarin uw naam en andere gegevens die wij van de Stad Gent hebben verkregen bewaard worden samen met uw pseudoniem (database 1) en een tweede waarin wij uw surveygegevens opslaan opnieuw in combinatie met uw pseudoniem (database 2). De toepassing van pseudonimisering helpt ons onze verplichtingen inzake gegevensbescherming na te komen. Aangezien wij deze databases aan elkaar kunnen koppelen, bent u identificeerbaar – aan de hand van uw naam- en contactgegevens – en zijn de gegevens die wij via de survey van u verkrijgen persoonsgegevens. Zo’n koppeling zal enkel gebeuren om na te gaan wie niet heeft deelgenomen na een eerste uitnodiging en dus een tweede keer kan uitgenodigd worden en, indien ook daarop geen reactie komt, om een huisbezoek, bedoeld om de afname van de survey toch te kunnen laten doorgaan, gericht te laten verlopen. Daartoe wordt bovendien gecontroleerd of de gegevens die wij ontvangen hebben van de Stad Gent corresponderen met degene die u ons verstrekt door de survey in te vullen. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat wij u kunnen identificeren louter op basis van de antwoorden die u geeft en dus zonder een koppeling van de databases. Wij verwerken dus uw persoonsgegevens, maar doen er, zoals u hieronder kan vernemen, alles aan om daar op een correcte manier mee om te gaan.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om inzicht te verwerven in het nieuwsgebruik– en vertrouwen van de Gentenaar en de nood aan een diversiteitsalgoritme in te kunnen schatten. Indien de resultaten van dit onderzoek zouden worden gepubliceerd in een academisch tijdschrift, zullen die nooit gegevens bevatten op basis waarvan u of andere respondenten kunnen worden geïdentificeerd.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

De volgende diensten van UGent zullen toegang hebben tot de gevraagde persoonsgegevens:

  • Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen, Vakgroep Communicatiewetenschappen, onderzoeksgroep voor Media Innovatie en CommunicatieTechnologieën (mict), onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (Prof. Dr. Lieven De Marez, Dr. Peter Mechant, Kristin Van Damme, Glen Joris);
  • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, Language and Translation Technology Team, onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (Prof. Dr. Veronique Hoste, dr. Orphée De Clerq, dr. Cynthia Van Hée);
  • Faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur, Vakgroep Informatietechnologie, onderzoeksgroep Wireless, Acoustics, Environment & Expert Systems (WAVES), onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (Prof. Dr. Luc Martens, dr. Toon De Pessemier, Stefaan Vercoutere);
  • Faculteit Recht en Criminologie, Onderzoeksgroep Recht & Technologie, onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (Prof. Dr. Eva Lievens, Judith Vermeulen).

We verwijderen jouw gegevens zo snel mogelijk!

Na verloop van 12 maand vanaf de dag van ontvangst van de surveygegevens, zullen we uw pseudoniem uit database 2 verwijderen. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien het feit dat de procedure van dataverzameling maximaal 12 maanden in beslag kan nemen en het gedurende die periode nodig blijft database 2 met database 1 te kunnen koppelen met het oog op een efficiënt verloop van de tweede uitnodigingsronde evenals de huisbezoeken. De via de survey verkregen antwoorden zelf zullen we gedurende 36 maanden bewaren. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien het feit dat het onderzoek academisch gevaloriseerd moet worden door middel van een publicatie in een academisch tijdschrift. Indien er bijkomstige data-analyses gevraagd worden tijdens dit proces, zullen de surveygegevens inderdaad noodzakelijk zijn. Uw gegevens zullen echter nooit gepubliceerd worden op een manier die toelaat u te identificeren. Daarna wordt uw informatie mogelijk verder verwerkt op een wijze die ons niet meer toe laat u te identificeren (bv. door hercodering van de variabelen), in welk geval de AVG niet langer van toepassing is.

Uw rechten

Graag informeren wij u ook over de rechten die u kan uitoefenen ten op opzichte van uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft met name:

  1. Recht op inzage: u kan vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt en inzage verkrijgen in die persoonsgegevens evenals van de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën persoonsgegevensgegevens, de (categorieën) van ontvangers, de bewaartermijn, het bestaan van de in 2), 3) en 4) opgesomde rechten. In deze verklaring kan u deze informatie echter reeds grotendeels terugvinden;
  2. Recht op rectificatie: indien uw gegevens niet correct zijn, kan u ons vragen deze te corrigeren of aan te vullen;
  3. Recht op gegevenswissing of “vergetelheid” (“right to be forgotten”): in een aantal gevallen en omstandigheden kan u uw persoonsgegevens (zonder onredelijke vertraging) laten wissen. Met betrekking tot de verwerking in de context van dit onderzoek kan u dit vragen, indien: a) uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld; b) u uw toestemming intrekt; en c) wij uw gegevens op onrechtmatige wijze zouden gebruiken. Op dit recht gelden in het kader van wetenschappelijk onderzoek uitzonderingen voor zover de uitoefening van dit recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
  4. Recht op beperking van de verwerking: indien aan bepaalde criteria is voldaan, kan u ons vragen (tijdelijk) te stoppen met de verwerking (met uitzondering van het opslaan) van uw persoonsgegevens. Dit recht bestaat meer bepaald: a) gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van uw door ons verwerkte gegevens te controleren, indien u die betwist; b) indien uw gegevens onrechtmatig verwerkt zouden zijn, maar u zich verzet tegen de wissing zoals bedoeld in 3); c) wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben, maar u daarentegen wel met oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 
  5. Recht om gegevens over te dragen:  u kan vragen om uw persoonsgegevens over te dragen in een gemakkelijk leesbaar en hanteerbaar formaat aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
  6. Recht om klacht in te dienen: u heeft bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens* indien u van mening is dat de verwerking door ons van uw persoonlijke informatie inbreuk maakt op de AVG.

We vragen jouw toestemming

Voor uw verder gaat om deel te nemen aan de survey vragen wij uw toestemming voor het gebruik door ons van uw persoonlijke informatie voor de beschreven verwerkingsdoeleinden.

U kan uw toestemming intrekken

U heeft bovendien het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Let wel: het intrekken van uw toestemming heeft geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking ervan.

Nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, uw rechten zoals hierboven uiteengezet wenst uit te oefenen of uw toestemming wilt intrekken, kan u terecht bij de cöordinator van de nieuwsonderzoek: De Krook, Platteberg 11, 9000 Gent, België, nieuwsonderzoek@ugent.be

De functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Gent: Campus Ufo, Rectoraat 2, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, België, privacy@ugent.be.

*De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens: Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, T +32 (0)2 553 50 47, contact.