E-PSW Editie nr. 1 – oktober 2013

Deliberatieregels academiejaar 2013/14

In het Onderwijs- en examenreglement (OER) 2013/14 werden volgende universele compensatieregels vastgelegd voor het Academiejaar (AJ) 2013/14:

  • compensatieregeling voor 1BA (art 68 OER): in 1BA worden 2 buispunten getolereerd.
  • voor BA2, BA 3 en SCH/VBP: GEEN compensaties. Men is geslaagd als men globaal 50 % behaalt en ten minsten 10/20 voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel.
  • art 72 OER: tolerantieregel voor de MANABA, gebaseerd op de tolerantieregel voor Ba1: 2 buispunten worden getolereerd. Deze tolerantie geldt voor vakken uit de MA, maar ook voor vakken uit Ba of SP/VP. Dus een student met een GIT tussen Ba-MA of een GIT tussen SP/VP-MA kan voor een 8 uit de BA of SP/VP gedelibereerd worden!

De tolerantie geldt niet voor stages en masterproef.

Contactadres: mailto:fsa.psw@gent.be

Keuzevakken

15 oktober 2013 is de uiterste datum voor het inbrengen van uw keuzevakken in uw curriculum via www.oasis.ugent.be

!!!!Van wie de deadlines niet haalt, zijn de keuzevakken niet ontvankelijk

Opgelet bissers: Keuzevakken moeten elk jaar opnieuw ingediend worden

Voor vakken uit het 2de semester kan men nog wijzigen van keuzevak tot 1 maart 2014.

Enkel studenten waarvan het keuzevak werd afgekeurd krijgen een mail op hun UGent-account, na de vergadering van de opleidingscommissie eind oktober! Alle andere zijn dus in orde.

Meer informatie

Curriculum

Je curriculum wordt vastgelegd per academiejaar. De facultaire studentenadministratie (FSA) mailt je omtrent je curriculum uiterlijk op 16 november.

  • Indien je vergissingen opmerkt, contacteer je hen om het voorstel aan te passen en er vervolgens formeel kennis van te nemen.
  • Indien je dit niet doet vóór 1 december, word je geacht het door de FSA voorbereide curriculum te aanvaarden.
  • Opgelet: je kan je voor een periode van 5 academiejaren niet meer inschrijven voor een opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een creditbewijs hebt verworven.

Contactadres: mailto:fsa.psw@gent.be

Datum vrijstellingen

Aanvragen voor vrijstellingen op basis van studies aan een andere faculteit/universiteit moeten gebeuren vóór 15 oktober 2013

Contactadres: mailto:fsa.psw@gent.be

Onderzoekspaper - Masterproef

Alle info mbt de Onderzoekspaper of de Masterproef staat op Minerva. Voor wie deze sites nog niet zou aangemaakt hebben, de procedure is heel simpel: je klikt eerst op ‘aanbod 2013-2014 (rechts), vervolgens klik je onderaan op ‘cursussites’ (links). Hierna kun je op verschillende manieren intekenen op de respectievelijke sites.

Eenmaal ingeschreven kan je op deze pagina terecht voor het volledige reglement (onderdeel F OER – facultair onderwijs- en examenreglement), bijkomende informatie, aankondigingen en een forum waar je al jouw opmerkingen en vragen mbt de Onderzoekspaper/Masterproef kan posten.

Onderzoekspaper voor studenten Politieke wetenschappen, optie Internationale politiek en studenten Sociologie:

Keuze onderwerp en promotor moeten ingediend worden ten laatste 8 november 2013 (via ARTEMIS http://artemis.ugent.be/scriptie2013ba ) (wordt afgesloten om 24u stipt). Vooraleer het voorstel in artemis in te dienen moet de student het akkoord hebben van de promotor.

!!!! na de deadline van 8 november 2013 is de onderzoekspaper niet ontvankelijk voor het indienen in de 1e zittijd. Voor deelname aan de 2e zittijd moet door de student contact worden opgenomen met de FSA vóór 15 juni 2014.

Onderzoekspaper voor studenten Communicatiewetenschappen

Voor de volledige procedure zie het Facultair reglement en de info geleverd via Minerva.

De volledige procedure moet afgerond zijn voor 15 maart 2014.

Onderzoekspaper voor studenten Sociologie:

Keuze onderwerp en promotor moeten ingediend worden ten laatste 24 oktober 2013 (via ARTEMIS http://artemis.ugent.be/scriptie2013ba ) (wordt afgesloten om 24u stipt). Vooraleer het voorstel in artemis in te dienen moet de student het akkoord hebben van de promotor.

!!!! na de deadline van 24 oktober 2013 is de onderzoekspaper niet ontvankelijk voor het indienen in de 1e zittijd. Voor deelname aan de 2e zittijd moet door de student contact worden opgenomen met de FSA vóór 15 juni 2014.

Masterproef: voor alle masters en ManaMa C&D:

Onderwerp en promotor moeten ingediend worden ten laatste 6 december 2013 via ARTEMIS (wordt afgesloten om 24u. stipt) http://artemis.ugent.be/scriptie2013ma

De definitieve titel moet ingediend worden ten laatste op 1 mei 2014 in uw curriculum via oasis.

Wie deze deadlines niet haalt, wordt voor de masterproef uitgesloten van deelname aan de eerste zittijd. Voor deelname aan de tweede zittijd dient men voor 15 juni 2014 via mail contact op te nemen met de Facultaire Studentenadministratie.

OPM: Studenten die hun masterproef indienen in de vervroegde 1e zittijd van het academiejaar 2013-2014 moeten hun masterproef indienen op de facultaire studentenadminsitratie uiterlijk 11 december 2013.

Inschrijven is vereist voor hun bisjaar + gegevens terug invullen op ARTEMIS. Er wordt nog een mail gestuurd naar betrokken studenten rond 15 november 2013.

Contactadres: mailto:fsa.psw@gent.be

mondelinge verdediging masterproef

In de Master of Science Communicatiewetenschappen, Master of Science Sociologie, Master of Science Politieke Wetenschappen (Nationale politiek) is er sinds vorig academiejaar een mondelinge verdediging van de masterproef. In de Master of Science in Conflict and Development bestond deze reeds eerder. Zie ook F OER (p. 45)

§12 De Masterproef is een schriftelijk rapport. Voor volgende richtingen wordt daarnaast ook een verplichte mondelinge verdediging voorzien: Master Communicatiewetenschappen, alle afstudeerrichtingen Master Politieke Wetenschappen, afstudeerrichting Nationale Politiek Master Sociologie ManaMa Conflict & Development. De mondelinge verdediging betreft een nadere toelichting bij de Masterproef met het oog op een bijkomende toetsing van de gestelde evaluatiepunten. De plaats en het tijdstip van de gebeurlijke verdediging van de masterproef worden ad valvas en/of via elektronische weg bekend gemaakt. Een student kan zich onder geen beding onttrekken aan de mondelinge verdediging (anders wordt de student als niet geslaagd verklaard voor dit opleidingsonderdeel).

Er volgt later via de betrokken vakgroepen meer uitleg over de mondelinge verdediging.

Dit academiejaar is er geen mondelinge verdediging voorzien voor de Master of Science Politieke Wetenschappen (Internationale Politiek) en Master of Science EU studes.

Examenperiode en -rooster

De examens van het eerste semester (kunnen) starten op 6 januari 2014 en eindigen uiterlijk op 1 februari 2014.

De examenrooster zal beschikbaar zijn op de website van de FSA voor het 1e jaar (modetraject 1) vanaf 10 oktober 2013. De andere jaren vanaf 14 november 2013.

De resultaten van de examens 1e semester worden bekendgemaakt op OASIS vanaf vrijdag 7 februari 2014 (vanaf 8u).

Meer informatie op FSA

Contactadres: mailto:fsa.psw@gent.be

Graden van verdienste en weging

De graden van verdienste worden telkens berekend op het einde van je bacheloropleiding, en bij het behalen van je masterdiploma. Er worden dus geen graden toegekend per afzonderlijk studiejaar. De graad die je krijgt bij het behalen van het bachelordiploma, wordt wel berekend op basis van je resultaten behaald over de drie bachelorjaren heen.

Vanaf wanneer haal je een ‘graad’?

  • voldoening: vanaf 500/1000
  • onderscheiding: vanaf 675/1000
  • grote onderscheiding: vanaf 750/1000
  • de grootste onderscheiding: vanaf 825/1000

Contactadres: mailto:fsa.psw@gent.be

UGent-account

Aan uw UGent account is een UGent e-mailadres verbonden. Uit ervaring weten we dat nog steeds veel studenten dit e-mailadres niet of te weinig gebruiken. Aangezien elke belangrijke mededeling vanuit de faculteit via deze adressen verloopt willen we er op aandringen om dit alsnog te doen. Indien je niet met verschillende adressen wil werken kun je nog altijd je UGent mail forwarden naar je gebruikelijk adres

Met je acount kun je bovendien printen in het PC-Knooppunt. Bovendien laat een account je toe om van thuis uit in te loggen op UGent net.

Contactadres: anthony.candaele@ugent.be

Minerva

Indien je technisch problemen hebt met Minerva, consulteer eerst de FAQ. Indien je nog geen antwoord krijgt op je vraag kun je nog steeds mailen (minerva@ugent.be) of bellen (09/264 85 70) met de helpdesk. Bij inhoudelijke vragen mbt de Minerva site, contacteer de betrokken lesgever.

Studiebegeleiding ook voor hogerejaars

Ook na het eerste jaar bachelor kan je bij de studiebegeleiders terecht. Heb je vragen over je studiemethode, je studieplanning of zijn er andere zaken waardoor je studie niet wil vlotten (bv. concentratiestoornissen, faalangst, uitstelgedrag, psychosociale problemen …), aarzel dan niet om contact op te nemen.

Meer info op het Monitoraat

Contactadres: monitoraatpsw@ugent.be

Plagiaatsoftware

De UGent maakt gebruik van de plagiaatsoftware ‘Ephorus’. Deze biedt docenten de mogelijkheid om werkstukken (masterproeven, bachelorpapers, papers, …) van studenten te controleren op internetplagiaat of onderling plagiaat. Je bent dus gewaarschuwd!

Contactadres: jurgen.baecke@ugent.be

Cursusverkoop POLITEIA

Gedurende het academiejaar is hun secretariaat open van maandag tot donderdag van 11u tot 13u (Ook open op vrijdag 11 oktober). Daar kun je de boeken nog aankopen tegen het voordelige studententarief.

Meer informatie m.b.t. welke boeken kan je vinden op de website http://fkserv.ugent.be/politeia

Vragen of problemen kan je steeds mailen naar politeiastudie@gmail.com

International days at UGent 22-23/10: alles over Erasmus, Erasmus Belgica, uitwisseling en verder studeren in het buitenland

Tijdens de International Days verneem je alles wat je wilde weten over een internationaal avontuur tijdens of na de studie.

Op dinsdag 22 oktober (15-21 u. in UFo) staan de internationaliseringsmogelijkheden tijdens de studies centraal. Je krijgt een algemene introductie in verschillende uitwisselingsprogramma’s. Verder kan je sessies volgen met praktische tips. In een panelgesprek vertellen jouw voorgangers over hun persoonlijke ervaringen of je kan langs gaan bij de facultaire vertegenwoordigers en studenten op de infostands.

Woensdag 23 oktober (15-21u in het Pand) staat in het teken van internationaliseringsmogelijkheden na de studies. Of je nu kiest voor verdere studies, onderzoek, stage of werk: voor elk van deze opties worden een aantal mogelijkheden toegelicht.

Inschrijvingen en meer info:

International Days

Algemene info-avond

De faculteit organiseert op dinsdag 3 december om 17u30 in NBIII een algemene info-avond voor alle studenten uit de FPSW die geïnteresseerd zijn in een buitenlandse studie-ervaring in het kader van Erasmus, Erasmus Belgica, Erasmus Mundus of andere uitwisselingsprogramma’s tijdens het academiejaar 2014/2015. Aanwezigheid is heel belangrijk.

Registreren

Meer info Internationale Uitwisseling

Buddy’s voor inkomende uitwisselingsstudenten

Enkele jaren geleden startte de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen met een buddywerking voor inkomende erasmusstudenten om de integratie van de buitenlandse studenten met de UGent studenten te bevorderen. De organisatie is in handen van de facultaire commissie internationalisering (FCI).

Het afgelopen jaar hebben 21 UGent studenten 72 inkomende studenten in onze faculteit begeleid. In het eerste semester van dit jaar kunnen we beroep doen op een 20-tal vrijwilligers voor de 49 inkomende studenten We hopen ook dit jaar onze gaststudenten op dezelfde wijze te ontvangen.

Wil je graag buitenlandse of Waalse studenten wegwijs maken in de faculteit dan kan je je nu al opgeven als buddy om inkomende studenten te begeleiden in tweede semester of volgend academiejaar door te mailen naar mailadres van RIO (Research and Internationalisation Office Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen).

FCI contact: rio.psw@ugent.be
Internationale Uitwisseling: Contactgegevens

Internationalisation at home

In het eerste semester worden een aantal activiteiten georganiseerd voor studenten en medewerkers. Lezingen en andere activiteiten worden aangekondigd op de website en via affiches.

Meer info: Internationalisation At Home

Information for PhD students at Faculty Political and Social Sciences.

Internationalisation at Home

Lectures by international guest at our faculty are announced on http://www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/uitwisseling/internationalisation_at_home

Faculty Research Day – 19/12/2013

We are pleased to announce the first Research Day of the Faculty of Political and Social Sciences which will take place on 19 December 2013.

This event will showcase the research of our PhD students and we hope it will stimulate knowledge exchange and collaboration between researchers from all disciplines.

PhD students from all departments in the Faculty PS will be invited to present posters of their research findings.

Faculty of Political and Social Sciences: Research
FCI : Contact

Belangrijke Links