E-PSW Editie nr. 3 – mei 2012

De onderwerpen van dit nummer zijn:

Indienen masterproef en bachelorpaper 2e zittijd

Masterproef

Indien uw gegevens nog niet werd ingebracht in ARTEMIS kan u dit doen vanaf 17 mei tot 15 juni 2012.

Graag ook uw titel en promotor inbrengen voor 15/7/12 in OASIS.

Als dit gebeurd is MOET u de fsa op de hoogte brengen via mail (fsa.psw@ugent.be) , u vermeldt in deze mail uw naam, richting, stamnummer, titel en promotor.

Indienen van de masterproef 2e zittijd: 2 augustus 2012 (Masters) en 3 augustus 2012 (Master C&D) open van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Meer informatie over de masterproef

Contact: fsa.psw@ugent.be

Voorbereiding op de Masterproef

indienen onderzoeksthema/promotor in artemis: Indien uw gegevens nog niet werd ingebracht in ARTEMIS kan u dit doen

  • PW en SOC: vanaf 17 mei tot 15 juni 2012 (indien dit nog niet was gebeurd) Als dit gebeurd is MOET u de fsa op de hoogte brengen via mail (fsa.psw@ugent.be) , u vermeldt in deze mail uw naam, richting, stamnummer, titel en promotor.
  • CW: ten laatste 15 mei (FSA moet niet verwittigd worden)

Indienen paper:

  • PW en SOC: 1 augustus 2012 open van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.
  • CW: Paper elektronisch indienen in dropbox minerva bij voorbereiding tot de masterproef (K000177), papieren versie (1 exemplaar) op het secretariaat ten laatste 15 augustus (wordt dus t.e.m. 14 augustus want 15.08 is een feestdag) + Mondelinge verdediging: secretariaat stuurt een datum van afspraak door

Verdediging masterproef ManaMa C&D

Eerste zittijd: 26 en/of 27 juni
Tweede zittijd: 4 en/of 5 september

Uitschrijven examen(s)

De melding van het niet-deelnemen aan één of meerdere examens kan gebeuren via mail naar fsa.psw@ugent.be met vermelding van: naam + stamnummer + studiejaar + de vakken waarover geen examen zal afgelegd worden ( juiste benaming gebruiken volgens de studiegids)

Contact: fsa.psw@ugent.be

Ziek tijdens de examenperiode

Afspraak in verband met het aanvaarden van Medische attesten binnen de Vlaamse Universiteiten

“De Vlaamse universiteiten spreken af op eenzelfde manier om te gaan met medische attesten die door studenten voorgelegd worden.

In de Vlaamse universiteiten wordt een medisch attest over de afwezigheid van een student aanvaard, mits het door een arts is uitgeschreven op de dag van de ziekte of het ongeval, en het binnen de drie werkdagen aan de instelling bezorgd wordt. Een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (zogenaamd dixit-attest) of een attest dat na de ziekte geschreven werd (post factum-attest) wordt niet aanvaard. Een medisch attest over het beoefenen van (bepaalde) sportactiviteiten dient een specificering te bevatten van welke handelingen de student verhinderd is uit te voeren. “

Praktische regeling bij ziekte

  • Verwittig de FSA ten laatste op de dag van het examen.
  • Bezorg de FSA binnen de 3 werkdagen een doktersattest (kan via een gewone zending per post of via mail maar NIET met een aangetekende zending en volgens de richtlijnen hierboven vermeld) en maak zelf een kopie of vraag een kopie aan de FSA.
  • Op het doktersattest bovenaan duidelijk uw naam, stamnummer, studiejaar en vak(ken) vermelden waarover u geen examen zal afleggen op de gestelde datum.
  • Indien het de bedoeling is de examens nog af te leggen binnen hetzelfde deel van dezelfde examenperiode: neem dan binnen de 3 dagen contact op met de lesgever (voor de vakken van het 2e jaar of hoger) of studiebegeleiding (voor de vakken van 1e jaar ) om een andere datum af te spreken. De telefoonnummers staan vermeld op de examenroosters.

Bij het afleggen van uw inhaalexamen zal U een kopie van uw doktersattest aan de lesgever moeten voorleggen.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Proclamaties

Er zijn enkel nog proclamaties voor de afstudeerjaren in september.

De studenten krijgen geen puntenbriefje mee na de proclamaties van de bacheloropleidingen (over de 3 jaar) en van de masteropleidingen maar kunnen hun resultaten een uur na de proclamatie zelf wel downloaden.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Puntenbriefjes

Puntenlijsten kunnen ten allen tijde elektronisch worden opgevraagd na de bekendmakingdatum.

Geen proclamaties!
Resultaten zichtbaar via oasis: vanaf donderdag 5/7 om 8u

Resultaten van aparte opleidingsonderdelen zullen eveneens via oasis elektronisch ter beschikking worden gesteld.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Feedback

Beschikbaar op onderwijsadministratie één week voor de bekendmaking van de resultaten

Contact: fsa.psw@ugent.be

Examenrooster 2e zittijd

De examenroosters van de 2e zittijd zijn beschikbaar voor de 1e jaarstudenten (Modeltraject 1) op 7/06/2012 en voor de andere studiejaren ten laatste 13 juli 2012.

zie examenroosters voor meer informatie

Contact: fsa.psw@ugent.be

In- en uitschrijven voor 2e zit (alle jaren)

Ieder niet-geslaagde student is automatisch geregistreerd voor deelname aan de examens van de 2e zittijd. Je kan van die registratie schriftelijk afstand doen bij de FSA of het formulier “annulatie van inschrijving voor de examens 2e zittijd” uitprinten en bezorgen aan de FSA

Verwar dit niet met uitschrijven voor afzonderlijke examens

zie examens voor meer informatie

Contact: fsa.psw@ugent.be

Bevestigen inschrijving 2de zittijd (1ste jaar Bachelor)

Alle (niet-geslaagde) studenten zijn automatisch ingeschreven voor de tweede zittijd, maar aan studenten uit het 1ste jaar Bachelor wordt gevraagd dit te bevestigen via Minerva. Meer info hierover volgt op het einde van de eerste zittijd.

Contact: monitoraatpsw@ugent.be

Buddy’s voor inkomende uitwisselingsstudenten

Dit academiejaar startte de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen met een buddywerking voor inkomende erasmusstudenten om de integratie van de buitenlandse studenten met de UGent studenten te bevorderen.

De organisatie is in handen van de facultaire commissie internationalisering (FCI) met medewerking van studentenvereniging Stura. Het afgelopen jaar hebben 33 UGent studenten 78 inkomende studenten in onze faculteit begeleid. We hopen ook volgend jaar onze gaststudenten op dezelfde wijze te ontvangen.

Wil je graag buitenlandse of Waalse studenten wegwijs maken in de faculteit dan kan je je nu al opgeven als vrijwilliger om inkomende studenten te begeleiden volgend academiejaar.

contact

Verder studeren in het buitenland

Meer informatie over verder studeren in het buitenland

Meer informatie over beursmogelijkheden voor Vlaamse studenten

Belangrijke links