E-PSW nr 1 - oktober 2007

E-PSW
Editie 1, Oktober 2007

Omwille van de steeds vlugger voorkomende wijzigingen binnen het onderwijslandschap en onze bekommernis om jullie tijdig en correct te informeren, werd binnen de faculteit het initiatief genomen om vanaf dit academiejaar te starten met een ‘elektronische nieuwsbrief’, de ‘E-PSW’, die zal aangeboden worden aan alle studenten van de faculteit.
Bedoeling van deze nieuwsbrief – waarvan wij de impact hoger inschatten dan een mailbericht – is in eerste instantie het bundelen van relevante informatie, informatie die in grote mate zal aangeleverd worden door de FSA (Facultaire studentenadministratie), TB (trajectbegeleiding), de KCO (Kwaliteitscel onderwijs) en het decanaat.

Om jullie niet onnodig af te leiden van de lectuur van jullie cursussen werd de verschijningsfrequentie beperkt tot 4x per jaar, meer bepaald eind september, eind december, eind april/begin mei en begin juli.

Wij wensen je veel leesplezier.
i.o. Prof. Dr. J. Vincke, decaan
Jurgen Baecke, verantwoordelijke E-PSW

De onderwerpen van het oktobernummer zijn:

Deliberatieregels academiejaar 2007/08
Graden van verdienste (art. 78 OER)
Punten laten staan
CSO
Bachelorpaper - Masterproef
Examenperiode - examenrooster
UGent-account
Minerva
Erasmus infoavond
Data centrale infosessies doctoreren en verder studeren in het buitenland

Deliberatieregels academiejaar 2007/08

In de facultaire examencommissie van 5 juli 2007 werden volgende compensatieregels vastgelegd voor het AJ 2007/08:

- compensatieregeling voor 2BA, 3BA, MA en Manama: er worden vanaf dit AJ GEEN compensaties meer toegekend in 2BA, 3BA, MA en Manama. Men is geslaagd als men globaal 50 % behaalt en ten minsten 10/20 voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel.

- compensatieregeling voor 1BA: in 1BA worden WEL nog compensaties (max. 2 punten) toegepast.

Alle info mbt deliberatieregels vind je terug op de FSA website.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be


Graden van verdienste 

Sinds vorig academiejaar worden graden van verdienste enkel berekend op het einde van je bacheloropleiding, en bij het behalen van je masterdiploma. Er worden dus geen graden meer toegekend per afzonderlijk studiejaar. De graad die je krijgt bij het behalen van het bachelordiploma, wordt wel berekend op basis van je resultaten over de drie bachelorjaren heen. 

Vanaf wanneer haal je een ‘graad’?
- voldoening: vanaf 500/1000
- onderscheiding: vanaf 665/1000
- grote onderscheiding: vanaf 750/1000
- de grootste onderscheiding: vanaf 850/1000 

Contactadres: Valentine.Vanderhaeghen@UGent.be


Punten laten staan

In het nieuwe puntensysteem dat vanaf dit academiejaar zal worden toegepast, worden resultaten onder de 10/20 automatisch ‘bewaard’ in je puntenpakket.
--> Studenten 1ste Bachelor kunnen hierdoor, zolang zij niet volledig geslaagd zijn voor het volledige pakket van 60 studiepunten, ervoor kiezen om hun ‘delibereerbare cijfer(s)’ te laten staan en dus niet opnieuw af te leggen in de tweede zittijd of in het volgend studiejaar waarin zij nog vakken uit hun 1ste Bachelor moeten overdoen. Men kan dus een 8/20, en één of twee 9/20 ‘bewaren’ en meenemen naar een volgende zittijd of examenperiode, tot wanneer men alle vakken van de 1ste Bachelor met succes heeft afgelegd. 
--> Voor studenten vanaf 2de Bachelor en hoger wordt er zoals hoger vermeld vanaf dit jaar niet meer gecompenseerd, en heeft het bewaren van punten met oog op deliberatie in een volgende examenperiode geen enkele zin. Zij hebben er dus alle belang bij om hun examens voor de vakken met tekorten opnieuw af te leggen. 
--> Voor wie een examen opnieuw heeft afgelegd, is het belangrijk te weten dat enkel het cijfer van het laatst afgelegde examen telt, en dus niet het hoogste cijfer van de twee of meer examenkansen.

Contactadres: Valentine.Vanderhaeghen@UGent.be


CSO voor hogerejaars

Als student kan je in onze faculteit met jouw vragen bij heel wat mensen en diensten terecht:

• de vakgroepen (praktische organisatie lessen, auditoria, cursussen, …)
proffen en assistenten (inhoudelijke hulp bij vakken)
• de facultaire studentenadministratie (keuzevakken, attesten, formulieren, les- en examenregeling, …)
• de trajectbegeleider (studievoortgang, keuzetraject (afstudeerrichting, minor-major), studiecontract, …)

Tot zover niks nieuws, zij het dat dit aangevuld wordt met een NIEUW INITIATIEF. De CSO (Cel studieondersteuning) breidt z’n dienstverlening uit. Zij staan in de eerste plaats in voor de studiebegeleiding 1e bachelor Politieke Wetenschappen, Communicatiewetenschappen en Sociologie. Maar vanaf dit academiejaar kan je ook als hogerejaars bij hen terecht.

Heb je problemen met vragen over je studiemethode, je studieplanning of zijn er andere zaken waardoor je studie niet wil vlotten (bvb. concentratiestoornissen, faalangst, psychosociale problemen…), aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de studiebegeleiders!

Hun contactgegevens vind je op www.psw.ugent.be/cso.

ContactadresCSO@Ugent.be
 

Bachelorpaper - Masterproef

Alle info mbt de Bachelorpaper of de Masterproef staat op Minerva. Voor wie deze sites nog niet zou aangemaakt hebben, de procedure is heel simpel: je klikt eerst op ‘cursussen 2007-2008’, vervolgens klik je onderaan op ‘inschrijven voor (andere) vakken’. Hierna selecteer je onze faculteit (politieke en sociale wetenschappen), en klik je in de volgende keuzelijst op ‘Extra vakken (niet-reguliere opleidingsonderdelen)’ (deze optie staat als eerste in de lijst). Tot slot krijg je een lijst met verschillende ‘vakken’, een beetje een ongelukkige term voor deze infosites. Hiertussen vind je de infosite 'Bachelorpaper’ en de infosite 'Masterproef’. Deze vink je aan.

Eenmaal ingeschreven kan je op deze pagina terecht voor het volledige reglement, bijkomende informatie, aankondigingen en een forum waar je al jouw opmerkingen en vragen mbt de Bachelorpaper/Masterproef kan posten.

Opm:
Bachelorpaper: keuze onderwerp (Artemis) voor 16 november 2007
Masterproef: keuze definitieve titel: voor 3 december 2007 (Masters), voor 17 december 2007 (Manama)

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be


Examenperiode - examenrooster

 

De examens van het eerste semester (kunnen) starten op 7 januari 2008 en eindigen uiterlijk op 2 februari 2008.

De examenrooster zal beschikbaar zijn op de site van de FSA vanaf vrijdag 7 december 2007.

De resultaten van de examens worden bekendgemaakt op minerva vanaf maandag 11 februari 2008

Meer info: www.psw.ugent.be/fsa/

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

UGent-account

Aan uw UGent account is een UGent e-mailadres verbonden. Uit ervaring weten we dat nog steeds veel studenten dit e-mailadres niet of te weinig gebruiken. Aangezien elke belangrijke mededeling vanuit de faculteit via deze adressen verloopt willen we er op aandringen om dit alsnog te doen. Indien je niet met verschillende adressen wil werken kun je nog altijd je UGent mail forwarden naar je gebruikelijk adres, meer info hier.
Met je account kun je bovendien printen in het PC-Knooppunt. Bovendien laat een account je toe om van thuis uit in te loggen op UGent net.

Contactadres: Jurgen.Baecke@Ugent.be


Minerva

Indien je technische problemen hebt met Minerva, consulteer eerst de FAQ. Indien je nog geen antwoord krijgt op je vraag kun je nog steeds mailen of bellen (09/264 85 70) met de helpdesk. Bij inhoudelijke vragen mbt de Minerva site, contacteer de betrokken lesgever.


Erasmus info-avond voor studenten 22/11/2007

Op donderdag 22 november 2007 om 19h30 organiseert de Universiteit Gent een algemene info-avond voor alle UGent-studenten die geïnteresseerd zijn in een buitenlandse studie-ervaring in het kader van Erasmus tijdens het academiejaar 2008/2009. De info-avond vindt plaats in de Aula (Voldersstraat nr. 9) en is een initiatief van de Afdeling Internationale Betrekkingen. Thema's die behandeld worden zijn zowel de academische, administratieve als linguïstische voorbereiding die voorafgaan aan een Europese ervaring, gevolgd door enkele uiteenlopende getuigenissen van Erasmus(Belgica)studenten uit het voorbije jaar.

Meer facultaire info: http://www.psw.ugent.be/erasmus

Contactadres: jan.orbie@Ugent.be

Data centrale infosessies doctoreren en verder studeren in het buitenland

De data van de infosessie ‘verder studeren in het buitenland’ vind je hier terug. In de volgende nieuwsbrief (eind december) krijg je meer info mbt doctoreren. Wie niet kan wachten kan alvast deze website eens bekijken.

Contactadres: Valentine.Vanderhaeghen@UGent.be


Belangrijke links

 

Contactadres: Jurgen.Baecke@UGent.be

In memoriam Prof. Dr. Frieda Saeys

Op 5 oktober 2007 werd de faculteit opgeschrikt door het plotse overlijden van Prof. Dr. Frieda Saeys. Frieda Saeys (Baasrode, 1948) begon haar academische loopbaan in 1971 als assistent bij wat toen nog het Seminarie voor Pers- en Communicatiewetenschap noemde. Al die jaren heeft ze zich met veel enthousiasme en werkkracht ingezet voor de uitbouw van de vakgroep Communicatiewetenschappen, waarvan ze ook een aantal jaren het voorzitterschap heeft waargenomen. Haar onderzoeksbelangstelling ging voornamelijk uit naar de problematiek van de audiovisuele media, media en gender en media en etnische minderheden. Rond deze thema's heeft ze dan ook heel wat publicaties op haar naam staan, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Naast haar uitgebreide onderwijs- en onderzoeksopdracht, nam Frieda Saeys ook op facultair vlak haar verantwoordelijkheid op. Ze was gedurende verschillende jaren voorzitter van de facultaire onderzoekscommissie en afgevaardigde van de faculteit in de Onderzoeksraad. Met het plots overlijden van Prof. Dr. Frieda Saeys verliest de faculteit een bijzonder gedreven en gewaardeerde collega.