Brochure geïndividualiseerd traject ‘GIT’

1/ GIT

Je herneemt alle overgebleven vakken uit je voorgaand(e) ja(a)r(en) en probeert intussen al enkele credits te behalen voor vakken uit het volgende modeltrajectjaar.

Regels & voorwaarden voor GIT:

 • Van zodra je 30 studiepunten hebt behaald uit het eerste modeltrajectjaar (1e BA), kan je een GIT aanvragen met vakken uit het volgende jaar van dit modeltraject (2e BA).
  Uitzondering:
  • Als je geen 30 studiepunten hebt behaald en je wil toch al vakken van het 2de jaar Bachelor opnemen, dan kan de curriculumcommissie op vraag van de student het curriculum bijkomend aanvullen met vakken uit het 2e semester, na voldoende studievoortgang in het eerste semester.
  • In gemotiveerde uitzonderingsgevallen, zoals een leeg 1e semester, kan men na goedkeuring van de curriculumcommissie wel een dergelijk GIT aangaan.
  • In beide bovenstaande gevallen kunnen maximaal 30 studiepunten per semester toegelaten worden.
 • Bij het aangaan van een GIT is het verplicht eerst de vakken uit de laagste jaren op te nemen en dan pas aan te vullen met vakken uit een hoger studiejaar. Het doel is om eerst te slagen voor de laagste jaren en zo studievoortgang te maken.
 • Een GIT kan zowel binnen een bacheloropleiding, als tussen bachelor en master, als tussen schakel- of voorbereidingsprogramma en een master. Opgelet: een GIT met de master mag niet als het eerste bachelorjaar nog niet volledig is afgewerkt! Dit geldt niet voor studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma.
 • Hou rekening met de begincompetenties van de vakken. Het is in je eigen belang je curriculum samen te stellen op zo’n manier dat je voor alle sterk aanbevolen voorgaande vakken bent geslaagd. De curriculumcommissie kan een GIT weigeren op basis van het niet voldoen aan bepaalde begincompetenties. Raadpleeg dus de volgtijdelijkheidslijst.
 • Belangrijk! Indien het voorafgaande vak (zie begincompetenties) in het 1e semester plaatsvindt en het door jou gewenste vervolgvak in het 2e semester valt, neem je dit vervolgvak bij aanvang van het academiejaar nog niet op in je GIT-voorstel. Een GIT-pakket kan na afloop van het 1e semester op jouw verzoek worden uitgebreid met het vervolgvak uit het 2e semester.
 • Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum zijn enkel mogelijk voor vakken in het 2e semester. Deze wijzigingen moeten uitdrukkelijk per e-mail worden aangevraagd bij de trajectbegeleidster (tb.psw@ugent.be) vóór 1 maart 2017 en worden daarna uitgevoerd door de FSA. Een uitbreiding van je GIT gebeurt dus nooit automatisch!
 • Wie start in het eerste bachelorjaar moet steeds alle 60 studiepunten van dat jaar opnemen. De curriculumcommissie kan uitzonderingen toestaan voor studenten die heroriënteren na het eerste semester en studenten met het bijzonder statuut of werkstudentenstatuut. In uitzonderlijke gemotiveerde gevallen kan men ook een aanvraag indienen bij de curriculumcommissie via de trajectbegeleidster (tb.psw@ugent.be).

Stage, onderzoekspaper en masterproef

Het opleidingsonderdeel 'stage' kan omwille van praktische redenen niet worden opgenomen in een gewoon GIT, en is dus enkel mogelijk op te nemen in het afstudeerjaar of voor wie combineert (zie combi-GIT) met maximum 14 studiepunten uit de bacheloropleiding.

Opmerking: Het is wenselijk dat je geslaagd bent voor de onderzoekspaper voordat je start met de stage. Je neemt best eerst contact op met je promotor om deze beslissing te maken.

Het opleidingsonderdeel ‘onderzoekspaper’ is een sluitstuk van het programma en moet aan het einde van een GIT opgenomen worden. Het wordt wel toegelaten deze op te nemen en tot maximaal 20 studiepunten van het 3e bachelorjaar te schuiven naar het academiejaar nadien (zodat een combi-GIT met de master nog mogelijk is). Enkel vakken van het 3e bachelorjaar kunnen in dergelijke geval uitgesteld worden!

Voor de masterproef kan enkel ingeschreven worden als alle andere opleidingsonderdelen behaald zijn of in het curriculum zijn opgenomen.

Tips & weetjes over GIT:

 • Het eerste doel van een GIT blijft dat je voor alle vakken uit je bisjaar slaagt. Credits voor het jaar daarop zijn mooi meegenomen, maar mogen dus niet het hoofddoel zijn!
 • Een gewoon GIT mag net zoals een combi-GIT (zie verder) nooit meer bedragen dan 80 studiepunten. Bij voorkeur bedraagt een gewoon GIT ook niet meer dan 60 studiepunten. Wie een trager studieverloop kent of reeds een grote studieachterstand heeft opgelopen, kan beter een lichter pakket opnemen in functie van zijn/haar leerkrediet en/of bindende voorwaarde.

  Opmerking: vanaf 2015-2016 is een strengere bindende voorwaarde van toepassing voor 1e bachelorstudenten. Wie in academiejaar 2015-2016 in het 1e bachelorjaar niet slaagt voor minstens 50 procent van het aantal opgenomen studiepunten krijgt een bindende voorwaarde opgelegd. Dit betekent dat deze student het jaar nadien dient te slagen voor minstens 75 procent van het aantal opgenomen studiepunten uit het eerste bachelorjaar. Als dit niet gebeurt dan mag de opleiding niet verder gezet worden. In hogere studiejaren geldt dat na een bindende voorwaarde men dient te slagen voor minstens 50 procent van het aantal opgenomen studiepunten.
 • Bij de keuze van vakken let je best ook op het lessenrooster en de semesterverdeling zodat je zo weinig mogelijk overlappende lessen hebt en niet te veel vakken in één semester stopt. Meer dan 5 à 6 vakken per semester is niet aangewezen!
 • Bij het plannen kan het gebeuren dat twee of drie examens na elkaar vallen zonder een dag ertussen. Hou hier rekening mee. Dit is eigen aan een aangepast traject. Enkel wanneer twee examens op eenzelfde dag vallen kan men een alternatieve datum aanvragen voor één van de twee examens.
 • Als je de hele opleiding in het GIT-systeem afwerkt, heb je in het laatste jaar een jaar met slechts een aantal vakken. Hierdoor krijg je wat meer ruimte om aan je masterproef te werken. Indien je in het masterjaar enkel nog je masterproef en/of eerste semestervakken overhoudt, kan je bovendien al na het 1e semester geproclameerd worden en je diploma behalen (je dient je masterproef dan halfweg december in). Dit gebeurt op aanvraag bij de Facultaire Studentenadministratie (FSA) bij de start van het academiejaar.

  Studenten die hun masterproef opnemen binnen hun GIT, moeten tevens het opleidingsonderdeel 'werkcollege masterproef’ (jaarvak) opnemen. Uitzondering op de verplichting om in hetzelfde academiejaar voor het vak 'werkcollege masterproef' en voor de masterproef in te schrijven geldt voor studenten die (net) geen combi-GIT meer kunnen doen, maar wel de drie studiepunten wensen op te nemen in hun curriculum. De Masterproef wordt dan het jaar erop in het curriculum opgenomen, met het oog op indienen in de vervroegde 1e zittijd. Dit impliceert dat deze uitzondering alleen toegestaan wordt voor GIT-studenten die in hun beoogde afstudeerjaar geen jaarvakken en vakken van het 2e semester meer moeten opnemen.

2/ COMBI-GIT

Je combineert de resterende vakken van je voorgaande jaar met het volledige daarop volgende jaar, met als doel om op het einde van het academiejaar voor beide studiejaren te slagen.

Regels & voorwaarden voor combi-GIT:

 • Combineren met een volledig volgend studiejaar van een modeltraject is toegestaan wanneer je maximaal nog 20 studiepunten af te leggen hebt uit het voorgaande studiejaar (of studiejaren) van dit modeltraject.
 • Een combi-GIT is zowel mogelijk binnen een bacheloropleiding, als tussen bachelor en master (op voorwaarde dat het 1e bachelorjaar volledig is afgewerkt), als tussen schakel- of voorbereidingsprogramma en master.
 • Bij een combi-GIT met de master Communicatiewetenschappen mag je pas stage doen indien je maximaal nog 14 studiepunten af te leggen hebt uit de bachelor of het schakel- of voorbereidingsprogramma. Wie hier niet aan voldoet, kan dus enkel kiezen voor een combi-GIT met keuzevakken of voor een gewoon GIT (waarbij de stage dan wel het jaar daarop kan worden gevolgd in het resterende masterjaar).

Tips & weetjes over combi-GIT:

 • Twee jaar combineren is haalbaar als je slechts 1 tot 2 vakken over hebt uit het laagste jaar. Vanaf 3 vakken wordt het echter zwaar. Houd hierbij zeker ook je semesterverdeling goed in het oog!
 • Combineren bezorgt je een zware examenperiode. Op dezelfde termijn waarop andere studenten 5 examens afleggen, heb jij 6 of 7 examens (afhankelijk van welke vakken je nog over hebt en of die vakken in het 1e of 2e semester liggen).
 • Ook hier kan het zijn dat sommige examens onmiddellijk na elkaar vallen omwille van de combinatie van twee verschillende examenroosters. Wanneer twee examens op exact dezelfde dag vallen kan er een alternatieve examendatum worden aangevraagd voor één van de twee examens.
 • Bij een combi-GIT tussen 3e bachelor/SP/VBP en master kan het zijn dat je de onderzoekspaper en de masterproef in hetzelfde academiejaar aflegt. Hier spreek je best individueel met de betrokken promotor(en) af hoe je dit praktisch aanpakt en welke stukken je achtereenvolgens indient.
 • Een combi-GIT is een mogelijkheid maar geen verplichting. Wie in aanmerking komt maar toch liever een minder zwaar pakket opneemt omwille van de haalbaarheid, kan dus nog steeds opteren voor een gewoon GIT!

3/ HOE EEN GIT OF COMBI-GIT AANVRAGEN?

Meer info hierover vind je op deze pagina.