Programmahervorming Bachelors en Masters 2014-2015

Alle opleidingen hebben dit academiejaar hard gewerkt aan de kwaliteit en inhoud van hun programma’s. We zetten de belangrijkste programmawijzigingen en bijhorende overgangsmaatregelen op een rij:

Bachelor Politieke Wetenschappen

 • In Ba1: het aantal opleidingsonderdelen verhoogt van 10 naar 11. Er komt een nieuw richtingsspecifiek vak bij in tweede semester, ‘Actuele Politieke Problemen’ (naar analogie met AMP van de Sociologie).
 • In Ba2: de keuzemogelijkheden worden uitgebreid. Vanaf volgend academiejaar is er naast de algemene vakken keuze (tbv 10 studiepunten) uit diverse minores met interessante vakken uit aanverwante opleidingen. Ook wat de algemene opleidingsonderdelen betreft is er een kleine wijziging, naast de 3 stamvakken: Werkcollege Politieke Wetenschappen, Inleiding Kwalitatieve Onderzoekstechnieken en Economie, is er een keuzelijst van 6 algemene opleidingsonderdelen (Belgisch Publiekrecht, Interne Belgische Politiek, Inleiding Bestuurskunde, Europese Politieke Integratie, Structuur en Conflict Globale Zuiden en Geschiedenis van de Wereldpolitiek) met oriëntatie Nationale of Internationale Politiek, waarvan je als student er slechts 5 dient te volgen.
 • In Ba3: Nieuwe benaming voor major ‘Belgische politiek’ naar ‘nationale politiek’, en er komt een Major ‘Europese en wereldpolitiek’ i.p.v. ‘Internationale politiek’ met daarin:

  Verplichte vakken:
  • Theorie van de internationale betrekkingen
  • Conflict in het Globale Zuiden
  • Het beleid van de Europese Unie
  2 keuzevakken te kiezen uit:
  • Internationaal Publiekrecht
  • Politieke vraagstukken van duurzaamheid
  • Ontwikkeling in het globale zuiden
  • Inleiding tot de Area Studies
  Gedifferentieerde onderzoekspaper (IP, EU of GZ)

Overgangsmaatregelen BA POLWET:

Ba1
Elke student die niet (volledig) geslaagd is in 1ste BA (dus niet alle credits heeft behaald), gaat meteen over naar het nieuwe programma, met de nieuwe studiepuntentelling (ook voor de geslaagde vakken) en moet dus het bijgekomen 11de vak meteen ook meedoen. Belangrijke uitzondering: Studenten die in aanmerking komen voor een combi-GIT tussen BA1 en BA2, en deze werkelijk ook zo opnemen, hoeven het nieuwe opleidingsonderdeel in Ba1 evenwel niet te volgen en hoeven dit (extra) vak dus ook niet mee te nemen naar hun 2de Bachelor.

Ba2
Elke student die niet volledig geslaagd is in 2de BA of via een GIT daar slechts een gedeelte van had opgenomen, gaat meteen over naar het nieuwe programma in BA2 voor alle vakken die men nog niet heeft afgelegd. Behaalde credits blijven echter steeds behouden uit het oude systeem.

Ba3 (IP)
Behaalde credits blijven behouden. Studenten die een credit hebben behaald voor ‘Ontwikkeling en conflict in het globale zuiden’ moeten het nieuwe vak ‘Conflict in het globale zuiden’ niet meer afleggen, en mogen bij de keuzeopleidingsonderdelen in de major Europese en Wereldpolitiek het vak ‘Ontwikkeling in het globale zuiden’ ook niet kiezen, en zijn m.a.w. verplicht een ander vak te kiezen (1 behaalde credit kan immers niet voor 2 vakken gelden).

Bachelor Communicatiewetenschappen

 • In Ba1: het aantal opleidingsonderdelen verhoogt van 10 naar 11. ‘Academisch Rapporteren in de Communicatiewetenschappen’ gaat van Ba2 naar Ba1 (2de semester).
 • In Ba2: het aantal opleidingsonderdelen verhoogt van 9 naar 11. Er worden twee nieuwe vakken toegevoegd, namelijk ‘Encyclopedie van de Communicatiewetenschappen’ en ‘Academic English’. ‘Inleiding tot de Nieuwe Communicatietechnologieën’ wordt verplaatst van Ba3 naar Ba2. ‘Academisch Rapporteren in de Communicatiewetenschappen’ wordt geprogrammeerd in BA1 i.p.v. Ba2.
 • In Ba3: het aantal opleidingsonderdelen verhoogt van 10 naar 11. ‘Media en Ethiek’, voorheen een Ma-keuzevak, wordt een verplicht vak voor alle Ba-studenten. Bovendien wordt een nieuw opleidingsonderdeel toegevoegd, namelijk ‘Communicatievaardigheden’. ‘Inleiding tot de Nieuwe Communicatietechnologieën’ gaat van Ba3 naar Ba2. Door keuzevakken te behouden ten belope van 5 à 7 studiepunten is ruimte voorzien voor de universiteitsbreed aangeboden vakken.

Overgangsmaatregelen BA COMWET:

Ba1
Elke student die niet (volledig) geslaagd is in 1ste BA (dus niet alle credits heeft behaald), gaat meteen over naar het nieuwe programma, met de nieuwe studiepuntentelling (ook voor de geslaagde vakken) en moet dus het bijgekomen 11de vak meteen ook meedoen. Belangrijke uitzondering: Studenten die in aanmerking komen voor een combi-GIT tussen BA1 en BA2, en deze werkelijk ook zo opnemen, hoeven het nieuwe opleidingsonderdeel in Ba1 evenwel niet te volgen en hoeven dit (extra) vak dus ook niet mee te nemen naar hun 2de Bachelor (= facultaire overgangsmaatregelen n.a.v. 11de vak in BA1).*MAAR: *Opgelet: bij ‘Ac. Rapporteren’, combi-GIT’s volgen dit in hun 2de Bachelor ipv 'Encyclopedie’, net zoals de modeltrajectstudenten!!!

Ba2
Alle studenten gaan meteen over naar het nieuwe programma met die uitzondering dat iedereen nog het vak ‘Academisch Rapporteren’ volgt (dat met de PGHZ ingedaald is naar BA1) ipv het nieuwe vak Encyclopedie. Dit omdat iedereen volgens de leerlijn van het academisch schrijven en werken met bronnen in de Communicatiewetenschappen dit basisvak moet hebben gehad in zijn curriculum.

Deze regeling geldt dus voor de modeltrajectstudenten die nu starten in BA2, én de studenten die een combi-GIT opnemen tussen BA1 en BA2 (= facultaire overgangsmaatregel, maar in deze opleiding met een switch qua vak omwille van het aanleren de basisvaardigheid academisch schrijven). Zo belemmeren we studenten niet om via combi-GIT hun ‘schade’ in te halen en mee te zijn met de modeltrajectstudenten.

Studenten die reeds in een GIT Ba1-Ba2 zaten en een credit hebben behaald voor Academisch rapporteren moeten het nieuwe vak Encyclopedie wél al volgen, want zij hebben de basisvaardigheid van academisch schrijven dus wel al gehad (en iedere student moet zo snel mogelijk mee met het nieuwe programma).

Ba3
Alle studenten gaan over naar het nieuwe programma met die uitzondering dat iedereen nog het vak ‘Inleiding tot de nieuwe communicatietechnologieën’ volgt (dat met de PGHZ ingedaald is in BA2), ipv het nieuwe Media en Ethiek (dat immers nog als keuzevak kan worden gekozen in masters, gedurende 2 acjaren). Dit omdat studenten anders zouden doorstromen naar de Master zonder het vak NCT, wat voor de opleiding geen optie is (zeker voor de afstudeerrichting nieuwe media en maatschappij).

Deze regeling geldt voor de modeltrajectstudenten die nu starten in BA3, én de studenten die een combi-GIT opnemen tussen BA2 en BA3, zij stappen immers terug mee in het modeltraject en krijgen daarom ook dezelfde regeling.

Studenten die reeds in een GIT Ba2-Ba3 zaten en reeds een credit hebben behaald voor NCT rapporteren moeten het nieuwe vak Media en Ethiek wél al volgen, ook hier om zo snel mogelijk mee te zijn met het nieuwe programma.

De overgangsmaatregelen in BA2 en BA3 CW hebben hetzelfde doel: studenten hebben er (zoals o.a. uit curriculum- en opleidingsevaluaties bleek) alle baat bij om meteen het nieuwe programma en de nieuw aangeboden vakken (die een verrijking zijn van het huidige curriculum) meteen ook te kunnen volgen, waardoor we bewust niet kiezen voor een graduele invoer van het nieuwe bachelorprogramma. Echter, de twee vakken die indalen met de programmawijziging zijn té cruciaal voor het verdere trajectverloop, opdat een generatie studenten deze zou mislopen. Men kan dus niet doorstromen zonder deze noodzakelijke vakken in de opleiding gevolgd te hebben. De modeltrajectstudenten en de combi-GIT studenten (die eigenlijk weer instappen in het modeltraject) krijgen hierdoor een switch van vak (en geen extra vak voor wat betreft Encyclopedie en Media en Ethiek).

Het nieuwe vak Encyclopedie wordt dus in Ba2 enkel aangeboden voor GIT Ba1/Ba2 die voor AR al een credit hadden behaald, en Media en Ethiek wordt in Ba3 ook enkel aangeboden aan gewone GIT Ba2/Ba3 die voor NCT reeds een credit hebben behaald. Zij gaan dus volledig over naar het nieuwe programma van respectievelijk Ba2 of Ba3 wanneer ze hier via een GIT opnieuw voor inschrijven.

Bachelor Sociologie

 • In Ba1: het aantal opleidingsonderdelen verhoogt van 10 naar 11. ‘Biologie: hersenen en gedrag’ gaat van Ba2 naar Ba1 (2de semester).

Noot: Om de door ‘Biologie: hersenen en gedrag’ naar Ba1 te verplaatsen ontstane ruimte in de 2de bachelor op te vullen, wordt er geopteerd om vanaf academiejaar 2015-16 binnen de minores het gewicht van de vakken in elk jaar te veranderen: van 4 ECTS in 2e bachelor en 12 ECTS in 3e bachelor naar 8 ECTS in 2e bachelor en 8 ECTS in 3e bachelor. Hierdoor ontstaat er een ruimte van 4 studiepunten in de derde bachelor vanaf academiejaar 2016-17. Er komt dat jaar dan ook een nieuw vak dat focust op algemene academische vaardigheden en onderzoekstechnieken: Sociologisch Onderzoek 3 (4 ECTS-punten, 3de bachelor, 2de semester).

Overgangsmaatregelen BA SOCIO:

Ba1
Elke student die niet (volledig) geslaagd is in 1ste BA (dus niet alle credits heeft behaald), gaat meteen over naar het nieuwe programma, met de nieuwe studiepuntentelling (ook voor de geslaagde vakken) en moet dus het bijgekomen 11de vak meteen ook meedoen. Belangrijke uitzondering: Studenten die in aanmerking komen voor een combi-GIT tussen BA1 en BA2, en deze werkelijk ook zo opnemen, hoeven het nieuwe opleidingsonderdeel in Ba1 evenwel niet te volgen en hoeven dit (extra) vak dus ook niet mee te nemen naar hun 2de Bachelor.

De wijzigingen in de Bachelor SOCIOLOGIE worden dus slechts gradueel (per bachelorjaar/academiejaar) ingevoerd, hetgeen betekent dat in academiejaar 2014-15 hier enkel de 1ste Bachelor wijzigt!

Masters PSW

Voor de 3 opleidingen is er verder ook een belangrijke programmawijziging in de MASTERS: Het vak MASTERPROEF wordt opgesplitst in het eigenlijke (zelfstandig) werkstuk ‘Masterproef’, met daarnaast een voorbereidend vak ‘Werkcollege Masterproef’ waarin begeleiding en afspraken tussen student en promotor voor een deel worden geformaliseerd.

Invoering van ‘Werkcollege Masterproef’: uitzonderingen en overgangsmaatregelen

Algemene regel: het vak wordt ingevoerd als jaarvak vanaf AJ 2014-15 (steeds 3 ECTS) en wordt door alle studenten uit de verschillende Manaba’s van de Faculteit PSW parallel gevolgd met de masterproef. Een inschrijving voor de Masterproef (15 ECTS voor Communicatiewetenschappen, 17 ECTS voor Politieke Wetenschappen, EU-Studies en Sociologie) betekent dus ook automatisch een inschrijving voor dit vak (en in regel vice versa). Hierop zijn slechts enkele uitzonderingen mogelijk. Uitzonderingen:

 • Uitgaande Erasmusstudenten in het Masterjaar. Deze nemen het vak niet op in hun curriculum, maar ze worden wel expliciet aangemoedigd om:
  • de workshops van hun promotor die plaatsvinden in het semester dat ze zich aan de UGent bevinden bij te wonen (ze dienen echter geen stukken in en worden uiteraard niet gekwoteerd)
  • tijdens hun buitenlands verblijf een (extra) vak, functioneel voor hun masterproef, te kiezen
 • Uitzondering op de verplichting om in hetzelfde academiejaar voor het vak en voor de masterproef in te schrijven: geldt voor studenten die (net) geen combi-GIT meer kunnen doen, maar wel de drie studiepunten van het vak wensen op te nemen in hun curriculum. De Masterproef wordt dan het jaar erop in het curriculum opgenomen, met het oog op indienen in de vervroegde eerste zittijd. Dit impliceert dat deze uitzondering alleen toegestaan wordt voor GIT-studenten die in hun beoogde afstudeerjaar geen vakken van het tweede semester meer moeten opnemen.

Overgangsmaatregelen (op termijn uitdovend):

 • Alle studenten die in AJ 2013-14 ingeschreven waren voor de oude Masterproef (i.e. 18 of 20 ECTS) en die deze nog in AJ 2014-15 (moeten) afleggen, blijven de masterproef nog opnemen in hun pakket onder het oude aantal studiepunten. Dit geldt ook voor studenten die hun masterproef in de vervroegde zittijd van AJ 2015-16 (of desgevallend later) wensen in te dienen.
 • (combi-)GIT-studenten die reeds in AJ 2013-14 of eerder voor één of meerdere vakken van het masterjaar waren ingeschreven, maar die nog niet voor de masterproef waren ingeschreven, krijgen in begin van academiejaar 2014-15 éénmalig het recht om de Masterproef van het oude systeem blijvend in hun curriculum te behouden. Daartoe stuurt de student dan een verzoek gericht naar de trajectbegeleider (tb.psw@ugent.be).

In de praktijk zal deze groep (combi-)GIT-studenten dus belanden in:
a) nieuwe systeem
of
b) oude systeem (alleen op expliciet verzoek)

Na de deadline voor GIT-dossiers van het eerste semester 2014-15 zijn géén verzoeken meer mogelijk. Met andere woorden, alle (combi-)GIT-studenten die in het najaar 2014 niet expliciet te kennen gaven in het oude systeem te willen blijven, nemen dus zowel het vak als de masterproef op.

Schakel- en voorbereidingsprogramma's

SP/VBP Communicatiewetenschappen daalt in aantal studiepunten van 80 naar 66

 • ‘Academische rapporteren’ (9 studiepunten) verdwijnt van het SP/VP omdat de SP/VP-studenten dit in principe reeds in hun vooropleiding hebben gevolgd.
 • ‘Communicatiewetenschappelijk Onderzoek I’ : daalt van 9 naar 6 STP
 • ‘Mediastructuren en Mediabeleid’: daalt van 8 naar 6 STP

SP/VBP Sociologie:
De opleidingscommissie besloot om de onderzoekspaper naar 10 studiepunten op te trekken en om ‘Sociale Ongelijkheid’ verplicht te stellen en de overige keuzevakken te laten vallen. Daarmee komen we op een schakelprogramma van 69 studiepunten.

SP/VBP Politieke Wetenschappen:
In het schakelprogramma/voorbereidingsprogramma Internationale Politiek en EU-studies wijzigt één vak maar aantal studiepunten blijft gelijk.

Overgangsmaatregelen schakel- en voorbereidingsprogramma’s:

SP/VBP POLWET
‘Conflict en Ontwikkeling in het Globale Zuiden’ wijzigt in ‘Conflict in het Globale Zuiden’, behaalde credits worden gekoppeld.

SP/VBP COMWET
Studenten die niet (volledig) geslaagd zijn gaan over naar het nieuwe programma, maar reeds behaalde credits van vakken die verdwijnen worden wel mee overgenomen (en dus gevalideerd) in hun curriculum, en waar studiepunten wijzigen worden credits voor het oude vak gekoppeld aan het nieuwe vak.

SP/VBP SOCIO
Studenten die niet (volledig) geslaagd zijn gaan over naar het nieuwe programma, maar reeds behaalde credits van de keuzevakken die verdwijnen worden wel mee overgenomen (en dus gevalideerd) in hun curriculum (zij hoeven dan ‘Sociale ongelijkheid’ niet meer af te leggen), en een behaalde credit voor de ‘oude’ onderzoekspaper (6 studiepunten) wordt gekoppeld aan de ‘nieuwe onderzoekspaper’ (10 studiepunten).