Commissie kwaliteitszorg onderwijs (CKO)

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) houdt zich enerzijds bezig met de onderwijskwaliteitsbewaking, en buigt zich anderzijds over het facultair onderwijsbeleid, zowel op het vlak van beleidsopmaak, -advies als de concrete uitvoering ervan.


Daar de Commissie bestaat uit de kern-CKO (Onderwijsdirecteur en CKO-beleidsmedewerkers), de OC-Voorzitters alsook de Vakgroepvoorzitters, aangevuld met delegaties van de andere facultaire geledingen, waaronder ook de studenten, is de CKO het orgaan bij uitstek waarin de onderwijsaanbieders en onderwijsgebruikers op facultair niveau verenigd zijn. Het is dan ook de geschikte vergadering om zich te beraden over onderwijsthema’s die de individuele opleidingen overstijgen.


Vaak gebeurt dat als gevolg van een reflectie op kwaliteitszorgprocessen, zoals onder meer de vakfeedback en de opleidingsfeedback. Deze geven niet alleen aanleiding geven tot remediëring, maar ook tot nieuwe inzichten, initiatieven en kwaliteitsbevorderende maatregelen.
De CKO streeft daarbij naar een zekere harmonisering over de opleidingen heen, weliswaar met respect voor de autonomie van de opleidingscommissies.


De kwaliteitszorg monitoren we sinds 2019-20 via de onderwijsmonitors. Naast onze facultaire monitor (CKO) heeft elke opleiding ook een opleidingsmonitor, die dient als motor voor de OC, en is opgebouwd volgens de PDCA-cyclus met operationele doelstellingen voor elk van onze beleidsniveaus (faculteit-opleiding). De doelstellingen worden jaarlijks afgetoetst (check) en resulteren in een kwaliteitsverbeterplan voor de opleidingen en de faculteit.
Bij het doorlopen van de kwaliteitscyclus ligt de nadruk niet louter op standaardiseren en uniformiseren, maar is er uiteraard ook ruimte voor eigenheid, creativiteit en vernieuwing. Zo dient de faculteit in de schoot van de CKO ook jaarlijks een onderwijsinnovatieproject in en stimuleert zij de opleidingen steeds tot innoverend, activerend en maatschappelijk betrokken actueel onderwijs.

Samenstelling

Links
Facultair:
CKO-Teamsite
CKO verslagen
Facultaire monitor
Vakfeedback (onderwijsevaluaties)
Info voor nieuwe lesgevers
Apollo 8 @PSW

UGent:
Onderwijstips (voor lesgevers, opleidingen en beleid)
Onderwijsbeleid en –kwaliteitszorg aan de UGent