Onderwijsevaluaties


Elke lesgever wordt ten minste om de drie jaar geëvalueerd en elk opleidingsonderdeel ten minste om de 5 jaar. Nieuwe lesgevers en vakken die het jaar voordien verschillende aandachtspunten hadden worden automatisch meegenomen in de bevraging. De onderwijsevaluaties door studenten worden elektronisch uitgevoerd en zijn anoniem.


Dat jullie deelnemen heeft wel degelijk nut, er wordt veel waarde gehecht aan deze evaluaties.

 

  1. Het is een belangrijk instrument om de kwaliteit van het onderwijs op te volgen, te remediëren en om eventuele bijsturingen te evalueren;
  2. Het is de basis voor de aanstelling, benoeming, bevordering van een lesgever: de onderwijsevaluaties vormen een essentieel onderdeel van de 2-jaarlijkse evaluatie van lesgevers en vormen de basis voor eventuele bevorderingen naar een hogere graad.
  3. Het biedt de studenten de mogelijkheid om gefundeerde opmerkingen te formuleren en bijsturingen te vragen in de verschillende commissies (Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs, Opleidingscommissies)


Soms hebben studenten foutief het gevoel dat deze zaken niet serieus genomen worden. Een evaluatie resulteert nochtans altijd in een verslag aan een individuele lesgever. Daarnaast wordt er gerapporteerd aan de onderwijsdirecteur, de opleidingsvoorzitters en de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs. Lesgevers die op een aantal dimensies niet goed scoren (en gemiddeld lager dan 5 scoren) worden door de onderwijsdirecteur uitgenodigd voor een gesprek waarbij desgevallend een actieplan met verbeterpunten wordt uitgewerkt.

De participatie ligt tussen de 30 en 40%. Om de participatie van de studenten te bevorderen, overleggen de CKO-medewerker regelmatig met de studenten in de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs.

Resultaten van evaluaties worden niet rechtstreeks aan de studenten bekendgemaakt. De studentenvertegenwoordigers in de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs hebben wel volledige inzage.

De algemene conclusies uit de evaluatiegegevens van het voorbije jaar voor onze opleidingen zijn over het algemeen positief: de meeste docenten scoren gemiddeld tot goed en er doen zich weinig systematische probleemsituaties voor. Voor twee dossiers werd een verbeterplan opgesteld.

Momenteel lopen er nog evaluaties voor vakken uit de Bachelor (AJ 14-16). Op 19 oktober worden die afgesloten, wie dit nog niet gedaan heeft roepen we op dit alsnog te doen! Dit kan via : https://ariadne.ugent.be/Evaluaties/PS