DEEL 1: FACULTAIRE GIT-REGELS / CURRICULUMCOMMISSIE

1. GIT

Je herneemt alle overgebleven vakken uit je voorgaand(e) ja(a)r(en) en probeert intussen al enkele credits te behalen voor vakken uit het volgende modeltrajectjaar.

Regels & voorwaarden voor GIT:

 1. Van zodra je 30 studiepunten hebt behaald uit het eerste modeltrajectjaar, kan je een GIT aanvragen met vakken uit het volgende jaar. Als je aan het begin van het academiejaar nog geen 30 studiepunten hebt behaald, kan na voldoende studievoortgang in het eerste semester de curriculumcommissie op vraag van de student het curriculum bijkomend aanvullen. In dit laatste geval geldt dat maximum 30 studiepunten per semester kunnen toegelaten worden.
 2. Bij het aangaan van een GIT ben je verplicht de vakken uit de laagste jaren eerst op te nemen.
 3. Een GIT kan zowel binnen een bacheloropleiding, als tussen bachelor en master, als tussen schakel- of voorbereidingsprogramma en een master. Opgelet: een GIT met de master mag niet als het eerste bachelorjaar niet volledig is afgewerkt! Dit geldt niet voor studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma.
 4. Hou rekening met de begincompetenties van de vakken. Tracht je curriculum samen te stellen op een manier dat je voor alle vereiste voorgaande vakken bent geslaagd. De curriculumcommissie kan een GIT weigeren op basis van het niet voldoen aan de begincompetenties. Raadpleeg hiervoor de volgtijdelijkheidslijst.

  Belangrijk! Indien het voorafgaande vak (zie begincompetenties) in het 1e semester plaatsvindt en het door jou gewenste vervolgvak in het 2e semester valt, neem je dit vervolgvak bij aanvang van het academiejaar nog niet op in je GIT-voorstel! Een GIT-pakket kan na afloop van het 1e semester worden uitgebreid met het vervolgvak uit het 2e semester (zie punt 5).

 5. Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum zijn enkel mogelijk voor vakken in het 2e semester. Deze wijzigingen moeten uitdrukkelijk per e-mail worden aangevraagd aan de trajectbegeleidster (tb.psw@ugent.be) vóór 1 maart 2017 en worden indien goedgekeurd nadien uitgevoerd door de FSA. Een uitbreiding van je GIT gebeurt dus nooit automatisch!
 6. Hou rekening met de deadlines! Deze worden strikt toegepast en kan je raadplegen op de FSA-pagina
 7. Wie start in het eerste bachelorjaar is verplicht alle 60 studiepunten van dat jaar op te nemen. De curriculumcommissie kan uitzonderingen toestaan voor studenten die heroriënteren na het eerste semester en studenten met het bijzonder statuut of werkstudentenstatuut. In uitzonderlijke gemotiveerde gevallen kan men ook terecht bij de curriculumcommissie. Deze aanvraag dien je in via de trajectbegeleidster.
 8. Het opleidingsonderdeel 'stage' kan omwille van praktische redenen niet worden opgenomen in een gewoon GIT, en is dus enkel mogelijk in het afstudeerjaar of voor wie combineert (zie combi-GIT).
 9. Het opleidingsonderdeel ‘onderzoekspaper’ is een sluitstuk van het programma en moet aan het einde van een GIT opgenomen worden. Het wordt wel toegelaten de onderzoekspaper op te nemen en tot 20 studiepunten uit het 3e bachelorjaar uit te stellen naar het jaar nadien, zodat een combi-GIT met de master mogelijk is. Zo wordt vermeden dat de masterproef en de onderzoekspaper in hetzelfde jaar worden afgelegd. Enkel vakken van het 3e bachelorjaar kunnen in dergelijk geval uitgesteld worden! Studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma kunnen dit ook, maar enkel met vakken die uit het 3e bachelorjaar komen.

Tips &weetjes over GIT:

 • GIT-regels zorgen voor een aanzienlijke flexibiliteit bij het samenstellen van je traject. Een grote verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Tracht zo goed mogelijk jezelf in te schatten en vraag tijdig advies aan je trajectbegeleidster.
 • Het eerste doel van een GIT blijft dat je voor alle vakken uit je bisjaar slaagt. Credits voor het jaar daarop zijn mooi meegenomen, maar mogen dus niet het hoofddoel zijn!
 • Een gewoon GIT mag net zoals een combi-GIT (zie verder) nooit meer bedragen dan 80 studiepunten. Bij voorkeur bedraagt een gewoon GIT niet meer dan 60 studiepunten. Wie een trager studieverloop kent of reeds een grote studieachterstand heeft opgelopen, kan beter een lichter pakket opnemen in functie van zijn/haar leerkrediet en/of bindende voorwaarde.
 • Bij de keuze van vakken let je best ook op het lesrooster en de semesterverdeling zodat je zo weinig mogelijk overlappende lessen hebt en niet te veel vakken in één semester stopt. Meer dan 5 à 6 vakken per semester is niet aangewezen!
 • Bij het plannen kan het gebeuren dat twee of drie examens na elkaar vallen zonder een dag ertussen, hou hier rekening mee, dit is eigen aan een aangepast traject. Enkel wanneer twee examens op eenzelfde dag vallen kan een alternatieve datum aangevraagd worden voor één van de twee examens. Je moet hierbij voorrang geven aan het examen uit het laagste jaar.
 • Als je de hele opleiding in het GIT-systeem afwerkt, heb je in het laatste jaar slechts een aantal vakken. Hierdoor krijg je wat meer ruimte om aan je masterproef te werken. Indien je in het masterjaar enkel nog je masterproef en/of eerste semestervakken overhoudt, kan je bovendien al na het 1e semester geproclameerd worden en je diploma behalen (je dient je masterproef dan halfweg december in). Dit gebeurt op aanvraag bij de Facultaire Studentenadministratie (FSA) bij de start van het academiejaar.

  Studenten die hun masterproef opnemen binnen hun GIT, moeten tevens het opleidingsonderdeel 'werkcollege masterproef' opnemen. Uitzondering op de verplichting om in hetzelfde academiejaar voor het vak 'werkcollege masterproef' en voor de masterproef in te schrijven geldt voor studenten die (net) geen combi-GIT meer kunnen doen, maar wel de drie studiepunten wensen op te nemen in hun curriculum. De masterproef wordt dan het jaar erop in het curriculum opgenomen, met het oog op indienen in de vervroegde eerste zittijd. Dit impliceert dat deze uitzondering alleen toegestaan wordt voor GIT-studenten die in hun beoogde afstudeerjaar geen vakken van het tweede semester meer moeten opnemen.

2. Combi-GIT

Je combineert de resterende vakken van je voorgaande jaar met het volledige daaropvolgende jaar, met als doel op het einde van het academiejaar voor beide studiejaren te slagen.

Regels & voorwaarden voor combi-GIT:

 1. Combineren met een volledig volgend studiejaar van een modeltraject is toegestaan wanneer je maximaal nog 20 studiepunten af te leggen hebt uit het voorgaande studiejaar (of studiejaren) van dit modeltraject.
 2. Een combi-GIT is zowel mogelijk binnen een bacheloropleiding, als tussen bachelor en master (op voorwaarde dat het 1e bachelorjaar volledig is afgewerkt), als tussen schakel- of voorbereidingsprogramma en master.
 3. Bij een combi-GIT met de master communicatiewetenschappen mag je pas stage doen indien je maximaal nog 14 studiepunten af te leggen hebt uit de bachelor of het schakel- of voorbereidingsprogramma. Wie hier niet aan voldoet, kan dus enkel kiezen voor een combi-GIT met keuzevakken of voor een gewoon GIT waarbij de stage dan wel het jaar daarop kan worden gevolgd in het resterende masterjaar.

Tips & weetjes over combi-GIT:

 1. Twee jaar combineren is haalbaar als je slechts 1 tot 2 vakken over hebt uit het laagste jaar. Vanaf 3 vakken wordt het zwaar. Houd hierbij je semesterverdeling goed in het oog!
 2. Combineren bezorgt je een zware examenperiode. Op dezelfde termijn waarop andere studenten 5 examens afleggen, heb jij 6 of 7 examens (afhankelijk van welke vakken je nog over hebt en of die vakken in het 1e of 2e semester liggen).
 3. Ook hier kan het zijn dat sommige examens onmiddellijk na elkaar vallen omwille van de combinatie van twee verschillende examenroosters. Wanneer twee examens echter op exact dezelfde dag vallen kan er een alternatieve examendatum worden aangevraagd voor één van de twee examens. Hierbij geef je voorrang aan het vak uit het laagste jaar.
 4. Bij een combi-GIT tussen 3e bachelor/SP/VBP en master kan het zijn dat je de onderzoekspaper en de masterproef in hetzelfde academiejaar aflegt. Hier spreek je individueel met de betrokken promotor(en) af hoe je dit praktisch aanpakt en welke stukken je achtereenvolgens indient.
 5. Een combi-GIT is een mogelijkheid, maar geen verplichting. Wie in aanmerking komt, maar toch liever een minder zwaar pakket opneemt omwille van de haalbaarheid, kan nog steeds opteren voor een gewoon GIT.

3. Hoe aanvragen?

 • Geef je GIT-voorstel zelf in door je curriculum te bewerken op OASIS. Zorg ervoor dat je alle vakken correct toevoegt en rekening houdt met het GIT-reglement.
 • Als je je curriculum in voorstel plaatst, noteer dan bij reden/motivering 'AANVRAAG GIT' of 'AANVRAAG COMBI-GIT', afhankelijk van jouw situatie. Mocht je bijkomende vragen of opmerkingen hebben kan je deze hier meteen ook meegeven. Hoe meer informatie je hier geeft, hoe vlotter je curriculum kan nagekeken worden.
 • De trajectbegeleidster bekijkt je voorstel in OASIS, en voorziet dit, indien nodig, van commentaar of nodigt je uit voor een gesprek in het geval van problemen of onjuistheden. Leef de GIT-regels dus strikt na, zo niet wordt je voorstel afgekeurd!
 • Indien je curriculum positief wordt geadviseerd, volgt de goedkeuring door de FSA van de faculteit.

4. Interne beroepsprocedure

 • Indien je het oneens bent met de genomen GIT beslissing, neem je contact op met de trajectbegeleider en wordt er in onderling overleg een oplossing gezocht.
 • Bij blijvende onenigheid is er een mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de facultaire beroepscommissie die bestaat uit de decaan, de ombudspersoon en de vakgroepvoorzitters