Deel 7: Facultair reglement Onderzoekspaper – Communicatiewetenschappen

1. Doelstelling

Het vak ‘Onderzoekspaper’ is het sluitstuk van de Bacheloropleiding, waarin de student de in de verschillende opleidingsonderdelen opgebouwde kennis en vaardigheden zelfstandig uitwerkt en verder ontwikkelt en integreert.

Het opleidingsonderdeel werkt met een integratieseminarie aanpak met begeleide zelfstudie. In de integratieseminaries, die plaatsvinden bij aanvang van het academiejaar, worden verschillende onderzoeksmethoden aan de hand van lopend onderzoek door professoren en onderzoekers toegelicht. In het kader van de begeleide zelfstudie maakt de student een paper die bestaat uit een literatuurstudie, een probleemstelling en de empirische uitwerking van een onderzoek. Aan dit document wordt ook een bibliografie gehecht die illustreert welke academische literatuur er werd geraadpleegd. De begeleiding door promotor vindt plaats tijdens drie contactmomenten.

De paper, die mondeling moet worden toegelicht bij de promotor en één commissaris, is een zelfstandige eindactiviteit waarin de student de in de verschillende opleidingsonderdelen opgebouwde kennis en vaardigheden autonoom verwerkt tot een academisch wetenschappelijke tekst.

De paper bevat een door de student uitgewerkt onderzoeksvoorstel over een communicatiewetenschappelijk onderwerp. Deze paper veronderstelt een grondige literatuurstudie, het formuleren van een beargumenteerde communicatiewetenschappelijke probleemstelling, en de concrete uitwerking van het empirisch luik.

De Onderzoekspaper is een individueel werk. Dit sluit echter niet uit dat meerdere studenten op verschillende aspecten van eenzelfde breed onderwerp of thema kunnen werken.

2. Werkwijze

2.1 Keuze van het onderwerp en de promotor.

Om de kwaliteit van de paper te waarborgen situeert het onderwerp zich in het vakgebied/onderzoeksdomein van de promotor. Om de kwaliteit van de begeleiding te garanderen wordt er ook gestreefd naar een degelijke spreiding van de studenten over de verschillende potentiële promotoren.

Een reeks onderwerpen of thema’s wordt door elke lesgever/promotor beschikbaar gesteld ( via Minerva) aan de studenten in het begin van het academiejaar tijdens een introductiesessie van het opleidingsonderdeel ‘Onderzoekspaper’. De studenten kunnen ook zelf een voorstel van onderwerp of thema formuleren en aan een promotor voorleggen

Elke student wordt begeleid door een promotor (lid van het ZAP of post-doctoraal onderzoeker/doctor-assistent). De promotor is een lid van de vakgroep Communicatiewetenschappen. Assistenten en wetenschappelijke medewerkers met de nodige ervaring en expertise en/of medewerkers van andere vakgroepen kunnen ook bij de begeleiding betrokken worden onder de eindverantwoordelijkheid van de promotor.

Het is niet toegelaten om bij meerdere promotoren eenzelfde of verschillende voorstellen in te dienen.

2.2 De procedure van indienen

2.2.1. Indienen van het voorstel.

Via specifieke software ‘Artemis’, welke tijdens de introductiesessie wordt toegelicht, wordt het voorstel door de student ingediend ten laatste in week 10 van het academiejaar. Het voorstel betreft één pagina met een probleemstelling en een korte situering van het gekozen onderwerp of thema alsook 5 bronnen. De promotor bevestigt of wijst af via de software. Hij kan bij (voorlopige) afwijzing suggesties formuleren tot optimalisering van een herwerkt voorstel.

De beoogde promotor is niet verplicht het onderwerp te aanvaarden en er werd ook een maximaal aantal studenten bepaald per promotor. Indien de promotor het voorstel weigert moet, via de software, een herwerkt voorstel voorgelegd worden aan dezelfde of een andere promotor..

Deze procedure moet afgerond zijn in week 13 (de inhaalweek).

Als de student de procedure tot het contacteren en vastleggen van een geschikte promotor met het formuleren van een aanvaardbaar voorstel niet afrondt binnen de voorziene data, dient de student de procedure te hervatten in de volgende zittijd. De uiterste indiendatum voor het voorstel wordt in dat geval week 14 van het tweede semester met afronding van de procedure tijdens week 16 van het tweede semester.

2.2.2. Indienen van de paper.

De paper wordt ingediend zowel in elektronische vorm (via dropbox Minerva) als in ‘hard copy’ (twee exemplaren) op het secretariaat van de vakgroep ten laatste in week 14 van het tweede semester. In de tweede zittijd dient de paper ten laatste in de eerste week van de tweedekansexamenperiode te worden ingediend, volgens dezelfde modaliteiten.

Als richtlijn bevat de tekst tussen 5000 en 7500 woorden (cover, inhoudstafel, abstract, tabellen, bibliografie, voetnoten en eventuele bijlagen niet inbegrepen). Bij het niet respecteren van minimum en maximum aantal woorden wordt de paper onontvankelijk verklaard.

De Onderzoekspaper wordt in het Nederlands geschreven. Op eenvoudig verzoek en na akkoord van de promotor kan de Onderzoekspaper ook in het Engels of Frans geschreven worden. Wanneer de Onderzoekspaper in het Engels of Frans wordt geschreven, is een samenvatting in het Nederlands verplicht (OER art 59). De paper is opgebouwd volgens deze structuur:

 • Voorstukken
 • Inleiding
 • Literatuurstudie
 • Onderzoeksdesign
 • Tijdsplanning
 • Literatuurlijst

a) Voorstukken

Dit stuk omvat:

- Titelblad : een template met de standaard wordt op Minerva ter beschikking gesteld, met word count.

- Abstract van de literatuurstudie (min 200 woorden, max 300 woorden, Nederlands)

b) Inleiding

Dit stuk bevat de formulering van de probleemstelling, De inleiding verduidelijkt ook de wetenschappelijke, maatschappelijke en beroepsmatige relevantie van het onderwerp of het thema van de Onderzoekspaper en de eraan verbonden probleemstelling.

c) Literatuurstudie

- Identificatie en duidelijke presentatie van de belangrijkste wetenschappelijke begrippen en theorieën met betrekking tot de probleemstelling

- Deze literatuurstudie omvat een synthese van de belangrijkste theoretische perspectieven en empirische bevindingen omtrent de probleemstelling en legt een link naar hun relevantie voor de theorie.

- De literatuurstudie is een gestructureerde tekst en geen aaneenschakeling van definities en fragmenten.

- Aan de hand van het literatuuronderzoek moet de indiener in staat zijn een of meerdere specifieke onderzoeksvragen te kunnen ontwikkelen.

- De literatuurstudie sluit af met een korte conclusie die de overgang maakt naar het onderzoeksdesign.

d) Onderzoeksdesign:

- Formulering van heldere onderzoeksvraag/hypothese op basis van de literatuurstudie.

- Duidelijke motivering van de keuze van de methodologie gebaseerd op een grondige vergelijking van de in de literatuur gebruikte methodes: onderzoekstype, data en analysemethoden. Hij/zij moet in staat zijn de meest geschikte methoden aan te duiden voor onderzoek van één of meerdere specifieke onderzoeksvragen. Hij/zij moet ook hun sterke en zwakke punten kunnen inschatten.

- In het geval van een survey, experiment of inhoudsanalyse dient het onderzoeksdesign een gedetailleerde beschrijving te geven van :

p>

 • de operationalisering van de concepten en variabelen;
 • de te gebruiken codeermethodes, het codeboek;
 • de steekproefopzet;
 • de aanmaak van eventuele gegevens bestanden (xlsx, SPSS, NVivo,…);
 • het analyseschema
 • Bij de toepassing van andere onderzoekstechnieken dient er steeds een detailbeschrijving te worden gegeven van de empirische stappen.

e) Tijdsplanning

- Een realistische en concrete tijdsplanning op maandbasis om het onderzoeksvoorstel concreet van A tot Z te implementeren inclusief data analyses en rapportage.

f) Literatuurlijst

Het minimale aantal wetenschappelijke bronnen is 25 en deze dienen de diversiteit aan academische bronnen te weerspiegelen (artikels, boeken, readers,…).

g) Bijlagen

- Hier worden eventueel extra data verzameld.

- De bijlagen mogen geen originele literatuur bronnen bevatten (artikels, hoofdstukken, readers,…).

- De bijlagen beperken zich tot essentiële, niet algemeen toegankelijke stukken.

2.3. Vormvereisten:

De paper wordt aangeleverd in een standaard lettertype (bv. Times New Roman, Calibri,…), lettergrootte 11 punten met, standaard marges en anderhalve interlinie.

De verschillende onderdelen van het werk worden aangeduid door titels en nummering: maximum drie niveaus van titels worden gebruikt.

Een standaard titelblad wordt gebruikt. Een template wordt op Minerva ter beschikking gesteld.

Voor bronverwijzing dient verplicht het APA-systeem te worden gehanteerd.

Indien vooral met juridische bronnen wordt gewerkt, inzonderheid wetgeving en rechtspraak, wordt toepassing gemaakt van de in de rechtswetenschappen toepasselijke bronverwijzingen en citeer- en afkortingswijzen.

Conform het duurzaamheidsbeleid aan UGent wordt de tekst tweezijdig afgedrukt. Gebruik maximaal milieuvriendelijke materialen.

2.4. Beoordelingscriteria en wetenschappelijke transparantie:

De beoordelingscriteria zijn vastgelegd op het Beoordelingsformulier Onderzoekspaper (zie bijlage).

Bij wetenschappelijk werk moeten steeds alle beweringen goed en ook duidelijk onderbouwd worden. De schrijver moet de lezer in staat stellen om de argumentatie goed te volgen en de wetenschappelijke waarde en draagwijdte van elke bewering in te schatten. Dit houdt in dat voor eigen ideeën de schrijver duidelijk moet maken hoe hij/zij tot deze ideeën is gekomen (eigen ervaring, eigen dataverzameling (hoe verzameld? waar? wanneer?....). Bij elk gebruik van het gedachtegoed of de empirische bevindingen van anderen, moet de schrijver op een adequate manier naar de gebruikte bron(nen) verwijzen. Ook dient hij/zij een duidelijk onderscheid te maken tussen een eigen samenvatting/interpretatie en het letterlijk citeren van een bron.

De faculteit heeft inzake onregelmatigheden met betrekking tot de Onderzoekspaper of bij andere vorm van (schriftelijke) rapportering, een Facultair reglement Plagiaat opgesteld (zie Deel 9 van het F-OER).

2.5 Tijdschema:

Tijdschema zittijd 1 volgens academische kalender:

Week 1semester 1: mogelijke onderwerpen/thema’s per promotor beschikbaar & introductieles
Week 10 semester 1: indienen voorstel via Artemis software
Week 13 semester 1: afronding procedure promotor/onderwerp
Week 14 semester 2 : indienen paper

Tijdschema zittijd 2:

Week 14 semester 2: voorstel indienen via Artemis
Week 16 semester 2: afronding procedure promotor/onderwerp
Eerste week van de tweedekansexamenperiode : indienen paper

De exacte data worden elk academiejaar gecommuniceerd tijdens de introductiesessie in week 1, alsook op de webwite van de FSA: www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/data

3. De begeleiding

Studenten dienen contact op te nemen met de promotor voor begeleiding. Op hun vraag kan deze de voortgang opvolgen en feedback verzekeren. Er worden drie verplichte contactmomenten voorzien in het kader van de permanente evaluatie met de volgende data:

 • Contactmoment 1: ten laatste week 2 van semester 2: bespreking van het voorstel
 • Contactmoment 2: ten laatste week 6 van semester 2: grondige bespreking van literatuurstudie en methodologie.
 • Contactmoment 3: mondelinge verdediging van het ingeleverde werkstuk in de examenperiode. Het secretariaat maakt de planning en verwittigt de studenten.

Het softwarepakket laat de promotor toe de contactmomenten te loggen en commentaren toe te voegen zodat de administratieve opvolging verzekerd is. Voor de 2de zittijd dienen de studenten zelf initiatief te nemen om contactmomenten vast te leggen. Erasmus studenten kunnen via specifieke media (vb Skype) de begeleiding laten plaatsvinden.

4. Mondelinge verdediging

De student zal de paper mondeling toelichten bij de promotor en de commissaris in de periode tussen 1 juni en 30 juni. Hij krijgt hiervoor een tijdstip toegewezen door het vakgroepsecretariaat. De mondelinge toelichting beoogt toetsing van de haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel en de kwaliteit van de doorgenomen literatuur en theoretische uitwerking. Er dienen geen extra documenten noch presentaties te worden voorbereid. In geval van 2de zittijd wordt een geschikt ogenblik afgesproken tussen promotor en student.

5. Extra vereiste voor wie niet geslaagd is en de Onderzoekspaper op een later tijdstip opnieuw indient

Studenten die niet geslaagd zijn voor de Onderzoekspaper en die op een later tijdstip opnieuw indienen, voegen hier een afzonderlijk document aan toe, waarin ze (a) een overzicht geven van de aangebrachte wijzigingen, en waarin ze (b) aangeven op welke manier ze hebben ingespeeld op de verslagen en de commentaren op de eerdere versie.