Deel 13: Stagereglement Politieke Wetenschappen Major Nationale Politiek

Algemene inleiding

De stage in de 3de bachelor Politieke Wetenschappen major Nationale Politiek wil de studenten al tijdens hun studies kennis laten maken met het latere werkveld en hen ook de mogelijkheid bieden om de inzichten van het academisch onderwijs en onderzoek te confronteren met de werkelijkheid. Zodoende ontwikkelen studenten ook handige vaardigheden – zoals werken in teamverband, communiceren, probleemoplossend denken, een planning opstellen, onderhandelen, enz. – die later op de arbeidsmarkt een zeer dienstige ervaring zullen vormen. Anderzijds versterken studenten via deze stage ook hun academische inzichten, en doen ze concrete kennis op, over hoe beleid en politiek in het echt werken.

 Mogelijke stageplaatsen zijn kabinetten, overheidsadministraties, studiediensten van sociaal-economische organisaties, politieke partijen, redacties, lokale of provinciale overheden of middenveldorganisaties, ontwikkelingsorganisaties, parlementaire fractiesecretariaten, armoede- of milieuorganisaties, FOD Buitenlandse Zaken, enz. De studenten kunnen zich door deze stage een realistisch beeld vormen van wat er zich in deze instellingen afspeelt, hoe politieke besluitvorming eraan toegaat en wat er van hen kan worden verwacht, eenmaal ze de Universiteit Gent hebben verlaten.

 Naast deze algemene doelstellingen staat de stage ook in dienst van je verdere onderzoekscarrière aan de UGent. De stage kan je immers ook helpen bij het bedenken van een maatschappelijk relevante onderzoeksvraag voor je onderzoekspaper en eventueel de daaruit voortvloeiende masterproef. Aan de stage wordt dus ook een onderzoekspaper gekoppeld. Daarin moet de student die onderzoeksvragen ontwikkelen, alsook een onderzoeksplan en –strategie uitwerken om ze te beantwoorden. Dat vereist uiteraard ook een literatuurstudie. De stage kan bijdragen tot het uitdenken van dit onderzoek en kan dit onderzoek versterken, bv. omdat de aldaar opgedane ervaring en kennis ingezet kan worden om in de masterproef de onderzoeksvragen te beantwoorden. Misschien leverde de stage een interessante politiek-wetenschappelijke vraag op of kwam je via de stage in contact met mensen die je eventueel zou kunnen interviewen i.f.v. je masterproef. Het kan zijn dat je stage liep bij een parlementslid van Open VLD en dat dit je aangezet heeft om een onderzoek te doen naar politieke partijen. Een stage bij de lokale administratie van de stad Oostende kan dan weer een opstapje zijn naar een onderzoek over lokale politiek.

De stage vormt een belangrijk onderdeel van de 3de bachelor: ze staat voor 15 studiepunten. Voor de begeleiding van de stage zal er aan elke student binnen de Vakgroep Politieke Wetenschappen in de vakgebieden Belgische (onderzoeksgroep GASPAR) of lokale (onderzoeksgroep CLP) politiek een stageverantwoordelijke worden toegewezen. Deze medewerkers begeleiden de studenten en zullen ook geregeld contact onderhouden met de stageplaats. De student krijgt ook op de stageplaats zelf een stagebegeleider toegewezen. De eindverantwoordelijkheid van de stage ligt bij de titularissen van het vak stage: Koenraad De Ceuninck en Nicolas Bouteca.

 Naast deze twee titularissen kunnen ook andere professoren/doctoren van GASPAR (Devos, Wauters) of het CLP (Reynaert, Steyvers, Verhelst) promotor zijn van de onderzoekspaper.

 De uiteindelijke beoordeling voor dit opleidingsonderdeel gebeurt op basis van alle elementen die met de stage zijn verbonden: de stage, de onderzoekspaper en de mondelinge verdediging van de onderzoekspaper. Die moet mondeling verdedigd worden voor de stagecommissie.

 Die stagecommissie bestaat uit de titularissen van het opleidingsonderdeel ‘Stage’, Nicolas Bouteca en Koenraad De Ceuninck. Indien een andere promotor dan één van beiden wordt gekozen, dan zal ook deze promotor lid zijn van de stagecommissie. De commissaris van de onderzoekspaper moet altijd één van beide titularissen zijn. Ook de stageverantwoordelijke maakt deel uit van de stagecommissie. De stagebegeleider kan daar eventueel bij aanwezig zijn.

 Bij het zoeken naar een stageplaats kunnen de studenten gebruik maken van een lijst (zie bijlage 1) die door de Vakgroep Politieke Wetenschappen wordt opgesteld. Studenten kunnen zelf ook steeds een voorstel doen voor een mogelijke stageplaats.

 Veel plezier en veel succes!

 Koenraad De Ceuninck

Nicolas Bouteca

 Mei 2020

Stagereglement

 Duur

 1.    De stageduur bedraagt in totaal 320 uur. In regel wordt dit totaal bereikt door vier werkdagen, van maandag tot en met donderdag, acht uren per dag, gedurende 10 weken op de stageplaats de afgesproken opdracht(en) uit te voeren.

 De stage start in regel ten laatste op maandag 5 oktober 2020 en loopt 10 weken, dus in regel ten laatste tot donderdag 10 december 2020. Studenten kunnen in overleg met hun stagebegeleider en stageverantwoordelijke ook vroeger starten. Dat wordt ook aanbevolen. Bij uitzondering kan ook de kerstvakantie voor de afwerking van de stage gebruikt worden. De vrijdag wordt voorbehouden voor lesactiviteiten. De opleidingsonderdelen van het eerste semester zullen op vrijdag gedoceerd worden.

 Voor studenten in het regime ‘deeltijds studeren’ dient via de stageverantwoordelijke een uitzondering te worden aangevraagd. In overleg tussen de student, stageverantwoordelijke en stagebegeleider kan een uitzondering georganiseerd worden i.v.m. de spreiding van de uren van de stage.

 Studenten kunnen ook vrijwillig langer stage doen, mits instemming van de stageplaats, en op voorwaarde dat andere opleidingsonderdelen van hun curriculum van deze verlenging geen hinder ondervinden.

 Cumulatieve toelatingsvoorwaarden

 2.    Vooraleer tot de stage toegelaten te worden moeten de kandidaat-stagiair

                                              i.    Ofwel geslaagd zijn in de tweede bachelor

                                             ii.    Ofwel toegelaten worden voor een gecumuleerde inschrijving in 2de en 3de bachelor of een combi-GIT (niet voor een gewoon GIT).

Het doorgaan van opleidingsonderdelen op andere dan vrijdagen vormt evenwel geen reden voor afwezigheid op de stageplaats.

                                           iii.    De stage kan niet als keuzevak gevolgd worden, noch in het kader van schakelprogramma gevolgd worden.

 3.    De ‘stage’ kan enkel gevolgd worden door studenten van de major ‘Nationale Politiek’ in de 3de Bachelor Politieke Wetenschappen.

 Voorbereiding en toewijzing stageplaatsen

 4.    De student die stage wil doen, moet contact opnemen met Koenraad De Ceuninck of Nicolas Bouteca (mailadressen aan het einde van deze brochure) en zijn/haar keuze voor een bepaalde stage kenbaar maken. Deze keuze is vrij. De student kan dus om het even waar stage volgen. De enige beperking is dat de stage gerelateerd is aan politiek en beleid. De titularissen van het vak kijken na of de stageplaats ooit al is gekozen en nemen, indien dit niet het geval is, contact op met de betrokken organisatie met de vraag tot het voorzien van een stageplaats. Het antwoord wordt zo snel mogelijk aan de student overgemaakt.

 De studenten kunnen eventueel ook een stageplaats kiezen uit de lijst met mogelijke stageplaatsen die door de vakgroep jaarlijks ter beschikking zal worden gesteld (zie bijlage 1). Die lijst bevat stageplaatsen van de vorige jaren en stageplaatsen die ons contacteerden met de vraag voor een stagiair. Indien een stageplaats op deze lijst open staat, dan schrijft de student een motivatiebrief en een cv en maakt hij een afspraak met Koenraad De Ceuninck of Nicolas Bouteca.

 5.    Studenten moeten ten laatste op vrijdag 25 september 2020 een stageplaats kiezen. Het is dan ook aangewezen om ruim voordien al contact op te nemen met een potentiële stageplaats (teneinde na te gaan of bij deze stageplaats de bereidheid bestaat om een eventuele stagiair toe te laten) of met de begeleiders van dit vak.

 6.    De student is verantwoordelijk voor het afsluiten van het stagecontract (zie bijlage 2). Dit document telt drie handtekeningen: die van de student, van de stageverantwoordelijke en van de stagebegeleider (stagegever). Het stagecontract, opgemaakt in drievoud, moet ondertekend zijn vóór de aanvang van de stage en een origineel exemplaar moet aan alle ondertekenende partijen bezorgd zijn. Enkel het stagecontract van de UGent website kan worden gebruikt als overeenkomst.

 7.    Op de facultaire studentenadministratie (Universiteitstraat 8) kunnen de stagiairs een formulier afhalen waarmee ze aan de NMBS kunnen bewijzen dat ze stage lopen in opdracht van hun opleiding. Aan de hand van dat formulier maken studenten aanspraak op studententarieven voor het openbaar vervoer.

 Projectvoorstel

 8.    Begin november dient elke student een projectvoorstel (zie bijlage 3) in bij zijn stageverantwoordelijke. Hierin geeft de student in algemene lijnen de politiek-wetenschappelijke onderzoeksvra(a)g(en) van zijn of haar onderzoekspaper aan. In dit onderzoeksproject wordt tevens aangegeven welke de doelstellingen van de stage zijn en welke link er is tussen de stage en de onderzoekspaper. Hoe kan de stage er bijvoorbeeld toe bijdragen om de gekozen onderzoeksvraag te beantwoorden? Of wat is de inhoudelijke link met de stageplaats? Deadline voor de indiening van dit projectvoorstel is vrijdag 6 november 2020.

 9.    Het projectvoorstel wordt opgemaakt in overleg met de stageverantwoordelijke en de stagebegeleider. Studenten dienen vóór de opmaak van het projectvoorstel met de stageverantwoordelijke contact op te nemen om één en ander te bespreken. Op basis van dit voorstel zal een promotor worden aangewezen door de titularissen van dit vak. Die promotor zal instaan voor de verdere inhoudelijke begeleiding van de onderzoekspaper.

 10.  Het projectvoorstel moet ook aan de stagebegeleider bezorgd worden.

 Begeleiding: terminologie

 11. De stageverantwoordelijke staat in voor de persoonlijke begeleiding van de student op de stage en fungeert als aanspreekpunt en centraal contactpersoon van de UGent.

 12. Hoofdverantwoordelijken voor de stage zijn de titularissen prof. Nicolas Bouteca en prof. Koenraad De Ceuninck, leden van de Vakgroep Politieke Wetenschappen. Zij waken over de kwaliteit van de stage en zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de stage.

 13. De promotor van de stage staat in voor de inhoudelijke begeleiding van de onderzoekspaper, die aan de stage is gekoppeld. Dit is altijd iemand van de professoren of doctoren van de onderzoeksgroepen CLP of Gaspar.

 14. De stagebegeleider is verantwoordelijk voor de stage op de stageplaats. Hij staat in voor de dagelijkse begeleiding van de student op de stageplaats. Hij helpt waar nodig en mogelijk en staat de student bij in de concrete werkzaamheden. De stagebegeleider wordt niet vergoed of bezoldigd. Hij contacteert de stageverantwoordelijke zo snel mogelijk bij eventuele problemen of vragen.

 Gedragscode student

 15. De student eerbiedigt het in de stageplaats gebruikelijke werkschema en vervult naar best vermogen de hem/haar toevertrouwde opdrachten. De student is gebonden door de beroepscode van de stageplaats en door de regels van het beroepsgeheim die er gelden, alsook door de algemene gedragscode voor studenten van de Universiteit Gent.

 16. De stagebegeleider kan, in overleg met de student en stageverantwoordelijke, eventueel bijkomende regels, afspraken of verplichtingen voorstellen. Deze zijn enkel bindend na instemming ermee door de stageverantwoordelijke en de stagiair.

 17. De student kan om ernstige en gegronde redenen verzoeken om een stage stop te zetten en van stageplaats te veranderen. Hij richt dit verzoek zo snel mogelijk tot de stagebegeleider en- verantwoordelijke. Laatstgenoemde legt het gemotiveerd verzoek voor aan prof. Koenraad De Ceuninck en prof. Nicolas Bouteca. Zij oordelen over de gegrondheid van het verzoek. De student dient, in overleg met de stageverantwoordelijke, zo snel mogelijk een nieuwe stageplaats te vinden teneinde de in punt 1 vermelde stageduur te realiseren.

 18. Zowel de stagebegeleider als de stagiair kunnen een einde maken aan de overeenkomst. Dit kan enkel na een gemotiveerd schrijven. Ook zal er in dit geval eerst een bemiddelingsgesprek plaatsvinden om te proberen tot een oplossing te komen tussen alle betrokken partijen.

 19. Studenten die een beroepsbezigheid hebben, kunnen mits motivering en na voorafgaandelijke goedkeuring van prof. Nicolas Bouteca en prof. Koenraad De Ceuninck hun stage eventueel op hun gewone werkplaats vervullen. Deze werkplaats en de reguliere beroepsactiviteiten moeten evenwel voldoen aan de criteria en doelstellingen van de stage. Alle andere bepalingen van dit reglement blijven in dit geval onverkort geldig. In dit geval dient er echter wel een stagecontract op maat te worden opgemaakt.

 20. Afwezigheid door ziekte of om andere redenen moet steeds, de dag zelf, door de student aan de stagebegeleider en –verantwoordelijke gemeld worden. De stagebegeleider neemt bij (on)regelmatige afwezigheid contact op met de stageverantwoordelijke. Afwezigheden wegens ziekte moeten verplicht gemotiveerd worden met een doktersattest dat op de eerste dag van de ziekte naar de stageverantwoordelijke dient opgestuurd te worden.

 Ook voor andere afwezigheden moet een motivering naar de stageverantwoordelijke en –begeleider gestuurd worden. Na langdurige afwezigheid, vanaf één week, moet in samenspraak met de stagebegeleider en stageverantwoordelijke nagegaan worden of een verlenging van de stageperiode en/of een bijkomende, vervangende opdracht noodzakelijk zijn.

 21. Studenten die onreglementair afwezig zijn, of een ander onderdeel van dit algemeen reglement niet respecteren, kunnen gesanctioneerd worden via een vermindering van hun globaal examenresultaat.

 22. Indien de student/e op enige wijze ongewenste omgangsvormen ondervindt op de stageplaats (zijnde agressie, geweld, discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie), dient hij/zij contact op te nemen met de vakgroepvoorzitter. Mogelijks kan ook de vertrouwenspersoon van de stageplaats of UGent verder betrokken worden afhankelijk van de ernst van het probleem.

 Logboek en (zelf)evaluatieformulier

 23. De student houdt tijdens de stage een logboek (zie bijlage 3) bij, waarbij dagelijks kort genoteerd wordt wat hij/zij gedurende welke periode van de dag op de stageplaats gedaan heeft. Dit logboek wordt op het einde van de maand aan de stageverantwoordelijke afgegeven. Dit logboek moet worden ondertekend door de stagebegeleider.

 24. Meteen na het einde van de stage dient de student een zelfevaluatieformulier en het laatste logboek in op papier (niet elektronisch). Dit zelfevaluatieformulier zal via Ufora ter beschikking worden gesteld begin december 2020.

 25. De stagebegeleider vult meteen na het einde van de stage het stagebegeleider-evaluatieformulier in en bezorgt dit ondertekend terug aan de stageverantwoordelijke. Dit stagebegeleider-evaluatieformulier zal eveneens via Ufora ter beschikking worden gesteld begin december 2020. De student maakt het daarop tijdig over aan de stagebegeleider.

 Onderzoekspaper

 26. De student schrijft na het afsluiten van de stage een onderzoekspaper (zie bijlage 6). Aan de hand van een literatuurstudie en aan de hand van de tijdens de stage opgedane kennis en ervaring werkt hij de politiek-wetenschappelijke onderzoeksvraag van het projectvoorstel verder uit. Na motivering en toestemming van de stageverantwoordelijke en prof. Nicolas Bouteca of prof. Koenraad De Ceuninck kan de student in de onderzoekspaper afwijken van de in het projectvoorstel geformuleerde onderwerp en vragen. Verfijningen, preciseringen of variaties moeten niet vooraf gesignaleerd worden.

 27. De onderzoekspaper wordt ingediend in elektronische vorm (uploaden in de dropbox op Ufora). Voor de indiendatum, zie reglement onderzoekspaper en de communicatie vanuit de FSA.  

 28. De onderzoekspaper moet vóór de aanvang van de examens eerste zittijd van het tweede semester mondeling toegelicht worden voor een stagecommissie. Die mondelinge verdediging bestaat uit een korte presentatie door de student van zijn onderzoekspaper van ongeveer 10 min. Tijdens die presentatie gaat de student dieper in op de paper: hij presenteert de onderzoeksvragen en het literatuuronderzoek. Verder licht de student ook zijn onderzoeksplan en de gekozen methodologie toe. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van een powerpoint-presentatie die vooraf ingezonden moet worden. Nadien moet de student gedurende max. 20 min. vragen en opmerkingen van de stagecommissie beantwoorden, over alle onderdelen van de onderzoekspaper. Daarin moet hij/zij o.a. aantonen waarom hij/zij bepaalde onderzoeksvra(a)g(en) heeft gekozen en andere niet, hoe de stage heeft bijgedragen tot de opstelling van het onderzoeksplan en de eventuele beantwoording ervan in de masterproef.

 29. Aan het begin van het academiejaar wordt een infomoment georganiseerd waarop meer uitleg wordt gegeven over het doel en uitzicht van de onderzoekspaper. Op die sessie zal ter inspiratie ook een overzicht gegeven worden van mogelijke onderwerpen en mogelijke promotoren.

 30. De stagecommissie bestaat uit prof. Nicolas Bouteca en prof. Koenraad De Ceuninck, de promotor van de onderzoekspaper indien dat niet één van beide titularissen is (in de praktijk een ZAP-lid of dr. van de vakgebieden Belgische of lokale politiek) en de stageverantwoordelijke. Ook de betrokken stagebegeleider kan daarbij aanwezig zijn, hij treedt dan op als adviserend lid van de stagecommissie. De stagebegeleider maakt echter geen deel uit van de stagecommissie.

 31. De stagebegeleider ontvangt een kopie van de onderzoekspaper.

  Beoordeling

 32. Het globale examencijfer – in het kader van permanente evaluatie – is het geheel van evaluaties op alle genoemde onderdelen: het projectvoorstel, de stage, het logboek en het zelf-evaluatieformulier, het stagebegeleider-evaluatieformulier, de onderzoekspaper (incl. voortgangsgesprek)  en de mondelinge verdediging van de onderzoekspaper.

 33. Prof. Koenraad De Ceuninck en prof. Nicolas Bouteca dragen de eindverantwoordelijkheid voor het globale examencijfer. Zij bepalen dit na eventuele gesprekken met de promotor, de stagebegeleider en de stageverantwoordelijke. Laatstgenoemde kan desgevraagd het evaluatieformulier toelichten.

 34. Indien een student één of meerdere verplichtingen die met de stage verbonden zijn niet nakomt, zullen prof. Nicolas Bouteca en prof. Koenraad De Ceuninck bepalen wat de student, gegeven de omstandigheden, als eventuele vervangopdracht moet vervullen of de sanctie die daaraan verbonden is bepalen.

 35. Men kan niet worden vrijgesteld van de stage.

 36. Dit reglement geldt onverminderd de bepalingen van het algemene en de bijzondere examenreglementen. Dit betekent onder meer dat de studenten voor de stage ook een beroep kunnen doen op de ombudspersoon.

 37. Een herkansing tijdens de tweede zittijd voor dit opleidingsonderdeel is enkel mogelijk voor de onderzoekspaper. Voor de stage is geen tweede zittijd mogelijk.

 38. De concrete puntenverdeling van het eindresultaat wordt voor 40% bepaald op basis van de stage (inclusief het logboek en de evaluatieformulieren) en voor 60% op basis van de onderzoekspaper (inclusief het projectvoorstel, het voortgangsgesprek en de mondelinge presentatie van de paper).

Enkele belangrijke data voor de stage academiejaar 2019 – 2020

 Ten laatste op vrijdag 2 oktober 2020 stageplaats kiezen en de stagecontracten in orde brengen via de online applicatie.

 Start stage ten laatste op maandag 5 oktober 2020. 

 • Ten laatste op vrijdag 6 november 2020 projectvoorstel indienen op papier (dus niet elektronisch) bij de stageverantwoordelijke en de stagebegeleider. 
 • In de loop van november 2020 de promotor ingeven via de website artemis: http://artemis.ugent.be/scriptie De exacte datum zal via Ufora of de website van de FSA worden meegedeeld. 
 • Einde stage op 10 december 2020. 
 • Na het einde van de stage moeten alle evaluatieformulieren (met datum en handtekening) worden ingediend bij de stageverantwoordelijke, evenals het logboek. 
 • In de loop van februari 2021 een voortgangsgesprek hebben over de onderzoekspaper met promotor en stageverantwoordelijke. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van het onderzoek toegelicht en kan eventueel worden bijgestuurd. De student neemt zelf initiatief (contacteert de promotor en stageverantwoordelijke) om dit voorgangsgesprek te organiseren. Dit betekent niet dat de student ook niet op andere momenten bij de stageverantwoordelijke en de promotor terecht kan voor vragen over de onderzoekspaper. 
 • In de loop van mei 2020 de onderzoekspaper indienen in elektronische vorm  (uploaden in de dropbox op Ufora). Voor de exacte datum: zie website FSA. 
 • Examenperiode mei - juni 2020: mondelinge verdediging van de stage en de onderzoekspaper. De exacte datum zal via Ufora worden meegedeeld.

 

Bijlage 1: Lijst met mogelijke stageplaatsen

 De stageplaatsen op deze lijst zijn stageplaatsen uit het verleden of plaatsen die zichzelf hebben aangeboden om een stagiair te verwelkomen. Merk op dat de beschikbaarheid van deze stageplaatsen niet is gegarandeerd. Sommige bestaan ook niet meer (bijv. kabinetten). De lijst wil studenten vooral inspiratie bieden bij het vinden van een geschikte stageplaats.

 Politieke partijen 

 • Groen! (bijv. federale fractie Groen-Ecolo)
 • Open VLD (bijv. kabinetten of parlementsleden Vincent Van Quickenborne, Sabine Lahaye-Batteu)
 • Vlaams Belang (bijv. studiedienst)
 • N-VA (bijv. kabinet Bourgeois, partijsecretariaat)
 • SP.a (bijv. studiedienst, Kamerfractie, Dirk Vandermaelen, kabinetten Smet, Lieten)
 • CD&V (bijv.kabinetten Crevits, Leterme, Robrecht Bothuyne)
 • Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer – CD&V 

Lokale besturen en administraties 

 • Kabinet burgemeester (bijv. Aalst)
 • Stadssecretaris (bijv. Kortrijk)
 • Stafdiensten (bijv. Gent)
 • Stad Waregem
 • Stad Sint-Niklaas
 • OCMW stad Gent
 • Gemeente Maldegem
 • Gemeente Hechtel-Eksel
 • Schepen Natacha Waldmann (Oostende) 

Sociale partners 

 • Vakbonden (bijv. ABVV federaal, Vlaamse afdeling ABVV)
 • Werkgeversorganisaties 

Vlaamse en federale administraties en agentschappen 

 • Federaal: FOD’s (bijv. Buitenlandse Zaken)
 • Vlaams: Departementen (bijv. Departement Wonen) 

Media 

 • De Standaard
 • De Morgen
 • VRT (Nieuwsdienst, Terzake, Villa Politica, Radio 1) 

Varia (inclusief NGO’s en stageplaatsen die zichzelf hebben aangeboden) 

 • Quaestuur Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Diensten Vlaams Parlement
 • Belgisch Leger
 • FOS (Socialistische solidariteit)
 • Humanistisch Vrijzinnige Vereniging
 • Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw
 • De Ambrassade vzw
 • Vlaamse scholierenkoepel
 • Vlaamse Volksbeweging (VVB)
 • Netwerk tegen Armoede
 • Forum van Etnisch-Culturele Minderheden
 • Milieu- en Natuurraad van Gent
 • VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) 

Bijlage 2: Het stagecontract

 De stagecontracten moeten in orde worden gebracht voor het begin van jullie stage. Dit is in jullie eigen belang want op die manier zijn jullie in orde met de verzekering. 

Procedure: 

 • Klik door naar ‘Informatie voor studenten’ 
 • Klik vervolgens door naar ‘opleiding en studie’ (’Bekijk alles over opleiding en studie’) en dan op ‘stage’ 
 • Klik vervolgens op ‘stageovereenkomst’ in het vak ‘Administratie’ (rechter kolom) 
 • Klik vervolgens op ‘stage voorzien in het opleidingsprogramma (Nederlands)’ 
 • Onderaan op de pagina kan je inloggen op de webapplicatie 
 • Op deze pagina moeten jullie alle gevraagde informatie met betrekking tot jullie stage invullen. Eenmaal jullie dit gedaan hebben – en de pagina hebben verzonden – zal jullie stageverantwoordelijke (een medewerker van de UGent) een mail krijgen om jullie dossier goed te keuren. 
 • Vervolgens krijgen jullie een mail met daarin verdere instructies. Jullie moeten zelf instaan voor het uitprinten van de contracten (in drievoud!) en de ondertekening ervan. De contracten moeten worden ondertekend door de stageplaats, uzelf en jullie stageverantwoordelijke aan de UGent. In de mail die jullie daarover zullen krijgen is er sprake van ‘het (stage)secretariaat van de decaan’. In de praktijk mogen jullie dit laatste dus gelijkschakelen met jullie stageverantwoordelijke. 
 • Voor studenten die stage lopen in het Vlaams Parlement is een aparte stageovereenkomst voorzien. Gelieve daarvoor contact op te nemen met de stageverantwoordelijke.

Bijlage 3: Het projectvoorstel 

Begin november moet elke student een projectvoorstel indienen die als basis kan dienen voor de onderzoekspaper. 

In dit projectvoorstel geeft de student weer welke politiek-wetenschappelijke onderzoeksvraag hij of zij in de onderzoekspaper wil behandelen. Daarbij is het eerst en vooral belangrijk om een duidelijk thema af te bakenen en een centrale probleemstelling te formuleren. Wat is het probleem of het vraagstuk dat in de onderzoekspaper zal behandeld worden? 

Vb. Het vertrouwen in politieke partijen is heel laag. Sommigen wijten dit aan de zeer sterke partijdiscipline in de Belgische parlementen. 

Vervolgens wordt aan de probleemstelling een concrete onderzoeksvraag verbonden. 

Vb. Is er sprake van een grote partijdiscipline in de Belgische parlementen en hoe is die te verklaren? 

Bij die onderzoeksvraag tracht de student vervolgens een aantal zinvolle hypothesen te formuleren die kunnen helpen om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Vb. Uit de theorie rond particratie, onderzoek naar fractiecohesie in andere proportionele systemen, uit eerdere periodes…, kan je afleiden dat (H1) in de Belgische parlementen in de periode 2010-2020 bij plenaire stemmingen maar heel uitzonderlijk afwijkend stemgedrag zal voorkomen. Parlementsleden van dezelfde partij stemmen bijna altijd op dezelfde manier. We verwachten m.a.w. een grote fractiecohesie. 

Misschien kunnen op basis van je eerste summiere kennis van het onderwerp bijkomende hypotheses geformuleerd worden zoals:

- (H2) De fractiecohesie zal groter zijn in meerderheids- dan in oppositiepartijen.

- (H3) De fractiecohesie is in de periode 2000-2010 kleiner.

 In het projectvoorstelvoorstel motiveert de student zijn keuze voor de onderzoeksvraag. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van de onderzoeksvraag en wat is de wetenschappelijke meerwaarde? De student geeft ook aan hoe de stage een meerwaarde kan vormen of gevormd heeft voor de onderzoekspaper. Misschien heeft de stage de specifieke vraag opgeworpen of kan de stage gebruikt worden om de onderzoeksvraag te beantwoorden. De stage kan ook dienen om contacten te leggen met mensen die je wil interviewen of kan helpen bij een eventuele dataverzameling. Misschien verschaft de stage toegang tot cases waar anders moeilijk zicht op te krijgen is… Via dit voorstel wordt op die manier duidelijk welke de inhoudelijke, academische leerdoelstellingen van de stage zijn.

Uit de opmaak van dit projectvoorstel moet duidelijk blijken dat de student, vooraleer aan de stage te beginnen, al heeft nagedacht over hoe hij de stage wil inzetten in zijn academische opleiding. Er kan daarvoor steeds contact opgenomen worden met de stageverantwoordelijke. 

Dit projectvoorstel wordt opgemaakt in overleg met de stageverantwoordelijke en de stagebegeleider. 

Praktisch: 

Het projectvoorstel moet bestaan uit een tekst van minstens 800 en maximum 1200 woorden. Het projectvoorstel wordt per mail ingediend. Zowel de stageverantwoordelijke, de twee titularissen van het vak en de stagebegeleider ontvangen een exemplaar. Op basis van het projectvoorstel zullen de titularissen in de maand november 2020 een promotor aanwijzen voor de verdere begeleiding van de onderzoekspaper. 

Het projectvoorstel staat op 1 punt van de onderzoekspaper.

Bijlage 4: Het voortgangsgesprek 

In februari 2021 wordt een voortgangsgesprek gehouden tussen de student, de promotor en de stageverantwoordelijke omtrent de onderzoekspaper. In dit gesprek geeft de student uitleg bij de stand van zaken omtrent zijn of haar onderzoek. Een week voor deze afspraak, waar de student zelf initiatief dient toe te ondernemen, stuurt de student kort (max 1 blz.) een stand van zaken door per mail en geeft hij of zij aan welke vragen er nog zijn omtrent de onderzoekspaper. Dit gesprek en het aangeleverde document worden beoordeeld door de stageverantwoordelijke die in overleg met de promotor een feedbackmoment voor de student organiseert. Het voortgangsgesprek en de ‘stand van zaken’ staat op 2 punten van de onderzoekspaper.  

Bijlage 4: Het logboek 

De student houdt tijdens de stage een logboek bij waarin dagelijks genoteerd wordt wat hij gedurende welke periode van de dag op de stageplaats heeft gedaan. Dit logboek hoeft niet meer dan enkele lijnen per dag te beslaan. 

Praktisch: 

Dit logboek wordt op het einde van elke maand (dus drie maal in totaal; eind oktober, eind november en in december) aan de stageverantwoordelijke afgegeven. Dit logboek moet worden ondertekend door de stagebegeleider. 

Bijvoorbeeld:

 

Naam:

Stageplaats:

Stagebegeleider:

Stageverantwoordelijke:

Datum:

Activiteiten: 

Bijlage 5: De onderzoekspaper 

Na de stage schrijft de student een onderzoekspaper. Hoe deze paper er inhoudelijk en vormelijk moet uitzien wordt uiteengezet in het facultair regelement onderzoekspaper, te raadplegen via de facultaire website https://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/lessen/foer/foer-20182019 

Contactgegevens 

Hoofdverantwoordelijken:

Prof. Koenraad De Ceuninck                                 Prof. Nicolas Bouteca         

Koenraad.DeCeuninck@ugent.be                         Nicolas.Bouteca@ugent.be 

(09)264 68 05                                                           (09)264 67 54         

 

Stageverantwoordelijken: 

Lorenzo Terrière

Lorenzo.Terrière@ugent.be

 

Moens Pieter

pmoens.moens@ugent.be

 

Renson Thibaut

Thibaut.Renson@ugent.be

 

Maxime Vandenberghe

Maxime.Vandenberghe@ugent.be

 

Richard Schobess

Richard.Schobess@ugent.be

 

Elizaveta Gjurova

Elizaveta.Gjurova@UGent.be

 

Eduard Delputte

Eduard.Delputte@UGent.be