Deel 14: Stagereglement Master Politieke Wetenschappen: afstudeerrichting Internationale Politiek

1. Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de huidige reglementen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Doelstelling stage

2. Het hoofddoel van de stage georganiseerd in de Master Politieke Wetenschappen – afstudeerrichting Internationale Politiek is studenten de mogelijkheid te bieden om politieke-wetenschappelijke inzichten, die ze tijdens de opleiding politieke wetenschappen verwerven, toe te passen in de praktijk van de internationale politiek. Studenten krijgen tijdens de stage de kans om een kijk te nemen achter de schermen van de internationale politiek en zo inzicht te verwerven in de actoren, processen en instellingen die deze vorm geven. Hierdoor verhoogt de stage de complementariteit tussen de academische vorming en het werkveld.

Om deze doelstelling te bereiken, moet de stage een duidelijke internationaal-politieke dimensie hebben. De stageplaats moet een organisatie zijn die geconfronteerd wordt met internationale of transnationale thema’s of problemen. Bovendien moet de stageplaats een politieke dimensie hebben, ze moet betrokken zijn bij het nemen of uitvoeren van collectieve beslissingen, besluiten die in naam van en voor een politieke gemeenschap worden genomen, of deze beslissingen proberen beïnvloeden of bestuderen. Het is de bedoeling dat de student tijdens zijn/haar stage betrokken wordt bij opdrachten met een internationale dimensie.

Stageperiode

3. De stage start in principe na de intersemesteriële vakantie. De stageduur bedraagt 140 uur. Dit totaal kan bereikt worden door vier werkdagen, acht uren per dag, gedurende 4 tot 5 weken, ofwel door drie werkdagen, acht uren per dag, gedurende 6 tot 7 weken, op de stageplaats de afgesproken opdracht(en) uit te voeren. Door te kiezen voor een basispakket van drie of vier werkdagen, behoudt de student onderhandelingsruimte om minstens één dag per week te vrijwaren voor het verder werken aan zijn/haar masterproef alsook deel te nemen aan andere (mogelijke) onderwijsactiviteiten in het tweede semester (bv. werkcollege masterproef of keuzevakken). Indien gewenst door de stageplaats en student, kunnen studenten ook 5 werkdagen per week stage volgen. Indien dit deelname aan onderwijsactiviteiten in het tweede semester in de weg staat, moeten studenten hier toestemming voor vragen aan de betrokken lesgevers.

Studenten en stageaanbieders onderhandelen in hun overeenkomst een precieze afbakening van de stageperiode. Stages kunnen ook doorlopen tijdens de vakantieperiodes van het tweede semester, indien dat door beide partijen overeengekomen wordt.

Een stage kan ook langer duren dan 140 uur. Een deel van de stage wordt dan als ‘vrijwillig’ beschouwd en valt nog steeds onder de verzekering van de Universiteit Gent. Dit vrijwillig gedeelte mag niet langer dan 60 prestatiedagen duren. Voor dit vrijwillig gedeelte dient een afzonderlijk stagecontract afgesloten te worden (https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/stageovereenkomst).

Cumulatieve Toelatingsvoorwaarden

4. Het is aan te raden dat de kandidaat-stagiair geslaagd is in de derde bachelor politieke wetenschappen of het schakel- of het voorbereidingsprogramma succesvol heeft afgerond. Hiervan kan worden afgeweken mits goedkeuring door de stage-verantwoordelijke.

5. Stage kan enkel gevolgd worden door studenten die zijn ingeschreven in de Master Politieke Wetenschappen – Afstudeerrichting Internationale Politiek.

Begeleiding

6. De stageverantwoordelijke staat in voor de begeleiding van de student en fungeert als aanspreekpunt en centraal contactpersoon van de Universiteit Gent.

7. De stagebegeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van de stage op de stageplaats. Hij helpt waar nodig en mogelijk en staat de student bij in de concrete werkzaamheden. De stagebegeleider op de werkvloer wordt niet vergoed of bezoldigd. Hij contacteert de stageverantwoordelijke zo snel mogelijk bij eventuele problemen of vragen.

Voor de stage

Infosessie administratie stage

8. Tijdens de eerste weken van het academiejaar vindt een infosessie plaats waarin de administratieve verplichtingen voor de student en het stageregistratiesysteem STAR worden toegelicht. Om tijdig het stagevoorstel/stagedocument te kunnen indienen, moet de student in de zomer op zoek te gaan naar een stageplaats.

 

Het stagevoorstel

9. Ten laatste op de tweede maandag van oktober moet aan één van onderstaande verplichtingen voldaan zijn:

 • Studenten die reeds een stageplaats hebben gevonden, dienen een digitaal stagevoorstel in via www.star.ugent.be.
 • Studenten die nog geen stageplaats hebben gevonden, dienen een stagedocument in via de de ufora-website van het vak ‘stage internationale politiek’. Dit document geeft een overzicht van de stageplaatsen waarmee de student in onderhandeling is.

In beide gevallen geef je beknopt weer welke taken met een internationaal-politieke dimensie op de stageplaats aan bod kunnen komen. Bij een stagevoorstel doe je dit online in het daarvoor voorziene ‘hokje’ (motivering, zie presentatie STAR), bij een stagedocument maak je gebruik van een kort Word document waarin (i) de lijst van stageplaatsen wordt opgesomd waarmee je in onderhandeling bent alsook (ii) de taken met een internationaal-politieke dimensie die hier aan bod kunnen komen.

10. Studenten die na de tweede maandag van oktober op basis van hun stagedocument een stageplaats hebben gevonden, leggen deze ter goedkeuring voor via www.star.ugent.be in de vorm van een digitaal stagevoorstel. De deadline hiervoor is de eerste maandag van december. Wie er niet in slaagt een stageplaats vast te leggen neemt contact op met de stageverantwoordelijke van de opleiding en moet er rekening mee houden dat hij/zij alsnog zal moeten inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel in het 2de semester van de Master politieke wetenschappen (afstudeerrichting internationale politiek).

11. De stageverantwoordelijke heeft het recht om niet in te stemmen met een stagevoorstel dat de tijdsindeling niet respecteert of dat onvoldoende inhoudelijke kwaliteitsgaranties biedt. Hij zal hierover in eerste instantie voor eind oktober contact opnemen met de student en bijkomende verduidelijking vragen. Wanneer wordt ingestemd met een stageplaats zal dit online zichtbaar zijn via www.star.ugent.be.

Het Stagecontract en risicoanalyse

12. De student is verantwoordelijk voor het afsluiten en ondertekenen van het stagecontract vóór de aanvang van de stage. Het stagecontract is verplicht en wordt automatisch aangemaakt via www.star.ugent.be (nadat het stagevoorstel is goedgekeurd verschijnt automatisch de knop ‘stagecontract’ naast de eigen stageplaats). Deze tekst wordt geplakt in een word document om vervolgens correct aan te vullen met volgende gegevens:

- Stagepromotor UGent = “Tim Haesebrouck, Tim.Haesebrouck@ugent.be , +329 264 68 20”

- Stageverantwoordelijke = “Gegevens van de persoon die de student zal begeleiden op de stageplaats”

Verder dient de student de lay-out van het contract te verzorgen (uitlijnen). Voor de ondertekening van het stagecontract wordt via mail een afspraak gemaakt met de stageverantwoordelijke.

13. De student kan op vraag van de stageplaats ook een bijkomend contract afsluiten. Deze worden voor ondertekening digitaal doorgestuurd naar de stageverantwoordelijke zodat deze gecontroleerd kunnen worden door de juridische dienst van de Universiteit Gent.

14. Studenten die een Engels of anderstalig contract wensen af te sluiten nemen hiervoor contact op met de stageverantwoordelijke.

15. Studenten laten ook de risicoanalyse invullen (zie bijlage 1) en dienen deze in bij de stageverantwoordelijke. Het stagecontract en de risicoanalyse moeten ten laatste twee weken voor de start van de stage worden ingediend bij de stageverantwoordelijke.

Tijdens de stage

De stagefiche

16. Uiterlijk één week na de start van de stage dient de student een stagefiche in (zie bijlage 2). Dit voorstel wordt opgemaakt in overleg met de stagebegeleider op de stageplaats en bevat een overzicht van taken en opdrachten die in het kader van de stage vervuld zullen worden, een aanduiding van de periode waarbinnen de stage zal plaatsvinden en welke dagen er stage zal gevolgd worden. Het stagedocument wordt in een elektronische versie ingediend op de ufora-website bij het vak ‘stage internationale politiek’. De stagefiche wordt door de stagebegeleider ondertekend.

Supervisiegesprek

17. Tijdens de eerste twee weken komt de stagiair op supervisiegesprek met de stagepromotor om de voortgang van de stage te bespreken en eventueel bij te sturen waar nodig.

Logboek

18. De student houdt tijdens de stage een logboek (zie bijlage 3) bij, waarbij wekelijks genoteerd wordt wat hij/zij welke taken hij op de stageplaats heeft uitgevoerd. Dit logboek wordt op het einde van de stageperiode als bijlage bij het stageverslag gevoegd en moet ondertekend worden door de stagebegeleider.

Gedragscode

19. De student eerbiedigt het op de stageplaats gebruikelijke werkschema en vervult naar best vermogen de hem/haar toevertrouwde opdrachten. De student is gebonden door de beroepscode van de stageplaats en door de regels van het beroepsgeheim die er gelden, alsook door de algemene gedragscode voor studenten van de UGent.

20. De stagebegeleider kan, in overleg met de student en de stageverantwoordelijke eventueel bijkomende regels, afspraken of verplichtingen voorstellen. Deze zijn enkel bindend na instemming ermee door de stageverantwoordelijke en de stagiair.

21. De student kan om ernstige en gegronde redenen verzoeken om van stageplaats te veranderen. Hij richt dit verzoek zo snel mogelijk tot de stageverantwoordelijke en tot de stagebegeleider. De stageverantwoordelijke oordeelt over de gegrondheid van het verzoek. De student dient, in overleg met de stageverantwoordelijke, zo snel mogelijk een nieuwe stageplaats te vinden om de in punt 1 vermelde stageduur te realiseren.

22. Zowel de stagebegeleider als de stagiair kunnen een einde maken aan de overeenkomst. Dit kan enkel na een gemotiveerd schrijven. Ook zal er in dit geval eerst een bemiddelingsgesprek plaatsvinden om te proberen tot een oplossing te komen tussen alle betrokken partijen.

23. Afwezigheid door ziekte of om andere redenen moet steeds, de dag zelf, door de student  aan de stageverantwoordelijke en de stagebegeleider gemeld worden. Afwezigheden van twee dagen of meer moeten verplicht gemotiveerd worden met een doktersattest dat op de eerste dag van de ziekte naar de stageverantwoordelijke moet opgestuurd worden. Ook voor andere afwezigheden moet een motivering naar de stageverantwoordelijke en de stagebegeleider gestuurd worden. Na langdurige afwezigheid, vanaf één week, moet in samenspraak met de stageverantwoordelijke en de stagebegeleider nagegaan worden of een verlenging van de stageperiode en/of een bijkomende, vervangende opdracht noodzakelijk zijn.

24. Studenten die onreglementair afwezig zijn, of een ander onderdeel van dit algemeen reglement niet respecteren, zullen dat in de evaluatie van hun stage weerspiegeld zien.

25. Indien de student/e op enige wijze ongewenste omgangsvormen ondervindt op de stageplaats (zijnde agressie, geweld, discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie), dient hij/zij contact op te nemen met de vakgroepvoorzitter). Mogelijks kan ook de vertrouwenspersoon van de stageplaats of UGent verder betrokken worden, afhankelijk van de ernst van het probleem.

Na de stage

Stageverslag

26. Het doel van het stageverslag is om een helder overzicht te krijgen van de opdrachten die de student heeft uitgevoerd tijdens de stage, hoe de student die opdracht(en) aangepakt heeft, hoe de student zijn/haar eigen leer- en ontwikkelingsproces en functioneren inschat en in welke mate deze gelinkt zijn aan kennis en inzichten die gedurende de opleiding werden opgedaan.

Het stageverslag bestaat uit drie onderdelen:

 • Beschrijving en situering van stageplaats

Er wordt verwacht dat de student een duidelijk beeld schets van de stageplaats en de ruimere context waarin deze actief is, met de nadruk op de internationaal-politieke dimensie. Dit vormt de noodzakelijke achtergrond voor onderdeel twee. Hierbij gaat hij/zij in op volgende opdrachten en vragen. Situeer je dienst of directe werkomgeving binnen de grotere organisatie en/of sector waarin deze actief is. Wat zijn de algemene doelstellingen van je dienst? Hoe passen deze binnen de doelstellingen van de grotere organisatie waarin deze werkzaam is? Met welke internationaal-politieke fenomenen en problemen wordt deze geconfronteerd?

 •  Beschrijving stageopdracht

Er wordt verwacht dat de student een algemene beschrijving van de inhoudelijke invulling van zijn/haar stage geeft en deze situeert binnen het functioneren van de organisatie. Hierbij gaat hij/zij in op volgende vragen. Wat waren je belangrijkste opdrachten? Hoe passen deze binnen de doelstellingen van je stageplek? Hoe heb je zelf bijgedragen aan de doelstellingen van je organisatie? Benadruk hierbij de internationale dimensie van je takenpakket.

 Uitwerking 3 casestudies

Er wordt verwacht dat de student dieper ingaat op drie concrete taken of opdrachten die hij/zij tijdens zijn/haar stage uitvoerde. Dit kunnen erg specifieke opdrachten zijn alsook doorlopende taken die de student doorheen zijn/haar stage op zich nam. Het is de bedoeling om via de drie casestudies een beter beeld te krijgen van het takenpakket op de stageplaats. De drie opdrachten moeten representatief zijn, m.a.w. een concreet beeld schetsen van wat de student op de stageplaats heeft mogen/moeten doen.  Hierbij gaat hij/zij in op volgende vragen.

 • Wat was de concrete opdracht? Hoe werd je hierop voorbereid en op welke begeleiding kon je rekenen? Wat was je eigen inbreng in de uitvoering van deze opdracht? Vond je deze zelf voldoende?
 • Hoe kijk je er achteraf op terug? Waar heb je gefaald? Of wat kon beter? Heb je het daarna (voor gelijkaardige opdrachten) anders en beter aangepakt?
 • Wat is de internationaal-politieke dimensie van deze opdracht? Welke aspecten en inzichten uit de opleiding politieke wetenschappen waren nuttig voor het uitvoeren van deze taken?

Het stageverslag is minimaal 3000 en maximaal 5000 woorden, exclusief bibliografie en bijlagen. De uitwerking van de drie casestudies vormt het meest omvangrijke onderdeel van je stageverslag.

Het stageverslag moet ten laatste op de eerste maandag van juni ingediend worden via de Ufora website bij het vak ‘stage internationale politiek’  .

(zelf)evaluatie

27. Samen met het stageverslag dient de student het zelfevaluatieformulier (zie bijlage 3) in op de Ufora website bij het vak ‘stage’ in de map ‘Dropbox’, uiterlijk op de eerste maandag van juni.

28. De stagebegeleider vult meteen na het einde van de stage het stagebegeleider-evaluatieformulier in en bezorgt dit via email terug aan de stageverantwoordelijke (zie bijlage 4). Dit is een vertrouwelijk document dat niet met de student meegegeven wordt.

Beoordeling

29. Het globale examencijfer – in het kader van permanente evaluatie –is het geheel van volgende evaluaties:

 • Stageverslag (10 punten): score wordt toegekend door de stageverantwoordelijke.
 • De evaluatie door de stageaanbieder (7 punten)
 • De overige documenten en aspecten van de stage (het logboek, stagevoorstel, stagedocument, zelfevaluatie, stagefiche) (3 punten)

Belangrijke deadlines

30. Overzicht belangrijke deadlines:

 • September: infosessie administratieve verplichtingen stage en handleiding STAR (eerste week academiejaar)
 • Oktober: indienen stagevoorstel/stagedocument (deadline: tweede maandag oktober)
 • December: uiterste deadline voor stagevoorstel eerste maandag van december
  • Twee weken voor aanvang stage: indienen ondertekend stagecontract
 • Eerste week stage: Indienen stagefiche
 • Eerste twee weken stage: supervisiegesprek
 • Eerste maandag juni:
  • Stageverslag
  • Logboek
  • Zelfevaluatieformulier 

Bijlagen