Deel 4: Facultair reglement werkstudentenstatuut

WERKSTUDENTENSTATUUT

Studenten die werk en studie combineren en beschikken over een werkstudentenstatuut kunnen gebruik maken van volgende faciliteiten.

§1. De mogelijkheid tot het aanvragen van een GIT (geïndividualiseerd traject)

Als werkstudent kan je je studie spreiden over meerdere jaren. Bespreek deze combinatie van werk en studie vooraf met de trajectbegeleid. Bij het opstellen van je curriculum wordt best rekening gehouden met het lessenrooster, de volgtijdelijkheid van de vakken, je werkschema en de haalbaarheid van je studietraject. Er wordt enige flexibiliteit van de werkgever verwacht ten opzichte van zijn studerende werknemer.

§2. De mogelijkheid om vrijgesteld te worden van bepaalde onderwijsactiviteiten in het kader van permanente evaluatie, met een vervangende taak of individuele opdracht.

Voor werkstudenten is het niet altijd mogelijk de lessen bij te wonen. Werkstudenten kunnen zich niet onttrekken aan de niet-periodegebonden, permanente evaluatie verbonden aan sommige opleidingsonderdelen. Voor welke vakken er permanente evaluatie geldt is terug te vinden in de studiefiche . Bij voorkeur schikt de werkende student zich in eerste instantie zelf naar de vooraf opgelegde uren en opdrachten.

Het werkstudentenstatuut kan tot op zekere hoogte een oplossing bieden. Via het statuut bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde vakken een vervangende (individuele) taak aan te vragen, indien men de lessen, oefeningen of groepsopdrachten wegens het samenvallen met werkuren niet op de normaal voorziene tijdstippen (evaluatiemomenten) kan bijwonen. De vervangende opdracht dient steeds in lijn te liggen met de oorspronkelijk beoogde doelstellingen en eindtermen van het vak en wordt uitdrukkelijk bepaald door de lesgever in overleg met de student en/of zoals aangegeven in de studiefiche van het vak (rubriek ‘faciliteiten voor werkstudenten’).

Welke oefeningen of specifieke opdrachten verbonden zijn aan het vak kan men eveneens terugvinden in de studiefiche of via Ufora  door zich in te schrijven op de betrokken cursussites.

Een vervangende taak is niet altijd voor alle vakken organiseerbaar. De lesgever kan aangeven dat dergelijk alternatief niet tot de mogelijkheden behoort, en de aanwezigheid van de werkstudent een vereiste blijft. Er kan eventueel wel een ander tijdstip (evaluatiemoment) of een soepelere regeling worden afgesproken. Ook hier steeds in lijn met de beoogde doelstellingen en eindcompetenties van het betrokken opleidingsonderdeel.

Wie geen lessen bijwoont wordt toch geacht om op het examen alle leerstof te beheersen, ook wat expliciet en enkel in de les werd behandeld (zoals actualiteit). Voor werkstudenten is het dus belangrijk om te communiceren met medestudenten. Maak gebruik van Ufora voor info over wat in de les aan bod kwam. Ufora is de elektronische leeromgeving waarop de lesgevers slides kunnen plaatsen die ze tijdens de les gebruiken, en er is vaak een discussieforum waar men in contact kan komen met medestudenten.

  • Deadline: dit dient meteen te gebeuren bij de aanvang van het semester van het betrokken opleidingsonderdeel, met name bij de bekendmaking van de opdrachten en/of groepsindeling.

§3. De mogelijkheid om examens te verplaatsen.

Dit kan bij de betrokken lesgever aangevraagd worden indien men om een geldige en aantoonbare werkgerelateerde reden het examen niet kan bijwonen op de daartoe voorziene examendag. Hiervan wordt een sluitend schriftelijk bewijs gevraagd vanwege de werkgever, voor te leggen aan de betrokken lesgever.

Examens worden enkel verplaatst binnen de desbetreffende officiële examenperiode (waarin het originele examen staat ingepland).

Mits grondige en uitdrukkelijke motivering vanwege de werkstudent en zijn werkgever kan hier in uitzonderlijke omstandigheden van worden afgeweken. Deze mogelijkheid doet evenwel geen afbreuk aan de regel dat een student recht heeft op maximum 2 examenkansen per academiejaar en hij pas geproclameerd kan worden na afloop van de tweede zittijd, samen met de reguliere studenten.

  • Deadline: ten laatste op 1 december voor de examenperiode van januari, ten laatste op 1 mei voor de examenperiode van juni en ten laatste op de maandag na de Gentse Feestenvakantie voor de examenperiode van augustus-september.

§4. De mogelijkheid om op een alternatief tijdstip op feedback te komen.

Deze faciliteit wordt verleend indien men om een geldige en aantoonbare reden de feedback niet kan bijwonen op het daartoe voorziene tijdstip, op voorwaarde dat dit vooraf wordt gemeld en aangevraagd.