Vrije Universiteit Amsterdam

Erasmuscode:

NL AMSTERD02

Disciplinecode:

14.1 14.2 14.6 15.0

Contact

Marieke Farchi

Coordinator International Office

Faculteit Sociale Wetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

De Boelelaan 1081

1081 HV Amsterdam

T 020 59 88 636

F 020 59 86 863

E-mail: m.farchi@fsw.vu.nl

Website:

http://www.fsw.vu.nl

Cursusaanbod voor uitwisselingsstudenten:

http://studiegids.vu.nl