Politieke Wetenschappen

De afgelopen maanden werkten de lesgevers van de opleiding Politieke Wetenschappen een nieuw programma uit. Hierdoor veranderde het programma vooral in de 2e en 3e Bachelor. Maar ook in de Master zijn er kleien wijzigingen met oa de introductie van een vak ‘Community Service Learning’ in alle Masters.  Bekijk hier de grootste veranderingen in het Bachelor- en Master programma.


Inhoud en programma van de opleiding Politieke Wetenschappen

Meer informatie over de inhoud en het studieprogramma van de opleiding Politieke Wetenschappen vind je op de de website voor studiekiezers van de UGent.


Is Politieke Wetenschappen iets voor mij?

Waarover gaat de opleiding politieke wetenschappen?

Politiek is als een centrale verkeerstoren van de samenleving: allerlei maatschappelijke bewegingen moeten in goede banen geleid worden. Daarvoor moeten onder andere voor iedereen bindende beslissingen genomen en uitgevoerd worden. Politiek draait om het sturen van de maatschappij: wat moet er gebeuren? Waarvoor wordt geld voorzien? Wat wordt verboden? Dat gaat vaak hand in hand met conflict, omdat er nu eenmaal veel verschillende belangen of voorkeuren zijn. Politiek is het beschaafd oplossen van al die conflicten: de vreedzame verzoening van al die belangen in compromissen.


Politicologie bestudeert de instellingen en actoren die een rol spelen in de besluitvorming, die voor iedereen bindend is. Hoe werken ze? Wat zijn hun belangen? Wie heeft macht? De politicologie besteedt daarbij veel aandacht aan het ruimer maatschappelijke kader waarin die machtsstrijd verloopt. Wat is de economische, juridische of sociale omgeving waarin de politiek zich afspeelt? In onze opleiding politieke wetenschappen zetten we de hedendaagse politiek ook nadrukkelijk in een breder historisch kader. 

Politicologen verwerven wetenschappelijke kennis over en inzicht in politieke fenomenen, ontwikkelingen en vraagstukken. De politicologie zoekt antwoorden op vragen als:

  • Wie stemt waarom op welke partij bij de verkiezingen? Welke invloed hebben media in de kiesstrijd? Stemmen     mensen anders bij lokale en regionale verkiezingen? Doet het er voor het beleid eigenlijk veel toe welke partij er in de regering zit?  
  • Is Europa nog in staat om allerlei crisissen het hoofd te bieden? Welke impact hebben het Europees parlement en de Europese commissie op ons leven? Wat zijn de grenzen van Europa? Gaat de integratie steeds verder?  
  • Verliezen natiestaten belang door mondialisering? Wanneer komt de internationale gemeenschap militair tussen, en wanneer niet? Hoe evolueert de verhouding tussen het Westen en het globale zuiden? Hoe gaan we om met vraagstukken van mondiaal beheer (van energie tot klimaatverandering)? 

Waarom is de opleiding politiekwetenschappelijk?

Om onderbouwde antwoorden te geven op bovenstaande vragen steunen politicologen op diepgravend en systematisch wetenschappelijk onderzoek.


De kennis, het inzicht en de competenties die je daarvoor nodig hebt, verwerf je via een logische opbouw in de opleiding. Je krijgt niet enkel een kritisch zicht op wat bestaat in het vakgebied. Je raakt ook vertrouwd met methoden die je stapsgewijs zelfstandig zal toepassen in de planning en uitvoering van eigen politiekwetenschappelijk onderzoek. Zo kan je uiteindelijk zelf verantwoord bijdragen tot creatieve kennisontwikkeling in de discipline: zelf vragen stellen die je wetenschappelijk beantwoordt.


Politieke wetenschappen is dus geen opleiding waarin je heel concrete vaardigheden aanleert die je naar één specifiek beroep sturen. Het is bijvoorbeeld geen leerschool tot politicus. Het is wel een academische opleiding die je de kaders aanreikt om de politiek wetenschappelijk te analyseren, er kritisch over te denken en daar een gefundeerd oordeel over te vormen. Het helpt ook om je te ontwikkelen als kritische burger. Daarom hecht de Gentse opleiding in het bijzonder belang aan de maatschappelijke relevantie van de politicologie: we tonen waarom het actueel en relevant is. 

Wat is het profiel van een student in de opleiding politieke wetenschappen?

De opleiding vergt geen specifieke voorkennis. Enige taalvaardigheid (Nederlands, Engels en Frans) en logisch redeneervermogen zijn wel belangrijk. We helpen wie een beetje schrik heeft van statistiek (in Ba1): Klik hier voor meer info over de basiskennis wiskunde om dit vak te volgen.


Minstens even cruciaal is dat je geïnteresseerd bent in de samenleving en dat je nieuwsgierig bent. Je bent als student:

  • gebeten bent door politiek, wil weten wie aan de knoppen zit en wat ze er doen;
  • een ruime en kritische blik hebt, dat je de politieke actualiteit volgt;
  • intellectueel nieuwsgierig bent naar hoe politiekwetenschappelijke kennis tot stand komt en hoe je daar zelf toe kan bijdragen;
  • open en analytisch bent, dat het kritisch afwegen van verschillende wetenschappelijk onderbouwde verklaringen je aanspreekt.

Politieke wetenschappen is een maatschappelijke relevante en bewuste wetenschappelijke opleiding. Dankzij de competenties die je in de opleiding ontwikkelt kan je zelfstandig te werk gaan in verschillende beroepscontexten en verantwoord en onderbouwd bijdragen tot het maatschappelijk debat.

Wat na mijn opleiding?

De opleiding biedt goede en heel uiteenlopende tewerkstellingskansen. Binnen het jaar na afstuderen hebben bijna alle schoolverlatende politicologen werk (of ervaring daarin opgedaan).


Politicologen zijn tewerkgesteld in een zeer divers beroepsveld. Je vindt ze het meest in de bredere publieke sector en het middenveld, maar ook in de private sector zijn afgestudeerden actief. Je ziet politieke wetenschappers in of rond bestuursinstellingen zoals het parlement of de regering, bij politieke partijen, als leidinggevend ambtenaar, bij sociale organisaties of in de media. Sommigen hebben een loopbaan bij internationale organisaties als diplomatiek vertegenwoordiger, beleidsadviseur of belangenbehartiger, anderen op de personeelsdienst van een bedrijf of bij een bank.


Afgestudeerden weten immers hoe de politiek en samenleving in elkaar zitten, hoe beleid gemaakt of beïnvloed wordt. De arbeidsmarkt waardeert die brede maatschappelijke vorming en dat kritisch, onderbouwd en creatief inzicht.

Klik hier om enkele getuigenissen van oud-studenten te lezen.

Nog vragen?

Neem contact op met het Monitoraat van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: monitoraatpsw@ugent.be.

Mocht je willen weten hoeveel de boeken en syllabussen in deze opleiding kosten. Hier kan je info vinden.