Sociologie

De afgelopen maanden werkten de lesgevers van de opleiding Sociologie een nieuw programma uit. Hierdoor veranderde het programma vooral voor 2de en 3de Bachelor studenten, alsook voor de Master Sociologie. Bekijk hier de grootste veranderingen in het bachelorprogramma en het masterprogramma.

Inhoud en programma van de opleiding Sociologie

Meer informatie over de inhoud en het studieprogramma van de opleiding Sociologie vind je op de website voor studiekiezers van de UGent.

Is Sociologie iets voor mij?

1. De wetenschap van groepen in de samenleving

Je bent geboeid door hoe mensen met elkaar samenleven en hoe ze met elkaar omgaan in de samenleving van de 21ste eeuw. Je wil begrijpen wat mensen doen, denken en voelen in relatie tot anderen. Je wil inzicht krijgen in hoe de maatschappij een invloed op ons uitoefent en, tezelfdertijd, hoe mensen de samenleving kunnen beïnvloeden. Je volgt wat in de media wordt gezegd en geschreven, maar staat ook kritisch tegenover die informatie. Je wil de oorzaken en gevolgen van sociale verschijnselen (zoals  ongelijkheid en solidariteit, zelfdoding, armoede, genderrollen, Noord-Zuid problematiek, …) bestuderen, niet alleen door er over na te denken, maar ook door die verschijnselen in de praktijk te onderzoeken. Je stelt je niet alleen vragen maar je probeert ook antwoorden te geven. Je wil leren om een kritische en onderbouwde stem te hebben in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat.

Het uitgangspunt voor elke student sociologie is de interesse in de samenleving van de 21ste eeuw. Maar de opleiding wil die interesse ook verder ontwikkelen door vaardigheden aan te leren die van de afgestudeerde socioloog een hoogopgeleide professional maken. Daarom ben je niet alleen geïnteresseerd in de klassieke inzichten uit de sociologie, antropologie, psychologie of economie, maar wil je ook in staat zijn om resultaten uit recent onderzoek te interpreteren en de kwalitatieve methodes (mensen interviewen en observeren) en statistische technieken aan te leren om zelf wetenschappelijke projecten uit te voeren en gegevens te analyseren. Je wil je inzicht in maatschappelijke fenomenen en problemen aanscherpen door ze vanuit meerdere invalshoeken te bekijken en die verschillende visies te vergelijken.  Je bent bereid om te werken aan je mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden: je wil op een hoog professioneel niveau leren synthetiseren, presenteren en debatteren.

2. Profiel van de Student Sociologie: investeren in kennis!

Je ziet een toekomst in het uitdiepen van je kennis door zelf onderzoek te gaan doen voor de universiteit, de overheid, een organisatie of een bedrijf, zoals een marktonderzoeksbureau. Of je wil je kennis doorgeven als docent, leerkracht,  of vormingsmedewerker. Maar ook als je later wil gaan werken in de journalistiek, als beleidsmedewerker in een sociale beweging of NGO, of bij het (personeels)beheer of het begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties, ben je gebaat bij een opleiding in de sociologie. De vaardigheden die je hier aanleert zijn inzetbaar in een brede waaier van mogelijke functies en beroepen. Afgestudeerde sociologen worden immers door vele werkgevers sterk gewaardeerd omwille van hun inzicht in de samenleving, hun onderzoeksvaardigheden, hun projectmatige manier van handelen en hun communicatievaardigheden.

3. Is Sociologie iets voor jou?

Een specifieke vooropleiding voor sociologie is er niet; de leerstof is voor iedereen nieuw. Om je in te werken in de wetenschappelijke literatuur zal een goede kennis van  het Engels goed van pas komen. Een goede algemene taalvaardigheid, zowel om teksten goed en snel te kunnen analyseren als om zelf presentaties te maken, problemen te formuleren ... zal zeker handig zijn. Er is geen voorkennis van statistiek vereist, een basiskennis wiskunde zoals die in het secundair onderwijs voorzien is, volstaat

Voorkennis wiskunde voor statistiek

Elke student aan onze faculteit krijgt in het 1ste  jaar Bachelor het vak Statistiek. Klik hier voor meer info over de basiskennis wiskunde om dit vak succesvol te volgen.

Wat na mijn studies?

Sociologen verdiepen zich in de interactie tussen verschillende groepen en in sociale verschijnselen.
Met deze kennis op zak heb je als afgestudeerde de ideale voorbereiding gehad om als onderzoeker
aan de slag te gaan. Je bestudeert dan sociale fenomenen, zoals sociale ongelijkheid, genderverschillen, macht, sociale verandering, religie, verzuiling … Maar ook in studiediensten van de overheid en van vakorganisaties, politieke partijen, ziekenfondsen en socio-culturele verenigingen zijn sociologen werkzaam. Ze voeren er vaak beleidsvoorbereidend onderzoek uit.
Naast het uitvoeren van onderzoek, kan je met dit diploma nog heel andere functies uitoefenen, zoals vormings- en onderwijstaken, bijvoorbeeld in het hoger onderwijs of in vormingsdiensten van ondernemingen, verenigingen of openbare besturen. Je vindt ook afgestudeerden terug in personeelsdiensten en selectiebureaus, of in een job als organisatieontwikkelaar of veranderings- deskundige.

Klik hier om getuigenissen van oud-studenten te lezen.

Nog vragen?

Neem contact op met het Monitoraat van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: monitoraatpsw@ugent.be.

Mocht je willen weten hoeveel boeken en syllabussen binnen deze opleiding kosten. Hier kan je info vinden.