FWO Rode Neuzen

Researchers: Marlies Bockstal, Piet Bracke, Melissa Ceuterick
Promotor: Piet Bracke
Contact: Malies Bockstal

EEN CULTUURSENSITIEVE STIGMA SURVEY BIJ JONGEREN IN VLAANDEREN
Oorzaken en gevolgen begrijpen om stigmatisering tegen te gaan

PROJECTSAMENVATTING

Volgens recente cijfers ervaart één op vijf Vlaamse jongeren psychische klachten. Ondanks inspanningen om stigma rond psychische moeilijkheden tegen te gaan en de beschikbaarheid van laagdrempelige hulporganisaties (jongerenlijn ‘Awel’, Over-Kophuizen,…) te vergroten, blijft het bespreken van psychische moeilijkheden en het zoeken van hulp taboe onder vele jongeren. Dit blijkt nog meer het geval te zijn bij de Vlaamse jongeren die tot minderheidsgroepen behoren.
Om ervoor te zorgen dat toekomstige antistigmacampagnes alle jongeren bereiken en iedereen de weg naar de juiste hulp en ondersteuning vindt, ontwikkelt de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent een cultuursensitieve stigma-survey.

Op basis van focusgroepen met diverse jongeren zal de survey aangepast worden in functie van het cultuurdiverse Vlaanderen van vandaag. Na een pilootfase zal de survey bij leerlingen uit meer dan 40 Vlaamse middelbare scholen afgenomen worden. De survey zal toelaten om na te gaan hoe jongeren tussen de 16-18 jaar denken over mentale gezondheidsproblemen, welk advies ze aan leeftijdgenoten met psychische moeilijkheden zouden geven en welke taboes er mogelijks nog hangen rond mentale gezondheid.

INFORMATIE VOOR DEELNEMERS FOCUSGROEPEN (1-20 februari 2020)

Via dit groepsgesprek willen we meer te weten komen over jullie ideeën over geestelijke gezondheid. Hierbij zijn we met name benieuwd naar antwoorden op vragen zoals de volgende:
Hoe staan jullie ten opzichte van leeftijdsgenoten met een psychische moeilijkheden? Hoe kijken jullie naar het zoeken van hulp? Wat raden jullie leeftijdsgenoten aan? Deelnemen aan een focusgroep neemt maximaal 2u in beslag. Alles wat binnen de context van de focusgroep gedeeld wordt, wordt op een strikt vertrouwelijke manier behandeld. De verkregen gegevens worden volledig geanonimiseerd en enkel voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt.

INFORMATIE VOOR DEELNEMERS PILOOTSTUDIE (5-15 maart 2020)

Je vult een digitale vragenlijst in onder begeleiding van een onderzoekster van de onderzoeksgroep Hedera Universiteit Gent. Je antwoorden worden niet gebruikt voor onderzoek. Alleen jouw mening over de vragenlijst zelf telt. Er is geen specifieke kennis nodig, alleen zin om gedurende één uur enkele vragen te beantwoorden over de vragenlijst zelf.

INFORMATIE VOOR DEELNEMENDE SCHOLEN (29 september 2020 - 31 januari 2021)

U bent één van de scholen die zich engageert voor het FWO Rode Neuzen project ‘Een cultuursensitieve stigma survey bij jongeren in Vlaanderen: oorzaken en gevolgen begrijpen om stigmatisering tegen te gaan’. Op deze manier draagt uw school bij aan het realiseren van doeltreffende toekomstige antistigmacampagnes en een beter mentaal welzijn van de Vlaamse jongeren. Door mee te werken aan dit onderzoek, ontvangt uw school een informatief gepersonaliseerd rapport waarbij dieper wordt ingegaan op de resultaten voor uw school. Hierdoor krijgt uw school inzicht in de visie en kennis van uw leerlingen m.b.t. geestelijke gezondheid. Onze survey zal bovendien ook bevragen hoe de leerlingen de door uw school aangeboden vertrouwenspunten ervaren, waardoor u belangrijke informatie ontvangt die het toekomstige beleid van uw school m.b.t. welzijn in de schoolcontext verder kan informeren. Tot slot zal ook de mogelijke impact van de coronacrisis op de ervaringen van uw leerlingen bevraagd worden.

INFORMATIE VOOR OUDERS

De middelbare school waar uw kind school loopt werkt samen met de Universiteit Gent in het kader van het FWO Rode Neuzen project ‘Een cultuursensitieve stigma survey bij jongeren in Vlaanderen: oorzaken en gevolgen begrijpen om stigmatisering tegen te gaan’. Het project wordt geleid door een ervaren team van professoren, met expertise in onderwijs- en gezondheidssociologie. De enquête zal aan leerlingen uit meer dan 40 Vlaamse middelbare scholen worden voorgelegd. De survey zal toelaten om na te gaan hoe jongeren tussen de 16-18 jaar denken over mentale gezondheidsproblemen, welk advies ze aan leeftijdgenoten met psychische moeilijkheden zouden geven en welke taboes er nog hangen over mentale gezondheid. Aan de hand van de verzamelde informatie wil men toekomstige anti-stigmacampagnes informeren, zodat elke jongere in de toekomst de weg naar de juiste hulp en ondersteuning vindt. Het invullen van de enquête duurt één lesuur. u wordt vooraf op de hoogte gebracht door de school en krijgt de kans vooraf uw kind uit te schrijven voor het ondezoek indien u dat wenst. Bovendien kan uw zoon of dochter op elk ogenblik ook zelf weigeren deel te nemen of een vraag uit de survey te beantwoorden. De verkregen antwoorden worden volledig geanonimiseerd, waardoor de gegevens niet langer aan individuele deelnemers zullen kunnen worden teruggekoppeld. Het onderzoeksteam verbindt er zich toe de data niet verder te delen en er met de hoogste zorg mee om te gaan.

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Om de privacy van deelnemers te vrijwaren worden alle onderzoeksresultaten anoniem bewaard en gerapporteerd. Dit project volgt hierin het beleid van Universiteit Gent rond integriteit en ethiek in onderzoek en kreeg goedkeuring van de ethische commissie van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Heeft u hierover vragen, dan kan u steeds contact opnemen met de UGent Data Protection Officer op privacy@ugent.be

COPROMOTOREN

Dr. Veerle Buffel (UA)
Prof. dr. Peter Stevens (UGent)

COÖRDINATIE

Marlies Bockstal (UGent)
Dr. Melissa Ceuterick (UGent)

FINANCIERING

FWO Rode Neuzen Fonds