Uitvoeringsbesluit ‘Detacheringswet’ gepubliceerd

(09-01-2018) KB 5 december 2017 voert wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers uit

In het Belgisch Staatsblad van 18 december 2017 verscheen het uitvoeringsbesluit van de zogenaamde 'Detacheringswet'. Deze wet was op zijn beurt de omzetting van een Europese richtlijn, nl. de 'Handhavingsrichtlijn' (2014/67/EU), die de ambitie heeft om de Detacheringsrichtlijn (96/71/EG) te versterken. De Detacheringsrichtlijn bepaalt welke dwingende arbeidsregels toepasselijk zijn wanneer een buitenlandse dienstverrichter tijdelijk personeel in een andere lidstaat tewerkstelt. Het pijnpunt van deze regels bleek de effectieve handhaving van de toepasselijke arbeidswetgeving. In de praktijk was samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de inspectiediensten niet evident. Bovendien achtte het Hof van Justitie verschillende nationale controlemaatregelen strijdig met het vrije dienstenverkeer. De Handhavingsrichtlijn codificeerde de stand van zaken, en gaf ook een definitie aan de centrale notie 'detachering'.

Net zoals de Detacheringswet is het uitvoeringsbesluit geen op zichzelf bestaande tekst. Het KB wijzigt reeds bestaande besluiten en wijzigt het opschrift en kruisverwijzingen. Inhoudelijk bepaalt het KB de duurtijd voor vrijstelling van opmaak en bijhouden van bepaalde sociale documenten voor gedetacheerde werknemers. Voorbeelden zijn het arbeidsreglement, de individuele rekening en de loonafrekening. Deze termijn is voortaan vastgepind op twaalf maanden. Ook wijst het KB de inspectiedienst aan voor wie vergelijkbare loondocumenten ter beschikking moeten worden gehouden (Toezicht Sociale Wetten).

Het KB omschrijft ook welke identificatie- en adresgegevens sommige werkgevers moeten meedelen bij de verplichte aanwijzing van hun 'verbindingspersoon'. Deze verbindingspersoon vormt een brug tussen de buitenlandse dienstverlener en Toezicht Sociale Wetten. De verplichte mededeling van aanwijzing blijft voorlopig beperkt tot bepaalde werkgevers, zoals bijvoorbeeld in de sector van het wegvervoer. De aanwijzing van een verbindingspersoon niet meedelen is overigens strafbaar met een sanctie niveau 2 (art. 184/1 Sociaal Strafwetboek).

Bron: KB 5 december 2017 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers, BS 18 december 2017.

(Jeroen Lorré)