Onderzoek naar welzijn en partnergeweld in tijden van corona

(24-04-2020) Prof. Hardyns en prof. Ponnet voerden een onderzoek naar de gevolgen van de lockdown op mentale gezondheid, werk en relaties.

For English, see below.

Onder leiding van prof. Hardyns (vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht) en prof. Ponnet (vakgroep communicatiewetenschappen) werd een grootschalig onderzoek gevoerd dat als doel had de gevolgen van de coronacrisis en de bijhorende lockdown op mentale gezondheid, werk en relaties in kaart te brengen bij verschillende groepen mensen in België. Hierbij werd onder andere gekeken naar mentaal welzijn, stress over de coronacrisis, financiële stress, werk- en studiestress, relatiestress en partnergeweld/huiselijk geweld. In de periode van 3 tot 17 april 2020 vulden 3807 personen de vragenlijst in, waarvan na cleaning van de data 2889 respondenten werden weerhouden.

We konden onder meer vaststellen dat:

 • Jongeren/studenten significant meer gevoelens van angst, depressie en eenzaamheid rapporteerden dan oudere leeftijdsgroepen/mensen in andere werksituaties;
 • Jongeren rapporteerden significant meer stressgevoelens over de huidige coronacrisis en de toekomst dan oudere leeftijdsgroepen. Tevens rapporteerden studenten en mensen die door de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn significant meer stressgevoelens dan mensen uit andere werksituaties;
 • Mensen die door de coronacrisis werkloos zijn geraakt significant meer financiële stress ervaren dan mensen uit andere werksituaties, zowel voor hun huidige financiële situatie als voor de toekomst. Tevens ervaren personen die op hun werkplek werken gedurende de coronacrisis significant meer financiële stress dan telewerkers;
 • Vrouwen significant meer werk- en studiestress gedurende de coronacrisis rapporteerden dan mannen. Daarnaast rapporteerden vrouwen/telewerkers significant meer concentratieverlies op het werk dan mannen/mensen in andere werksituaties;
 • Jongeren significant meer relatiestress en verbale agressie rapporteerden tussen hen en hun partner dan oudere leeftijdsgroepen. Ook vinden we dat vrouwen significant meer ervaringen met verbale agressie ondervinden dan mannen;
 • Daarnaast rapporteerden 1.1% van de mannen en 2.0% van de vrouwen in een relatie dat zij fysieke agressie met hun partner hebben meegemaakt gedurende de coronacrisis. We vinden voor de ervaringen met fysiek geweld gedurende de coronacrisis geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen.

We hopen dat de resultaten gepresenteerd in dit rapport hiertoe als handvat kunnen dienen voor beleidsmakers en zorgverstrekkers, om zo gerichte zorg en ondersteuning te bieden aan zij die dit hard nodig hebben. Voor een uitgebreid verslag van de resultaten van onze studie verwijzen we naar:

Ponnet, K., Hardyns, W., Anrijs, S., & Schokkenbroek, J.M. (2020). Welzijn en relaties in tijden van corona: Bevindingen van een survey-onderzoek in België van 3-17 april, 2020. Gent: Universiteit Gent.

Voor het volledige rapport, klik hier.

 

Survey results on well-being and partner violence during the corona pandemic


Under the supervision of Prof. Hardyns (Department of Criminology, Criminal Law & Social Law) and Prof. Ponnet (Department of Communication Sciences), a large-scale survey study was conducted to map out how the coronacrisis and the implemented lockdown affected the mental well-being, work, and relationships of different groups of people in Belgium. Amongst other things, we examined mental well-being, stress concerning the coronacrisis, financial stress, work- and study stress, relationship stress and partner violence/domestic violence. From April 3rd to April 17th 2020, 3807 people filled out the survey, and after cleaning of the data a sample size of 2889 respondents was retained.

Notably, we found that:

 • Young people/students reported significantly more feelings of anxiety, depression, and loneliness than people from older age groups/people in other work situations;
 • Young people reported significantly more feelings of stress regarding the current coronacrisis and the future than older age groups. Additionally, students and people who became unemployed due to the coronacrisis reported significantly more stress regarding the coronacrisis;
 • People who became unemployed due to the coronacrisis experienced significantly more financial stress than people in other work situations, both for their current financial situation as well as for the future. Also, people who worked at their workplace during the coronacrisis experienced significantly more financial stress than teleworkers;
 • Women reported significantly higher work- and study stress than men during the coronacrisis. Also, women/teleworkers reported significantly more productivity loss for their work than men/people in other work situations;
 • Young people reported significantly more relationship stress and verbal aggression between them and their partner than people from older age groups. Also, women reported more verbal aggression experiences than men;
 • Additionally, 1.1% of men and 2.0% of women in a relationship reported to have experienced physical aggression with their partner during the coronacrisis. For the experience of physical aggression during the coronacrisis, we found no significant differences between men and women and between age groups.

We hope that the results presented in our report can serve as guidance for policy makers and health care professionals, so that specific aid and support can be provided to those in need. For an extensive report of the findings of our study we refer you to:

Ponnet, K., Hardyns, W., Anrijs, S., & Schokkenbroek, J.M. (2020). Welzijn en relaties in tijden van corona: Bevindingen van een survey-onderzoek in België van 3-17 april, 2020. Gent: Universiteit Gent.

You can read the findings of the questionnaire here.

 

Onderzoek naar welzijn corona_logo ugent.png