Medewerkers

 Tom Decorte

Tom Decorte_03

Prof. Dr. Tom Decorte (°26/08/1969) is licenciaat in de Criminologische Wetenschappen (KUL, 1992) en tevens geaggregeerde voor het HSO en HOKT in de Criminologische Wetenschappen (KUL, 1993). Hij studeerde ook theaterwetenschappen en behaalde het Bijzonder Diploma in de Sociale en Culturele Antropologie (KUL, 1994).

Van 1 november 1992 tot 31 december 1998 was Tom Decorte verbonden aan de Onderzoeksgroep Politionele en Gerechtelijke Organisatie (o.l.v. Prof. Dr. Em. Lode Van Outrive), bij de Afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie aan de K.U.Leuven, aanvankelijk als onderwijsassistent en nadien als voltijds wetenschappelijk medewerker. Van 1 januari 1996 tot 31 december 1998 werkte hij op basis van een FWO-beurs aan een ethnografisch onderzoek bij cocaïnegebruikers in Antwerpen, dat later de basis vormde voor een doctoraal proefschrift in de criminologische wetenschappen met als titel 'Informal control mechanisms among cocaine and crack users in the metropolitan area of Antwerp (Belgium)' (KUL, 1999). Promotoren waren Prof. Dr. Em. Lode van Outrive en Prof. Dr. Joris Casselman. Hij volgde gespecialiseerde opleidingen inzake drugsonderzoek in Zürich (European Addiction Training Institute, 1996) en Aarhus (Nordic Council for Alcohol and Drug Research, 1998).

Sedert 1 oktober 2000 is Tom Decorte benoemd als professor in het vakgebied Criminologie bij de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. In september 2002 richtte hij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) op, een onderzoeksgroep die zich richt op het verwerven en overdragen van kennis omtrent de verschillende aspecten van roesmiddelengebruik, -beleid en –handel, vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie én een maatschappelijk engagement. Naast een actieve deelname aan Europese en internationale netwerken, verzorgt Professor Decorte geregeld lezingen omtrent de drugproblematiek op nationale en internationale congressen, gastlezingen aan diverse (Vlaamse) universiteiten, en spreekbeurten voor scholen en andere organisaties.

Momenteel is hij aangeduid als lesgever voor de vakken 'Kwalitatieve methoden in de criminologie' (2de bachelor), ‘Drugsfenomenen’ (3de bachelor, partim),  ‘Bijzondere vraagstukken: drugsbeleid’ (Master, partim) en 'Bijzondere vraagstukken: Kritische criminologie en de strafrechtsbedeling I en II' (3de bachelor en Master), alsook voor vier opleidingsonderdelen van de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) in de Criminologie en de SLO Rechten: 'Vakdidactiek I', ‘Vakdidactiek II’, 'Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen' (partim), en de 'Stage’.

Hier vind je een overzicht van zijn publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 69 62
Tom.Decorte@UGent.be

 Mafalda Pardal

Mafalda PardalMafalda Pardal (°30/09/1987) is als FWO-doctoranda werkzaam rond Cannabis Social Clubs (CSC's). Daarnaast is zij eveneens betrokken  in twee Europese onderzoeksprojecten omtrent een 'Vergelijkende analyse van reguleringsmodellen voor cannabis in Europa' en 'Zelfregulering van cannabisgebruik vanuit een harm reduction perspectief'.

Ze behaalde een Master in de Criminologische Wetenschappen (cum laude) aan de K.U.Leuven en een Bachelor in de Rechten aan de Universiteit van Coimbra (Portugal). Als eindverhandeling voerde zij een exploratief onderzoek naar het terugdringen van het drugsaanbod in verschillende Europese landen. In dit kader werkte zij tevens, onder de leiding van Prof. Dr. Letizia Paoli (LINC – K.U.Leuven), aan het onderzoeksproject New Methodological Tools for Policy and Programme Evaluation.
Tot 2015 was ze verbonden als analyste bij RAND Europe. In deze functie verrichtte zij onderzoek inzake de beweging van transnationale criminele netwerken en de impact van relevante Europese en nationale wetgeving op de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarnaast werkte ze aan een onderzoek inzake de (maatschappelijke) kosten die een verslaving aan opioïden met zich meebrengen. Ze is tevens co-auteur van het boek 'Multinational overzicht van cannabis productie regimes' waarin aandacht wordt besteed aan de Spaanse Cannabis Social Clubs en de recente hervormingen in Uruguay. Recent voltooide zij een studie naar de kenmerken van de handel van cocaïne en heroïne in Italië, Slovenië en Duitsland. Naast haar interesse in illegale drugsmarkten en drugsbeleid, heeft zij tevens onderzoekservaring in de domeinen migratie en discriminatie.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 51
Mafalda.Pardal@UGent.be

 Frédérique Bawin

Frédérique BawinFrédérique Bawin (°27/11/1992) behaalde in 2015 het diploma Master in de Criminologische Wetenschappen (UGent) met de grootste onderscheiding. Voor haar masterproef voerde ze exploratief onderzoek naar environmental justice in België.

Sinds 2015 is ze actief als doctoraatsstudente bij het ISD.  Ze bereidt een proefschrift voor rond het thema medicinale cannabis. Dit docotoraatsonderzoek belicht het zelf-gerapporteerd medicinaal cannabisgebruik in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de gebruikersprofielen en patronen van gebruik om gezondheidsredenen.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 51

 Marthe OngenaertMarthe Ongenaert

Marthe Ongenaert (°07/09/1996) behaalde in 2018 het diploma Master in de Criminologische Wetenschappen met grote onderscheiding. In het kader van haar masterproef voerde zij een exploratief onderzoek naar de informele en illegale tewerkstelling van asielzoekers in Vlaanderen.

Sinds 2018 werkt Marthe als onderwijsassistente van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht. Ze is betrokken bij de vakken kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken, drugsfenomenen, drugbeleid en kritische criminologie.

Contact

+32 (0)9 264 84 63

 Michelle Van Impe

Michelle Van Impe (°24/08/1991) behaalde in 2015 het diploma Master in de Criminologische Wetenschappen (UGent) met Michelle Van Impegrote onderscheiding. Voor haar masterproef voerde ze een belevingsonderzoek uit naar ervaringen van slachtoffers van partnergeweld in relatie tot hun werksituatie.

In 2016 was ze actief als wetenschappelijk medewerker aan het International Centre of Reproductive Health (ICRH) bij de vakgroep Uro-gynaecologie (UGent) waar ze mee instond voor de uitwerking van een Belgische haalbaarheidsstudie met betrekking tot Centra Seksueel Geweld voor de opvang van slachtoffers.

Sinds november 2016 werd ze medewerker bij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek en was zij werkzaam als deeltijds praktijkassistente binnen de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht. Gedurende deze periode was zij eveneens projectmedewerker bij het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD), waar ze mee instond voor de ontwikkeling van een instrument om gezondheidswerkers te ondersteunen bij de benadering van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. 

Sinds juli 2017 is werkt zij aan haar doctoraat dat focust op narratieve identiteitsconstructies van mensen die drugs gebruiken.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 63

 Olga Petintseva

Olga PetintsevaOlga Petintseva (°12/12/1985) is een criminologe (masterdiploma behaald in 2009). Zij werkte eerder voor Inburgering. Haar onderzoeksinteresse situeert zich op het kruispunt van criminologie, migratiestudies en linguïstiek. Haar doctoraat getiteld ‘Perspectives on ‘new’ migrants in youth justice. Constitutions, circularity and effects of institutional discourses on Roma and Caucasian youth’ focuste zich op ‘nieuwe’ migranten in de jeugdbescherming, benaderd vanuit een discursief perspectief.

Olga’s onderzoeksinteresse gaat uit naar hoe migratie impact heeft (of betekenis krijgt) in ‘nationale’ instituties die niet structureel aangepast zijn aan diversiteit (vb. de strafrechtsbedeling). Haar onderzoek heeft betrekking op de interacties en de verwachtingen in institutionele contexten en de ogenschijnlijk vanzelfsprekende doch discriminatoire praktijken erbinnen. Haar doel is om inzicht te verwerven in de wijze waarop definities zoals ‘normaliteit’ en ‘otherness’ geconstitueerd worden d.m.v. taal (en ruimer: d.m.v. culturele normen).

Olga is betrokken in verschillende academische netwerken rond (kwalitatieve) methodologie en theoretische, kritische, culturele en narratieve criminologie. Zij is tevens een van de promotoren van CESSMIR (Centre of the Social Study of Migration and Refugees).

Van 1 oktober 2010 tot 30 september 2016 was zij werkzaam als onderwijsassistente aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht. Tijdens deze aanstelling was zij betrokken bij vakken Criminologie, Kritische criminologie en de strafrechtsbedeling, Encyclopedie van criminologie wetenschappen, Historische criminologie, Methoden van criminologisch onderzoek: Ontwerp en dataverzameling, Financieel economische criminaliteit, enz. Sinds 1 oktober 2016 is Olga aangesteld als doctor-assistent en is zij medelesgever van het vak Kritische criminologie en de strafrechtsbedeling.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 97 04

 Herman WolfHerman Wolf

Herman Wolf (°02/06/1961) is geaggregeerde in Nederlands, Engels en Geschiedenis voor het LSO (Pius X, 1985) en licentiaat in de Criminologische Wetenschappen (VUB, 2004). Als eindverhandeling voerde hij een onderzoek naar de meerwaarde van publieke en private samenwerkingsverbanden i.f.v. tewerkstellingsprojecten voor moeilijk inzetbare werkzoekenden. Daarnaast is hij schrijver van fictie en non-fictie.

Wolf heeft ruime ervaring in het werkveld. Aanvankelijk werkte hij als stafmedewerker voor de Sleutel vzw en bouwde hij mee de laagdrempelige werking voor druggebruikers in Antwerpen uit. In diezelfde periode stond hij aan de wieg van het georganiseerde straathoekwerk in Vlaanderen en Brussel als mede-oprichter en coördinator van Vlastrov vzw (Vlaams straathoekwerk Overleg). Daarna coördineerde hij voor JeS vzw de opstart en de activiteiten van het grootstedelijk jeugdcentrum De Branderij in Borgerhout. Vervolgens richtte hij Instant A op, een publiek-private arbeidsbemiddelaar voor kansengroepen, waarvan hij tien jaar directeur was. In een daaropvolgende periode bekleedde hij als afgevaardigd bestuurder een intermediaire functie binnen het volwassenenonderwijs.

 Momenteel is Herman Wolf naast praktijkassistent van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht al een aantal jaren actief als praktijkdocent aan de Karel de Grote-hogeschool bij de opleiding Sociaal Werk.

 Criminologisch relevante creaties:

  • SMACK! (theaterstuk, Fakkeltheater Antwerpen (1993), Théâtre de Poche Brussel (1994));
  • Drugs en Gebruik –duidelijke antwoorden op uw vragen (co-auteur, Icarus/Standaard uitgeverij, 1994, 1995, 1998);
  • Straathoekwerk: een algemene inleiding (Standaard uitgeverij, 1997);
  • Gettoblaster! (co-auteur, Manteau, 1999);
  • Het spanningsveld bij de aanpak van de criminaliteit in steden: over vertrouwensagenten en straathoekwerkers met een wapenstok (Panopticon, 1999)
  • GHB! (toneelstuk, Raamtheater Antwerpen, 2005)
  • Mijn land!Mijn land! De Chocoprince van Tsuide (toneelstuk, ’t Arsenaal Mechelen, 2013)

Contact

+32 (0)9 264 84 63

 Ruben Kramer Ruben Kramer

Ruben Kramer (°28/08/1989) behaalde in 2017 met grote onderscheiding zijn masterdiploma Criminologische Wetenschappen aan de UGent. In het kader van zijn masterproef onderzocht hij de notie van cultuur bij professionals binnen de jeugdhulp in België die te maken krijgen met jongeren met een migratie-achtergrond in een Verontrustende Situatie (VOS).

Sinds december 2017 werkt Ruben als wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek, waar hij onder leiding van Prof. Dr. Tom Decorte onderzoek doet naar alternatieve modellen inzake de regulering van alcohol marketing in België. Daarnaast is hij betrokken bij een vergelijkende analyse van regeluringsmodellen voor cannabis in Europa en een onderzoeksproject omtrent de zelfregulering van cannabisgebruik vanuit een harm reduction perspectief.

Contact

+32 (0)9 264 84 50

 

Charlotte De Kock Charlotte De Kock

Charlotte De Kock (°05/11/1986) is onderzoeker aan UGent sinds februari 2015. Ze behaalde in 2009 een master met grootste onderscheiding in de Culturele Studies aan de Universiteit van Lissabon, een minor in de Politieke Wetenschappen en een bachelor in de Afrikanistiek (Universiteit Gent). Van 2010 tot 2014 was ze actief als wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Mens & Welzijn, Expertisecentrum Mix!t, Hogeschool Gent waar ze instond voor het initiëren en uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeks- en andere projecten met betrekking tot onder meer huwelijksmigratie in de Turkse Gemeenschap in Gent, de beleving van overgangsrituelen in Oost-Vlaamse migrantengemeenschappen, inburgering, segregatie in het onderwijs en ouderen met een migratieachtergrond in de zorgsector.

Tussen februari 2015 en juni 2016 was ze aangesteld als wetenschappelijk medewerker bij het ISD en als deeltijds assistent. Ze voerde het BELSPO onderzoeksproject ‘Patronen van druggebruik bij etnisch-culturele minderheden’ (PADUMI) uit en legde zich specifiek toe op de Turkse gemeenschap in Gent aan de hand van een community based participatory onderzoeksmodel. In 2017 voerde ze het BELSPO onderzoeksproject ‘social prevention of druggerelated crime’ (SOCPREV) uit. In 2018 startte ze een doctoraatstraject bij ISD over de toegankelijkheid van de drughulpverlening voor personen met een migratieachtergrond, een onderzoeksdomein waarin ze reeds publiceerde.

Sinds april 2018 werkt zij aan haar doctoraat dat focust op de toegankelijkheid van de drughulpverlening voor migranten en etnische minderheden.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

Charlotte.Dekock@UGent.be

 Julie Tieberghien

Julie TieberghienJulie Tieberghien (°19/12/1984) was medewerker bij het ISD van 2007 tot 2017 en is sinds 1 oktober 2017 actief als onbezoldigd postdoctoraal medewerker.

Julie studeerde in juni 2006 af met grote onderscheiding als licentiaat/Master in de criminologische Wetenschappen (UGent). Als eindverhandeling voerde zij een exploratief onderzoek naar de manifestatie van het fenomeen orgaanhandel op het internet.

Overzicht werkzaamheden bij het ISD

Tussen 1 februari 2007 en 31 augustus 2007 werkte zij aan het onderzoeksproject Ontwikkeling van een Antwerpse Drug en Alcohol Monitor (ADAM). Vanaf 1 oktober 2007 tot 30 november 2008 voerde zij een haalbaarheidstudie naar een repetitieve prevalentiestudie onder de algemene bevolking (HARPA) uit. Tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 was ze als halftijds onderwijsassistente verbonden aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie. Daarnaast werkte zij halftijds aan de Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs (AMJAD). Vanaf 1 januari 2009 tot 2015 bereidde zij als onderwijsassistente verbonden aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht een proefschrift voor. Dit proefschrift, getiteld 'The intersection between science and policy: the case of the development of Belgian drug policy between 1996-2003', werd met succes verdedigd op 31 augustus 2015. Van 1 oktober 2016 t.e.m. 30 september 2017 was zij aangesteld als mede-lesgever voor het vak 'Kwalitatieve criminologische methoden en technieken' (2e bachelor) en werkte zij als postdoctoraal onderzoeker aan het project '(Il)legale drugs en sociale media: framing en agenda-setting via Twitter'.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

Julie.Tieberghien@UGent.be

 Marieke VlaemynckMarieke Vlaemynck

Marieke Vlaemynck (°28/10/1985) was medewerker bij het ISD van 2012 tot 2017 en is vanaf 1 januari 2018 actief als onbezoldigd postdoctoraal medewerker.

Zij studeerde in 2008 met grote onderscheiding af als Master in de Criminologische Wetenschappen (K.U.Leuven). Tijdens haar opleiding tot criminologe liep ze stage bij de ngo Community Peace Programma (Kaapstad, Zuid-Afrika), onder de begeleiding van prof. Dr. Clifford Shearing. Als eindverhandeling bestudeerde ze het perspectief van peacemaking criminology en analyseerde ze de band met het concept peacebuilding. In 2009 behaalde ze het bijkomende diploma ‘Geaggregeerde in de Criminologie’. Vanaf 26 november 2008 tot en met 30 november 2009 onderzocht ze aan de K.U.Leuven als wetenschappelijk medewerker de beleving van de werkstraf door de werkgestrafte. In 2010 en 2011 was ze verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie als onderwijsassistente.

Overzicht werkzaamheden bij het ISD

Als wetenschappelijk medewerker bij het ISD heeft zij o.a. gewerkt heeft aan het project 'Drugmonitor Turnhout'. Op 19 oktober 2016 verdedigde zij met succes haar proefschrift  "Disentangling  social supply: a personal network study into the social world of cannabis use and its supply".  Verder verrichtte zij onderzoek naar alternatieve modellen inzake de regulering van alcohol marketing in België.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

Marieke.Vlaemynck@UGent.be