Identiteitsconstructies van cannabisgebruikers: een studie naar de intersectie tussen narratieven van gebruikers en lokale beleidsdiscoursen

Onderzoeksperiode

1 augustus 2017 – 31 december 2019


Financiering

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)


Onderzoeker

Michelle VAN IMPE


Sleutelwoorden

Cannabis, identiteitsconstructies, narratieven, lokaal drugbeleid

 

Abstract

Cannabis een roesmiddel dat sinds lange tijd een onderdeel van de samenleving vormt en waarvan de sociale, politieke en culturele percepties en betekenissen gewijzigd zijn doorheen de geschiedenis. Waar het bezit, de productie en de handel van cannabis sinds de 19de eeuw als misdrijf werden bestempeld door verschillende internationale verdragen en nationale jurisdicties, is dit softdrugsbeleid momenteel het onderwerp van debat en experimenteren verschillende landen met alternatieve reguleringsmodellen die cannabis (deels) uit de illegaliteit halen. Verder is het gebruik van de drug onderhevig aan een normaliseringsproces waarin de culturele en sociale inbedding eveneens groter geworden is.

Naast veranderende percepties op macro- en mesoniveau, schrijven ook individuele cannabisgebruikers betekenissen toe aan dit roesmiddel en de plaats die cannabis in hun identiteit en leven heeft. Zowel de persoonlijke als de politieke betekenisgeving zijn met elkaar verbonden en vormen samen een sociaal-politieke context waarin de identiteit van cannabisgebruikers geconstrueerd wordt, enerzijds door gebruikers zelf en anderzijds door het dominant drugsbeleidsdiscours op een bepaalde plaats en tijdstip. De manier waarop het gebruik van cannabis wordt gepercipieerd op (lokaal) beleidsniveau, heeft implicaties voor de reacties naar gebruikers toe.

Het doel van dit onderzoek is om deze complexe contexten diepgaand te bestuderen vanuit een emic perspective en inzicht te verwerven in de verwevenheid tussen persoonlijke en politieke processen van identiteitsconstructie. Voorgaand onderzoek omtrent dit onderwerp spitste zich toe op algemene nationale beleidsprincipes, terwijl deze studie de lokale drugdiscoursen in acht wil nemen. Hierbij wordt uitgegaan van een kritisch criminologisch kader waarbij een ‘beleid’ als een ideologisch geïnspireerd construct wordt aanzien en waarbij gebruikers erkend worden in hun mogelijkheid tot het bieden van weerstand, empowerment en agency. De originaliteit van deze studie ligt in het feit dat we identiteitsconstructies van cannabisgebruikers en het lokaal drugbeleidsdiscours onderzoeken als een complexe sociaal-politieke context en hiernaar trachten te kijken vanuit de insiders’ view van cannabisgebruikers zélf.

Methodologie

  1. Literatuurstudie van (inter)nationale bronnen
  2. Kritische discoursanalyse van drugbeleidsdiscoursen
  3. Netnografisch onderzoek
  4. Kwalitatieve diepte-interviews met cannabisgebruikers

 

Valorisatie

/