Extra formaliteiten

Voor stages bij de Federale politie: de veiligheidsmachtiging

Onze studenten worden door de stagecoördinator opgeroepen om na een (informeel) positief verkennend gesprek op de stageplaats persoonlijk een aanvraag voor veiligheidsmachtiging, voorzien van CV en motivatiebrief, in te dienen bij de Federale politie.
De stagecoördinator volgt op dat dit effectief gebeurt voor eind oktober zodat de machtigingen op tijd kunnen worden afgeleverd voor aanvang van de stage in februari.

Voor stage bij de Federale of Lokale Politie, Rechtbanken en Parketten: validatie door het parket-generaal bij het Hof van Beroep Gent

Ons stageprogramma wordt georganiseerd in overeenstemming met circulaire R.nr. 1/2011 van 12 januari 2011 en addendum.
De richtlijnen in deze omzendbrief werden, in overleg met het ambt van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent, praktisch vertaald in een validatieformulier.

Vanaf academiejaar 2011-2012 moet elke kandidaat-stagiair(e) samen met de stagegever op dit formulier de toegelaten en/of niet toegelaten opdrachten invullen (een voorstel). Er werd met het parket-generaal bij het Hof van Beroep te Gent overeengekomen dat de stagecoördinator van de onderwijsinstelling deze formulieren inzamelt en allemaal samen voorlegt ter ondertekening aan het ambt van procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent en deze nadien aan de stagegever terugbezorgt (definitieve versie).

Voor stages in gevangenissen: toelating door de FOD Justitie

Voor stages in de gevangenissen richt de stagecoördinator jaarlijks in de loop van maart een algemene aanvraag aan de dienst managementondersteuning van de FOD Justitie, DG EPI, voor goedkeuring van stages in diverse gevangenissen. Deze aanvraag gebeurt parallel met de jaarlijkse aanvraag tot samenwerking naar de afzonderlijke gevangenissen.

Een tweede, gepersonaliseerde, aanvraag wordt verstuurd in de loop van november, eens de informele gesprekken tussen de diverse gevangenisteams en de kandidaat-stagiair(e)s zijn gevoerd en de studenten effectief werden geselecteerd voor stage.
De stagecoördinator vraagt dan per student(e) een persoonlijke toelating aan voor de duur van de stageperiode.