Stage aanbieden?

Kom ik in aanmerking?

Voor studenten in de criminologische wetenschappen kan het spectrum van “criminologisch relevante stageplaatsen” zeer uitgebreid opgevat worden.

Naargelang de gehanteerde criminaliteitsdefinities en de algemene visie op wat het object van de criminologie dient te zijn kan men het begrip “criminologisch bedrijf” omschrijven door de volgende dimensies:

Inhoudelijk
Het gaat om instellingen en voorzieningen waarvan de activiteiten in verband kunnen worden gebracht met gedragingen en handelingen die als strafbaar of deviant zijn omschreven, en/of met de sociale reactie erop.
De als strafbaar of deviant omschreven gedragingen zijn vrij ruim te interpreteren. Gedragingen en handelingen die door bijzondere strafwetten worden geviseerd vallen eronder, net als gedragingen en handelingen die niet strafbaar zijn gesteld maar wel een deviant etiket hebben gekregen. Voor deze laatste categorie kan gedacht worden aan CGG’s, CAW’s, actiegroepen ter emancipatie van gemarginaliseerde groepen, integratiecentra enz. Deze lijst is vanzelfsprekend niet exhaustief.

Naar het al dan niet officieel karakter van de instellingen
Zowel officiële instellingen als instellingen uit het maatschappelijke middenveld komen in aanmerking. Een voorbeeld: binnen het domein van de justitiële hulpverlening komen zowel justitiehuizen als het justitiële welzijnswerk in aanmerking.

Naar het beleidsniveau
Zowel instellingen op een lokaal beleidsniveau, als deze op gemeenschapsniveau, nationaal niveau, als supranationaal niveau, komen in aanmerking. In principe wordt de enige beperking geleverd door de vereiste dat een verband moet bestaan met als “strafbaar” of als “deviant” omschreven handelingen en gedragingen.

Wij opteren duidelijk voor een brede invulling. Stages op ogenschijnlijk niet voor de hand liggende stageplaatsen kunnen verschillende voordelen hebben: de criminologische opleiding raakt in een ruimer werkveld bekend, de onderwijsinstelling kan kennis omtrent de praktijken van een ruim werkveld in de eigen opleiding integreren, de afgestudeerden krijgen – op langere termijn – ruimere tewerkstellingskansen, …

Sectoren die reeds met ons samenwerken:

Positieve samenwerkingen werden intussen gerealiseerd met organisatie in onderstaande sectoren en subsectoren:
POLITIE:

 • Lokale politie: Lokale Recherche Dienst, Maatschappelijke Politie, Beleidsdienst, Wijkdienst..
 • Federale gerechtelijke politie
 • Federale bestuurlijke politie
 • Inspectiediensten
 • Private veiligheid
 • Politieopleiding

JUSTITIE:

 • Vervolging: diensten van het parket van de procureur des Konings en onderzoeksrechter
 • Straftoemeting: diensten van de rechtbank van eerste aanleg
 • Strafuitvoering
 • Herstelbemiddeling
 • Sociaal Strafrecht
 • Jeugdrecht

SOCIAAL:

 • Hulpverlening
 • Drughulpverlening
 • Bijzondere jeugdzorg
 • Forensische psychiatrie
 • Forensische kinderpsychiatrie
 • Straathoekwerk
 • Justitieel Welzijnswerk
 • Slachtofferbejegening
 • Sociaal cultureel werk
 • Geestelijke gezondheidszorg

ONDERZOEK & BELEID:

 • Wetenschappelijke onderzoek
 • Forensische wetenschappen
 • Federale preventie & veiligheid
 • Provinciaal integraal veiligheidsbeleid
 • Lokaal integraal veiligheidsbeleid
 • Kinderrechten
 • Mensenrechten
 • Inlichtingendiensten
 • Federaal beleid migranten
 • Lokaal beleid migranten
 • Media
 • Strafrechtelijk beleid

Hoe maak ik mijn aanbod kenbaar?

Voor alle vragen en inlichtingen omtrent het stageprogramma Criminologische Wetenschappen fungeert de stagecoördinator Criminologische Wetenschappen als eerste aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Melanie Defruytier
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Tel.: +32(0)9/264.69.60

De stagecoördinator is niet aanwezig op woensdag.