Wat wordt er van mij als stagegever verwacht?

Voorafgaand aan de stageperiode:

  • Input voor het stageplan

Wij streven met onze stage een win-win situatie na. We trachten d.m.v. het stageplan zowel zinvolle leerkansen te bieden aan onze studenten en na afloop voor uw organisatie ook een meerwaarde te realiseren. Bij het bepalen van de inhoud van het stageplan heeft u dan ook maximale inspraak.

De stagecoördinator van de opleiding neemt voor aanvang van de stage contact met u op om te informeren naar de leerkansen die uw organisatie aan toekomstige stagiairs kan bieden en of er concrete projecten zijn waaraan een stagiair criminologie ondersteuning zou kunnen bieden. U kunt op dat moment ook aangeven welke bagage en skills volgens u vereist zijn om de stageopdracht(en) tot een goed einde te brengen. Meer info hierover vindt u op het aanvraagformulier.

Het stageplan beschrijft dus de opdrachten en activiteiten van de stagiair tijdens de 300 uur praktijk die worden gepresteerd tussen februari en mei. Tijdens een inloopperiode van 2 à 3 weken kunt u de stagiair(e) laten kennismaken met de werking van uw dienst en introduceren binnen uw netwerk van interne en externe partners. Dit moet de student(e) nadien toelaten op vrij zelfstandige wijze aan één of meerdere stage-opdrachten te werken waarbij feedbackmomenten zijn voorzien

Tijdens de stageperiode:

  • Ruimte bieden om te leren

Van studenten die een universitaire opleiding volgen mag enige zelfstandigheid worden verwacht. Een begeleiding waarbij de studuent(e) constant wordt opgevolgd en geëvalueerd, is dus geen vereiste. Er wordt verwacht van de studenten dat zij zich op een persoonlijke wijze weten in te schakelen in de professionele werkomgeving waarin zij terecht komen en zodoende ook een bijdrage leveren aan de werking van de stagegever.

Van u als stagegever wordt in hoofdzaak verwacht dat de student(e) de ruimte krijgt om minstens een leerproces door te maken. Hiermee bedoelen wij dat de stagiair(e) de kans krijgt de werking van de dienst te leren kennen en (regelmatig) feedback te ontvangen over het eigen functioneren tijdens de stage. Een goede stage veronderstelt de mogelijkheid tot kennismaking met de verschillende functies en aspecten van het werkveld en de passende professionele attitude(s).

Een kijkstage kan interessant zijn, doch het louter meelopen op de verschillende diensten dient toch vooral beperkt te blijven tot de eerste weken van de stageperiode. Studenten criminologie bieden wel degelijk een meerwaarde en daar kan de stagegever ook gebruik van maken.

Voorbeelden van mogelijke stage-opdrachten vindt u hier.

Sommige van onze studenten genoten reeds een vooropleiding (maatschappelijk werk, rechten, psychologie …). De stageplaats kan deze voorkennis als een meerwaarde beschouwen en deze studenten bredere taken en meer verantwoordelijkheid geven. Echter, daarbij blijft het belangrijk rekening te houden met de specifieke doelstellingen van onze opleiding criminologische wetenschappen. Het is immers niet de bedoeling dat men tijdens de stage louter ingeschakeld wordt als stagiair(e) maatschappelijk werk of psychologie of als jurist.

  • Persoonlijke begeleiding

De begeleider op de stageplaats is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het onthaal van de stagiair(e) op de stageplaats en verstrekt informatie over de werktijden, de procedure bij afwezigheid en de risico’s verbonden aan de werkpost. (zie ook: Wat met gezondheidspreventie en welzijn van stagiair(e)s?)

De begeleider begeleidt de stagiair(e)s bij de uitvoering van de stage, volgt de evolutie van de stagiai(e) actief op en ziet toe op een vlot en correct verloop van de stage.

De begeleider op de stageplaats hoeft niet noodzakelijk een criminoloog te zijn van opleiding, maar is ten minste een personeelslid (een natuurlijk persoon) met voldoende werkervaring en deskundigheid om de prestaties van de stagiair(e) tijdens de duur van de stage te kunnen superviseren.
Het is tevens mogelijk dat meer dan één personeelslid wordt betrokken bij de begeleiding en evaluatie van de stage.

Onze studenten maken ook jaarlijks een evaluatie van de stageplaats. Dit staat ons toe op (op afstand) de kwaliteit van de stages te bewaken. Zij maken hierbij gebruik van een evaluatieformulier dat ook mondeling wordt besproken met de Ugent-begeleider en medestudenten tijdens een intervisiemoment.

De begeleider op de stageplaats wordt niet vergoed of bezoldigd door de Universiteit Gent.

  • Materiële en logistieke ondersteuning bij het uitvoeren van het stageplan

De stagiair heeft geen enkel recht op bezoldiging vanwege de stagegever of de Universiteit Gent, zodat de stageovereenkomst juridisch niet als een arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd.

Studenten worden door de Ugent niet vergoed voor de dagelijkse verplaatsing naar de stagegever (woon-werk verkeer). Er wordt in principe niet verwacht dat stagegevers hierin tussenkomen.

Echter als het om verplaatsingen gaat expliciet in functie van de uitvoering van het overeengekomen stageplan én dus op uitdrukkelijke vraag van de stagegever (los van het dagelijks woon-werk verkeer), verwachten wij wel een redelijke tussenkomst.

Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de stagiair(e) op verschillende locaties in opdracht van de stagegever interviews moet afnemen of indien partnerorganisaties bevraagd moeten worden,…
Ofwel voorziet de stagegever in een vergoeding van gemaakte onkosten ofwel wordt voorzien in noodzakelijk transport (bv. meerijden met een medewerker). Indien u als stagegever niet in de mogelijkheid verkeert hieraan tegemoet te komen verwachten wij dat u de stagiair(e) hier goed op voorhand over inlicht, vóór het afsluiten van de stage-overeenkomst (in oktober-november)

Verder voorziet de stagegever in de materiële & logistieke ondersteuning die noodzakelijk is voor een optimale uitvoering van het overeengekomen stageplan met de stagiair(e). Wij denken hierbij aan beschikbare werkruimte (bv. een werktafel of bureau), een pc of laptop indien de taken van de stagiair(e) het gebruik ervan vereisen, …

 

Juridisch kader: rechten en plichten

 

Meer informatie over het juridisch kader kunt u terugvinden via de centrale Ugent website.