CLIMAR

Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten (CLIMAR)

In het kader van de aanbevelingen van het IPCC, van het Kyoto-Protocol en van de relevante nationale strategische documenten, is er nood aan wetenschappelijk onderzoek om de impacten van de globale klimaatsveranderingen te bepalen en meer specifiek de impacten op het kwetsbare mariene milieu en zijn gebruikers. Terwijl preventieve maatregelen aan de bron, zoals het verminderen van de emissie van broeikasgassen noodzakelijk zijn om het probleem aan te pakken op langere termijn, zijn ondertussen aanpassingsmaatregelen noodzakelijk om de primaire en secundaire impacten van de klimaatsveranderingen in de Noordzee te beheersen. Bovendien zijn er instrumenten nodig die deze aanpassingsmaatregelen kunnen evalueren wat betreft hun duurzaamheid, hun impact op de mariene activiteiten en hun relatie met de preventieve maatregelen en met de sectoriale politiek.

 

Doelstellingen en Methodologie

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van een kader waarin de aanpassingsmaatregelen, die worden genomen om de impacten als gevolg van klimaatsveranderingen te beheersen, kunnen geëvalueerd worden, en dit voor zowel de ecologische, de sociale als de economische aspecten van het Noordzeemilieu.

Onderzoek en modellering zal uitgevoerd worden om de primaire impacten van de klimaatsveranderingen te onderscheiden van de natuurlijke evolutie op de schaal van de Noordzee. Deze primaire impacten omvatten de stijging van de zeespiegel, de verhoging van het voorkomen en de intensiteit van stormen, de mogelijke stijging van de regenval, de veranderingen in temperatuur en saliniteit, de veranderingen in erosie- en sedimentatiepatronen en dergelijke.

Vervolgens zullen de secundaire impacten van deze klimaatsveranderingen worden bepaald, zowel op het ecologische systeem van de Noordzee, als op de socio-economische activiteiten, zoals visserij, transport- en havenactiviteiten, baggerwerken, overstromingsrisico’s, offshore windenergiewinning en dergelijke. Twee case-studies zullen in detail worden bestudeerd, namelijk het risico op overstromingen en de visserijsector. De resultaten van deze case-studies zullen kunnen geëxtrapoleerd worden naar het gehele Noordzeemilieu. Aanpassingsmaatregelen zullen worden geformuleerd, zowel voor het mariene ecosysteem als voor de andere mariene activiteiten.

Gebaseerd op de gedetailleerde studie van de twee case-studies zal een evaluatiekader worden ontwikkeld om de impact van deze aanpassingsmaatregelen te bepalen, in relatie met de principes van duurzame ontwikkeling. Dit evaluatiekader zal worden gebruikt om de waarde van de verschillende scenario’s voor elke specifieke mariene sector te bepalen. Het zal zowel de economische, de ecologische en de sociale voor- en nadelen van de mogelijke aanpassingsstrategieën bepalen. Op die manier zullen de aanpassingsmaatregelen een duurzaamheidstest ondergaan. De maatregelen van de aanpassing tegen klimaatverandering zijn immers zelden "stand-alone" milieumaatregelen en daarom wordt vaak de betrokkenheid van verscheidene andere beleidssectoren op verschillende niveaus vereist. Op die manier zullen de aanpassingsmaatregelen met het globale beleid en het wettelijke beeld (de aanpassingsmaatregelen tegenover preventieve maatregelen van de klimaatverandering, aanpassingsmaatregelen tegenover sectoriale beleidsplannen, enz.) worden geconfronteerd. Zoals voor vele maatregelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling, zal het succes van de tenuitvoerlegging van aanpassingsstrategieën afhangen van het begrip door de maatschappij en de privé organisaties van het belang van deze strategieën. Dit aspect moet derhalve van bij het begin van deze studie in rekening worden genomen.

Gebaseerd op de case-studies enerzijds en op de geïntegreerde beoordeling van het beleid en het wettelijke kader anderzijds, zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor het toekomstige beleid voor de Noordzee en zijn verschillende socio-economische activiteiten. Het is duidelijk dat dit project een waardevolle input zal leveren voor de bepaling van het beleid in verband met de klimaatverandering voor de Noordzee. Dit zal zowel bestaan uit praktische hulpmiddelen (modellering, beoordeling) als uit gekwantificeerde resultaten en toepassingen.


Partners


Partner 1:

De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) is een departement dat verantwoordelijk is voor de bescherming van het mariene milieu en expert in numerieke modellering.

Partner 2:
ECOLAS NV is een milieustudie- en adviesbureau, dat gespecialiseerd is in geïntegreerd kustzonebeheer en in het samengaan van milieu en economie.

Partner 3:
Het Maritiem Instituut (MI) is een multidisciplinaire onderzoekseenheid, die advocaten, sociale wetenschappers, biologen, economisten en natuurkundigen samenbrengt, die werken op milieuaangelegenheden.

Partner 4:
Het Waterbouwkundig Laboratorium is een onderzoekseenheid, gespecialiseerd in hydraulische en maritieme wetenschappen, waaronder ook de modellering van het risico op overstromingen en de bijhorende gevolgen.

Partner 5:
ILVO-Visserij is een multidisciplinair instituut dat onderzoek uitvoert in verband met de duurzame exploitatie van levende mariene middelen en met de kwaliteitsbeheersing en –verzekering van visserijproducten.