Emission trading

Current projects

no projects at this moment

Past projects

Project on emission trading in Flanders

 • Promotor: Prof. Dr. F. Maes
 • Duration: 1 October 2001 - 31 December 2006
 • Carried out by: Frank Maes, Jan De Mulder, Tom Van Nieuwerburgh
 • Abstract: Taking into account Belgian institutional reform laws, Flemish environmental law, EC-law, international environmental law, greenhouse gas emissions trading (GHGET) related studies and state practice, the study will provide a critical legal and policy analysis for the Flemish government concerning the opportunities in making use of (GHGET) domestically and within the EC, in order to comply with EC GHG reductions (- 7,5 % target) and the Kyoto Protocol.
 • Publications:
  • J. De Mulder, F. Maes, P. Wittoeck, Naar verhandelbare emissierechten in het Vlaamse klimaatbeleid? In: Argus Milieumagazine, jrg. 1, n° 4, okt-dec 2003, p. 26-35;
  • P. Wittoeck & Frank Maes, De reguleringsketen van de internationale en Europese emissiehandel inzake broeikasgassen: normstelling, toezicht en sancties. In: L. LAVRYSEN & L. MICHIELS, Milieurecht in de lage landen, Boom Juridische Uitg., Den Haag, 2004, p. 69-97;
  • J. De Mulder, De handhaving van de Richtlijn inzake CO2- emissiehandel binnen de EU: enige aspecten vanuit het Vlaamse perspectief. In: L. LAVRYSEN & L. MICHIELS, Milieurecht in de lage landen, Boom Juridische Uitg., Den Haag, 2004, p. 129-161;
  • J. De Mulder, De Richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG (VER-Richtlijn). Een toelichting. In: Tijdschrift voor Milieurecht, 2004/2, p. 138-184;
  • J. De Mulder, twee korte bijdragen over emissiehandel en de VER- RL. In: De Lloyd (6 april/ 4 mei 2004). Beide artikelen verschenen ook in de Franstalige versie van deze publicatie.
  • F. Maes, twee korte bijdragen over het handhavingsmechanisme van het Kyoto Protocol. In: De Lloyd (6 april/ 4 mei 2004). Beide artikelen verschenen ook in de Franstalige versie van deze publicatie.
  • F. Maes, Compliance en het Kyoto Protocol. In: Wereldbeeld. Tijdschrift voor de Verenigde Naties, jrg. 28, nr. 124, 2004/2, p. 5-11.

 

Final report [nl]: Verhandelbare emissierechten in het klimaatbeleid : een inventarisatie van de juridische aspecten

Tijdens het voorbije decennium is het klimaatbeleid van de mondiale milieupolitieke agenda doorgestoten naar de andere beleidssectoren zoals energie, transport en economie. De toenemende dagelijkse beleidspraktijk en -uitvoering bereikt geleidelijk aan onze Vlaamse huiskamers. De aanvankelijk exotische afstandelijkheid van het woord Kyoto krijgt steeds meer een duidelijke en praktische financiële connotatie. De opgang van het instrument emissiehandel in het klimaatbeleid is onmiskenbaar een bijzonderheid.

Dit rapport probeert een overzicht te verschaffen van een aantal juridische aspecten die van belang waren en zijn, niet enkel bij de invoering van een emissiehandelsysteem maar zeker ook bij de verdere uitwerking en toepassing ervan. De inventarisatie is gestoeld op een analyse van de relevante internationale en Europeesrechtelijke regelgeving en is in hoofdzaak beschrijvend.