IMCORE

Innovatief beheer van de veranderende Europese kustrijkdommen /
Innovative Management for Europe’s Changing Coastal Resource (IMCORE)
een INTERREG IVB NW Europe project

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft de opwarming van de aarde, naast normale klimatologische wijzigingen, toegeschreven aan een opeenhoping van broeikasgassen in de atmosfeer als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen en veranderingen in het grondgebruik. Het vooruitzicht van klimaatverandering zal grote gevolgen voor de toekomstige ontwikkeling van kustgebieden in Noordwest Europa met zich meebrengen. Dit blijkt uit verschillende rapporten zoals de White Paper van de Europese Unie en het Stern rapport. Zo zal bijvoorbeeld de kans op hevige stormen en schade door overstromingen vaker voorkomen in kwetsbare kustgebieden, wat dan weer gevolgen heeft voor kustverdediging en haveninfrastructuur. Klimaatsverandering in het mariene milieu houdt onder andere in zeespiegelstijging, stijgende zeewatertemperatuur en veranderende oceaanstromingen. Deze veranderingen kunnen een impact hebben op mariene ecosystemen door wijzigingen in de primaire productie, voedselketens en het geografische bereik van een aantal mariene soorten. Het is noodzakelijk dat de aanpassingscapaciteit om een antwoord te bieden op klimaatsverandering wordt verhoogd, zodat de Ecologische, Sociale en Economische (ESE) leefbaarheid van de kustsectoren zoals visserij en aquacultuur, havens en scheepvaart, zeerecreatie en kustverdediging, verzekerd wordt. Tot dusver is de meeste aandacht  gegaan naar het voorspellen van de grootte van de klimaatswijziging en hoe men deze kan verminderen. Het is echter eveneens noodzakelijk om aanpassingsmaatregelen op te stellen om op deze wijzigingen te kunnen anticiperen.

Project website: http://imcore.eu/

 Imcore


Doel

Imcore streeft een transnationaal, vernieuwend en duurzaam beheer van de kustzone na met als voornaamste doel het verminderen van de ecologische, sociale en economische effecten van klimaatswijzigingen op de natuurlijke kustrijkdommen van Noordwest Europa. Het project is een Europees partnerschap waarin 9 deskundige koppels, bestaande uit onderzoekers en locale overheden samenwerken om de gevolgen van deze klimaatswijzigingen in te schatten en innoverende aanpassingsstrategieën voor te stellen. Het project wenst aan te tonen hoe een vernieuwende benadering van deskundige koppels, bestaande uit onderzoekers en lokale overheden die de principes van duurzame wetenschap gebruiken, van belang kan zijn bij het toepassen van aanpassingsstrategieën.

 

Acties

 • De ontwikkeling van negen deskundige koppels binnen de Noordwest Europese regio, als een vernieuwende aanpak voor het beheer van natuurlijke kustrijkdommen, gebaseerd op de principes van duurzaam beheer
 • De identificatie en typering van de belangrijkste ecologische en antropogene sleutelprocessen die door een klimaatsverandering aanleiding kunnen geven tot ecologische, sociale en economische effecten op de Noordwest Europese kusten
 • Door middel van een scenario-ontwikkelingsmethodologie de krijtlijnen van de toekomst voor de kustzones uittekenen
 • Het ondersteunen en begeleiden van kustbeheerders in het ontwikkelen van aanpassingsstrategieën als antwoord op de verwachte effecten van de ontwikkelde klimaatsveranderingscenario’s
 • Het promoten van duurzame ontwikkeling voor het beheer van de kustzone onder ambtenaren, politici en wetenschappers in NW Europa


Partners

 • Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) – Coastal division & Maritime Institute, University of Ghent (Belgium)
 • Cork County Council & Coastal and Marine Resource Centre, University College Cork (Ireland)
 • Donegal County Council & Centre of Coastal and Marine Research, University of Ulster (Northern Ireland)
 • Severn Estuary Partnership & Marine and Coastal Research Group, Cardiff University (Wales)
 • Aberdeen City Council & Aberdeen Institue for Coastal Science and Management University Aberdeen (Schotland)
 • SIAGM - Intermunicipal Syndicate for Planning in the Gulf of Morbhian & Centre for Maritime Lax and economyn University of Western Brittany (Brittany)
 • Durham Council & Envision, Newcastle University
 • Sefton Council & Edgehill University (UK)
 • Governemt Office (East of England), Colne Estuary Partnership & CoastNet (Essex) (UK)