Past projects nature conservation

Nature policy on area protection: implementation of the Birds and Habitats Directives

 • Promotor: Prof. Dr. G. Van Hoorick
 • Co-promotor: Prof. Dr. A. Cliquet
 • Duration: December 2004 - May 2005
 • Carried out by: A. Cliquet, G. Van Hoorick, J. Lambrecht, D. Bogaert.
 • Content: In preparation of the policy evaluation report MIRA-BE 2005 (Environmental report Flanders: Policy evaluation) the UGent (promotor Prof. Dr. Geert Van Hoorick - Dept. Public law and co-promotor Prof. Dr. An Cliquet - Dept. Public International law) carried out the study 'Gebiedsgericht natuurbeleid: operationalisering en uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn'.  The output was a research report and a related synthesis text.    
 • Research topics:
  • which concrete topic related obligations for Flanders result from the  guidelines;
  • has Flanders implemented the guidelines correctly;
  • which instruments are at hand and which have indeed been used;
  • possible success- or fail factors?
 • Publications:
  • CLIQUET, A., VAN HOORICK, G., LAMBRECHT, J. & BOGAERT, D., "Gebiedsgericht natuurbeleid: operationalisering en uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn", in MIRA-BE 2005, Milieurapport Vlaanderen: Beleidsevaluatie, VMM, 2005, p. 81-110.
  • CLIQUET, A., VAN HOORICK, G., LAMBRECHT, J. & BOGAERT, D., "Gebiedsgericht natuurbeleid: operationalisering en uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn", Wetenschappelijk verslag, Ghent Universiteit, 2005, 64 p., raadpleegbaar op www.milieurapport.be

Integrated decree on Nature Conservation

 • Promotor: Prof. Dr. G. Van Hoorick
 • Co-promotor: Prof. Dr. A. Cliquet
 • Duration: 2001-2005
 • Carried out by: G. Van Hoorick, A. Cliquet, L. De Kimpe, V. Eerens
 • Content [nl]: De bedoeling van dit project was een “geintegreerd decreet milieubeheersrecht” met memorie van toelichting op te stellen. Het milieubeheersrecht werd daarbij ruim omschreven, met onder meer de materies natuurbehoud, landschapszorg, bosbeheer, soortenbescherming en jacht. Het hoofddoel van deze codificatie was het integreren, het vereenvoudigen en het verbeteren van de effectiviteit van de wetgeving in dit domein. Dit project resulteerde in een “Voorontwerp van Vlaams Natuurwetboek”. Het opstellen van het voorontwerp gebeurde onder begeleiding van een ambtelijke stuurgroep. In het voorontwerp van natuurwetboek worden volgende wetgevingen geïntegreerd en dus opgeheven: het (huidig) Natuurdecreet, het Duinendecreet, het Landschapsdecreet, het Bosdecreet, het Bermbesluit, het Maatregelenbesluit, het K.B. beschermde planten, het K.B. beschermde diersoorten, het K.B. vogelbescherming, het Jachtdecreet. Voorts worden ook (soms grote) delen van sommige andere wetgevingen geïntegreerd en dus opgeheven: de Jachtwet, het Veldwetboek, de Wet en het K.B. op de schadelijke organismen, de Wet natuurbehoud, het Natuurbesluit (bescherming van vegetatie en kleine landschapselementen), enz. De belangrijkste innovaties in het voorontwerp zijn: overal aandacht voor natuur, bos en landschap; natuur voor iedereen; de gemeente als onontbeerlijke schakel in het natuur- en landschapsbeleid; vereenvoudiging van de gebiedscategorieën; een volwaardige afbakening van beschermde gebieden; de bescherming van biotopen, leefplaatsen en kleine landschapselementen; natuurvergunning en flora- en faunavergunning; procedurele integratie met andere vergunningenstelsels; de natuur- en landschapstoets als integrerend instrument; meer aandacht voor beheer en inrichting; uniformiteit in de soortenbescherming en de nieuwe organisatie van de jacht.
 • Publications:
  • VAN HOORICK, G., CLIQUET, A., DEKIMPE, L. en EERENS, V., Voorontwerp van Vlaams Natuurwetboek, Voorontwerp van decreet betreffende de natuur, de landschappen, de bossen, en de wilde flora en fauna, Antwerpen, Intersentia, 2005, 325 p. 

Research on public support for nature conservation in Flanders

 • Promotor: Prof. Dr. F. Maes
 • Co-promotor: Dr. A. Cliquet
 • Duration: 18 months from 15 April 2002 onwards
 • Carried out by: An Cliquet, Jesse Lambrecht (together with Arteveldehogeschool en UIA)
 • Abstract: This project contains 3 aspects.
  • The first is the valorisation of the research results of a previous project on public support for nature development in Flanders (VLINA).
  • The second part of the project is the development of indicators for nature conservation policy. These indicators can be used in future nature conservation reports.
  • The last part of the project will develop a methodology for policy evaluation on public support for nature conservation policy in Flanders.
 • Publications: DE ZITTER, M., WIJMEERSCH, T., BOGAERT, D., CLIQUET, A., Onderzoek naar het draagvlak voor natuurbehoud in vlaanderen - Deelopdracht: indicatorenhof, Arteveldehogeschool en Universiteit Gent, 2003, 193 p.

Policy oriented analysis and proposals for optimising legal and social instruments for nature development projects (Vlina)

 • Promotor: Prof. Dr. E. Somers
 • Duration: 1 January 2000 - 31 December 2000
 • Carried out by: An Cliquet
 • Abstract: This research aims at improving the efficiency of legal and social instruments for nature development in Flanders. Nature development projects require not only a sound ecological basis (identification of necessary nature development measures, etc.), but also a scientifically based legal and social basis. The legal part of the research project aims at a practical legal support for the improvement of the legal instruments for nature development. The social part of the research project aims at the research on the possibilities for extending the public support of the selected nature development projects, through the proposal for the sensitization of the projects. It also wants to give an insight in the social perception of nature development and to formulate proposals for the extension of the public support for these projects. The project is a VLINA-project (Flemish impulsprogramme for nature development) and is carried out together with the Centre for Environmental Law (Ghent University), the Sociale Hogeschool KVMW Gent, and the Institute for Nature Conservation.
 • Publications:
  • BOGAERT, D. & CLIQUET, A., Draagvlakonderzoek bij natuurontwikkelingsmaatregelen. Beleidsgerichte analyse en voorstellen tot het optimaliseren van juridische en maatschappelijke instrumenten voor natuurontwikkelingsprojecten, VLINA 99/08, Arteveldehogeschool en Universiteit Gent, 2002, 755 p.
  • BOGAERT, D. & CLIQUET, A., Draagvlakonderzoek bij natuurontwikkelingsmaatregelen. Beleidsgerichte analyse en voorstellen tot het optimaliseren van juridische en maatschappelijke instrumenten voor natuurontwikkelingsprojecten. Samenvatting, VLINA 99/08, Arteveldehogeschool en Universiteit Gent, 2002, 10 p.
  • BOGAERT, D., CLIQUET, A., DE ZITTER, M., Gerommel in de polder, De Grote Rede, 2002/6, 10-13.
  • DE ZITTER, M., BOGAERT, D., CLIQUET A., Natuur...hoe bedoelt u ? Valorisatie van de onderzoeksresultaten van VLINA 9908, Verslag van de workshops met ambtenaren van VLM en Aminal natuur, juni 2002, Arteveldehogeschool Gent en Universiteit Gent, Gent, 56 p.
  • BOGAERT, D., CLIQUET, A., DE ZITTER, M., Draagvlakonderzoek bij natuurontwikkelingsmaatregelen in Vlaanderen, De levende natuur, 2003/3, 46-51.  • BOGAERT, D. en CLIQUET, A., “Interne draagkracht en extern draagvlak voor natuurontwikkelingsmaatregelen en natuurbeheer: uitdagingen voor een terreinbeherende vereniging”, Natuur.focus, 2003/2, 64-71.

Drafting of royal decrees in Dutch, implementing the law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction

 • Promotor: Prof. Dr. F. Maes
 • Duration: December 1998 - February 1999
 • Carried out by: Frank Maes and An Cliquet
 • Abstract: To implement the law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction, several royal decrees have to be drafted, in particular implementing art. 8 (iii) (limitation of shipping in marine protected areas) and art. 10, § 1 and 2, 13 and 14 (protection of species). This study was made by instruction of the Ministry for Social Affairs, Health and Environment.

Concordance of the text in French/Dutch of the Council of State on the draft law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction

 • Promotor: Prof. Dr. E. Somers
 • Duration: 1998
 • Carried out by: Eddy Somers
 • Abstract: cf. title.

Drafting in Dutch of the law and the explanatory memorandum of the draft law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction

 • Promotor: Prof. Dr. E .Somers
 • Duration: April 1997 - May 1998
 • Carried out by: Frank Maes and An Cliquet
 • Abstract: By instruction of the Ministry for Social Affairs, Health and Environment the drafting in Dutch of the law and the explanatory memorandum was made. This led to the law of 20 January 1999 which has been published in the "Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge" on 12 March 1999.
 • Publication: Report [nl]: MAES, F. m.m.v. CLIQUET, A. en JAQUES, T., "Voorontwerp van wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België", in opdracht van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, Brussel, 1997.
 • Report [nl]: MAES, F. m.m.v. CLIQUET, A., Memorie van Toelichting bij "Voorontwerp van wet ter bescherming van het mariene milieu onder de rechtsbevoegdheid van België", in opdracht van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, Brussel, 1997.

Analysis of the Belgian policy with respect to nature conservation in the North Sea

 • Promotor: Prof. Dr. E. Somers
 • Duration: 1991 - 1992
 • Carried out by: An Cliquet
 • Abstract: Research of the implementation by Belgium of the international measures adopted to protect the nature in the North Sea.
 • Publication: Report [nl]: CLIQUET, A., Analyse van het Belgisch beleid met betrekking tot het natuurbehoud in de Noordzee, Ghent University, 1992, 191 p.