Research Projects

Overview research projects

 • Ontwikkeling van een regelgeving voor de bescherming van het marien milieu in Letland en toepassing van milieubeheer voor havens ( Vlaamse Gewest: Collaboration programme Flanders and Central- and Eastern-Europe), 1999-2000.
 • De tenuitvoerlegging van de OSPAR-maatregelen in Vlaanderen (VMM), 1999 - 2000.
 • Ontwikkeling en implementatie van een integraal waterbeleid in het Vlaamse overheidsbeleid: het decreet integraal waterbeleid" (AMINAL, Afdeling Europa en Milieu), 2000-2003. Promoter: Prof. Dr. F. Maes, co-promoter L. Lavrysen.
 • Beleidsgerichte analyse en voorstellen tot het optimaliseren van juridische en maatschappelijke instrumenten voor natuurontwikkelingsprojecten” in the framework of  the VLINA (Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling), 2000-2001. In collaboration with the Arteveldehogeschool Ghent. Prof. Dr. An Cliquet).
 • Verhandelbare emissierechten – Studie naar de mogelijke inzetbaarheid van verhandelbare emissierechten (Steunpunt Milieubeleidswetenschappen), 2001–2006. Promoter: Prof. Dr. F. Maes.
 • Geïntegreerd decreet milieubeheerrecht (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2001-2005. Promoter: Prof. Dr. G. Van Hoorick, co promoter: Prof. Dr. An Cliquet.
 • Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen (Afdeling Natuur, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), 2002-2004. In collaboration with UIA and Arteveldehogeschool Gent. Promoter UGent: Prof. Dr. F. Maes & Prof. Dr. An Cliquet.
 • Gebiedsgericht natuurbeleid: operationalisering en uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, in the framework of MIRA-be (VMM), 2004-2005. Promoter: Prof. Dr. Geert Van Hoorick, co-promoter: Prof. Dr. An Cliquet.
 • Algemeen onderzoek naar de concrete toepasbaarheid van milieuregelgeving in de zeehavens (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Europa en Milieu). Co-ordinator: Prof. Dr. E. Van Hooydonk (UA ), 2003. Promoter UGent: Prof. Dr. F. Maes.
 • Ecologische schuld (Ecological debt) (VLIR-BVO), 2003-2004. Promoter: Prof. Dr. F. Maes.
 • Strategisch project 4 regelgeving – Vervolgdecreet- of decreten met aanvullende titels op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 2004. Promoter: Prof. Dr. F. Maes, co-promoter L. Lavrysen.
 • Onderzoek naar het afval van de Belgische visserijsector in het kader van de ten uitvoerlegging van de EG-Richtlijn scheepsafvalstoffen en de aanpassing van de Vlaamse wetgeving (Administratie Land- en Tuinbouw (ALT) & Rederscentrale cv), 2003-2004. Promoter: Prof. Dr. F. Maes.
 • Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (I.R.A.M.)(Flemish Community), 2004-2005. Co-promoter: Prof. Dr. F. Maes.
 • Rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling in een post-Kyoto akkoord: de belangen en zorgen van ontwikkelingslanden (VLIR-UOS - BVO 2005), 2005 – 2006. Promoter: Prof. Dr. F. Maes.
 • Een juridische analyse en omkadering van het concept ‘tijdelijke natuur’ in havengebied, (Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen and NV Maatschappij voor Brugse Zeevaartinrichtingen), 2007-2008. Promoter: Prof. Dr. An Cliquet.
 • Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities (CLIMAR) (BELSPO), 2007–2010. Promoter: Prof. Dr. F. Maes.
 • Juridische Ondersteuning voor de aanwijzing van Mariene Beschermde Gebieden in uitvoering van de Europese en Internationale regelgeving in het Belgische deel van de Noordzee, 2011-2012. Promoter: Prof. Dr. A. Cliquet.