Conferentie 1 april 2022 : De milieumagistraat: van Chinees vrijwilliger naar specialist?

(18-02-2022)

Op vrijdag 1 april 2022 organiseert het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de Universiteit Gent een conferentie over een statuut voor rechters en procureurs die milieuzaken behandelen. We werken hiervoor samen met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), het EU Forum of Judges for the Environment (EUFJE) en het Tijdschrift voor Milieurecht.

Na een uiteenzetting over het toenemend aantal milieurechtbanken wereldwijd, zullen Franse magistraten toelichten hoe in Frankrijk recent 36 milieurechtbanken werden gecreëerd.

Daarna volgt een toelichting over de stand van zaken in België en een panelgesprek met parlementsleden, magistraten, advocaten en politie. Minister van Justitie Van Quickenborne sluit de conferentie af.

De conferentie zal fysiek plaatsvinden (met mogelijkheid tot online deelname) en richt zich tot magistraten, advocaten, ngo’s, politici en academici in beide landsdelen (simultaanvertaling NL-F).

Gelieve je in te schrijven

Programma hier

Le vendredi 1 avril 2022, le Centre de Droit de l'Environnement et de l'Energie de l'Université de Gand organise une conférence sur un statut pour les juges et les procureurs qui traitent des affaires environnementales. Nous collaborons avec l'Institut de formation judiciaire (IGO), le Forum de l’Union Européenne des Juges pour l'Environnement (EUFJE) et la revue Tijdschrift voor Milieurecht.

Après avoir expliqué le nombre croissant de tribunaux de l'environnement dans le monde, des magistrats français expliqueront comment 36 tribunaux de l'environnement ont été récemment créés en France.

Une explication de la situation en Belgique sera suivie d’une table ronde avec des parlementaires, des magistrats, des avocats et des policiers. Le ministre de la Justice Van Quickenborne clôturera la conférence.

La conférence aura lieu en personne (avec possibilité de participation en ligne) et s'adresse aux magistrats, avocats, ONG, politiciens et universitaires des deux parties du pays (traduction simultanée NL-F).

Veuillez vous inscrire: https://eventmanager.ugent.be/specmilieurecht 

Programme ici